Dezinfekcia

Dezinfekcia

Dezinfekcia je súbor opatrení, ktoré slúžia k zneškodňovaniu väčšiny mikroorganizmov na neživých predmetoch, plochách, vo vzduchu a vo vode pomocou fyzikálnych, chemických a kombinovaných postupov. Cieľom dezinfekcie je prerušenie cesty nákazy od zdroja k vnímanému jedincovi, aj zabránenie ďalšiemu šíreniu infekcie. Rozdiel oproti antisepse je, že je možné použiť aj relatívne toxické prostriedky, pretože dezinfekcia sa neuskutočňuje na živých tkanivách organizmu.

Dezinfekcia sa uskutočňuje:
 • Preventívne – dezinfekcia s predpokladom existencie pôvodcu nákazy (priestory s veľkým počtom osôb, ubytovne, ordinácie, ambulancie, operačné sály, izby pacientov, chodby, čakárne)
 • Represívne – dezinfekcia (ohnisková dezinfekcia) preukázanej/dokázanej existencie pôvodcu nákazy (podlaha, steny, dvere, posteľ, nočný stolík)
Dezinfekciu možno klasifikovať podľa stupňa účinku:
 • Plnohodnotná – ničené všetky aj zvláštne odolné mikroorganizmy alebo ich formy
 • Čiastočná – ničené len určité typy mikroorganizmov (G-, G+ alebo len vegetatívne formy)

Fyzikálna dezinfekcia

 • Var pri atmosférickom tlaku po dobu 30 minút
 • UV žiarenie [253,7 – 264 nm]
 • Filtrácia vzduchu
 • Spaľovanie
 • Elektrostatické odlučovače

Chemická dezinfekcia

Väčšina chemických látok sa používa vo forme roztoku alebo aerosólu. Materiály sa ponárajú do roztokov alebo sa roztoky roztierajú po povrchu predmetu. Povrchy a materiály je možné rovnako postrekovať roztokom vo forme aerosólu. Postrek musí byť veľmi jemný a celá plocha musí byť súvisle pokrytá dezinfekčným prostriedkom.

Zásady dezinfekcie

Pri voľbe vhodného postupu pre chemickú dezinfekciu je potrebné vychádzať z nasledujúcich zásad:
 • Indikáciu postupu navrhuje zásadne lekár
 • Dezinfekciu môže robiť len skúsený a kvalifikovaný zdravotnícky pracovník
 • Musí byť vymedzený druh mikroorganizmov, na ktorý má pôsobiť dezinfekcia
 • Predom uvážiť možné cesty nákazy
 • Zabezpečiť príčiny šírenia infekcie (nesprávny spôsob sterilizácie, nedodržiavanie zásad asepsy, porušenie hygienicko-epidemiologického režimu)
 • Určiť možný zdroj nákazy (personál, pacient, materiál)
 • Predom určiť druh a množstvo dezinfikovaného materiálu
 • Zvoliť odpovedajúci spôsob koncentrácie prostriedku a podmienky jeho pôsobenia (teplota, prostredie, doba pôsobenia)
 • Rešpektovať zásadu striedania dezinfekčných roztokov, a tým sa účinne brániť pred vznikom rezistencie mikroorganizmov na daný prípravok
Pre priestorovú chemickú dezinfekciu sa využíva:
 • kyselina peroctová
 • formalín
 • trietylenglykol
 • peroxid vodíka

Vyšší stupeň dezinfekcie

Zabezpečuje usmrtenie všetkých baktérii, vírusov, húb a bakteriálnych spór, nezaručuje však usmrtenie vajíčok helmintov, cýst prvokov a pod.. Využíva sa na dezinfekciu nástrojov a endoskopov, u ktorých sa pri výkone porušuje integrita kože alebo slizníc. Metóda je často používaná pre ošetrenie termolabilných materiálov, operačných a vyšetrovacích prístrojov s optikov, ktore nie je možné sterilizovať klasickými sterilizačnými metódami.

Pre vyšší stupeň dezinfekcie sa v súčasnej dobe najčastejšie používa:
 • 2 % glutaraldehyd aktivovaný 0,3% NaHCO3 pri expozícii 2 – 3 hodiny
 • 0,5 % Persteril pri expozícii 10 minút
 • 1,5 % Sekusept forte pri expozícii 6 hodín

Zdroj: Zdroje a literatúra