Polytrauma – definícia, princípy prvej pomoc a liečenia

Polytrauma je súčasné poranenie viacerých telesných regiónov alebo systémov, kde aspoň jedno z týchto poranení ohrozuje pacienta na živote. Ide teda o mnohopočetné poranenia. Poranenie jednotlivých regiónov musí byť závažné.

Klasifikácia

Polytrauma sa klasifikuje podľa amerického systému ISS (Injury Severe Score). Hodnotenie je pomerné zložité. Polytrauma sa klasifikuje aj podľa PTS (PolyTraumaSchlüssel), kde sa hodnotia jednotlivé anatomické poranenia s ohľadom na vek pacienta.

Pri poranení vnútrolebečných štruktúr sa používa Glasgow coma scale.

Princípy prvej pomoci

U polytraumatizovaného pacienta sa pozvládnutí oživovania, resuscitácia a stabilizácii vitálnych funkcii sa neustále prelínajú 3 základné zložky starostlivosti:

 • Stabilizácia celkového stavu
 • Intenzívna diagnostika
 • Liečenie zranení

Zabezpečenie základných vitálnych funkcii (ABC):

 • Airway – dýchacie cesty
 • Breathing – dýchanie
 • Circulation – obeh

Timing operácie delíme do 4 fáz:

 1. Urgentná fáza (0 – 3 hodiny) – život zachraňujúce postupy a operácia
  1. Spolupráca chirurga a anestéziológa, prípadne aj neurológa
  2. Mechanická ventilácia
  3. 2 dostatočné žilové prístupy
  4. Náhrada tekutín koloidnými alebo elektrolytovými roztokmi (Ringer-laktát, Hartmann alebo plasmalyte)
  5. Drenáž pneumotoraxu, urgentná laparotómia, revízia dôležitých ciev
  6. Chirurgické vyšetrenie od hlavy po päty
  7. Po zabezpečení vitálnych funkcii aj pomocné vyšetrenia
  8. Neurologický status
  9. CT v režime polytrauma
  10. Sledovanie vitálnych funkcii
   • Tlak krvi, Pulz
   • Centrálny venózny tlak
   • Dychová frekvencia
   • Diuréza
   • Krvný obraz, krvné plyny (Astrup)
   • ABR
   • Hemokoagulácia
 1. Primárna fáza – Neodkladná operácia
 2. Sekundárna fáza – Primárne odložená operácia
 3. Odloženie operácie a riešenie komplikácii
 4. Definitívne ošetrenie skeletu (zlomeniny)

Zdroj: Zdroje a literatúra