Hydrocefalus

Hydrocefalus je patofyziologický stav charakterizovaný zmnožením likvoru v mozgových komorách alebo v subarachnoidálnom priestore, pri ktorom je istým spôsobom porušená fyziologická rovnováha medzi tvorbou, cirkuláciou a vstrebávaním mozgovomiechového moku. Ide o najčastejšie chirurgicky riešiteľné ochorenie nervového systému u novorodencov, detí a mladistvých. Vyskytuje sa s frekvenciou približne 1 : 500 detí.

Likvor sa tvorí prevažne v choroidálnych plexoch III. a IV. mozgovej komory. 80% likvoru sa tvorí v choroidálnych plexoch hydrostatickým tlakom ako ultrafiltrát plazmy. Zvyšok sa tvorí pravdepodobne v ependýme a v kapilárnom endoteli mozgového parenchýmu. Likvor sa z postranných komôr dostáva cez foramina Monroi do III. mozgovej komory a cez aquaductus Silvii do IV. mozgovej komory. Z IV. mozgovej komory vyteká cez cisterna magna a laterálnymi recesmi
(recessus lateralis / foramina Luschke ) do pontocereberálnych cisterien. Za hodinu sa vytvorí cca. 15 – 30 ml likvoru. Celkový objem v komorách a subarachnoidálnych priestoroch je u dospelého človeka cca 120 – 180 ml. Obnoví sa 3x za deň.

V strebávanie likvoru sa deje v Paccioniho granulách (granulationes Paccioni) arachnoidey. Takto sa resorbuje zo subarachnoidálneho priestoru do sinus sagittalis superior približne 80% likvoru. Zvyšok sa vstrebáva v pošvách hlavových a najmä spinálnych nervov, v plexus choroideus a v centrálnom spinálnom kanáli. Resorpcia likvoru priamo závisí od intrakraniálneho tlaku.

Etiopatogenéza

 • Vrodené chyby – meningomyelokéla, Arnold-Chiariho malformácia, stenóza akveduktu
 • Intraventrikulárne krvácanie
 • Nádory CNS
 • Infekcie CNS

patofyziologického hľadiska sa hydrocefalus delí na:

 1. Obštrukčný hydrocefalus (nekomunikujúci) – v komorovom systéme sa nachádza prekážka, podľa lokalizácie prekážky vzniká hydrocefalus: jedno-, dvoj-, troj-, štvorkomorový
  • vrodená nepriechodnosť
  • hematóm
  • zrasty
  • tumor
 2. Komunikujúci hydrocefalus – porucha vstrebávania, resp. blokáda prietoku likvoru v subarachnoidálnych priestoroch
  • krvácanie
  • vysoký obsah bielkovín v likvore
  • hypersekrécia likvoru  – papilóm alebo hyperplázia choroidálneho plexu

Z etiologického hľadiska možno hydrocefalus rozdeliť do 2 skupín:

 1. Vrodený hydrocefalus
  • Stenóza aquaductus Silvii
  • Malformácie – Dandy-Walkerová malformácia; Arnold-Chiariho malformácia
  • Arachnoidálne cysty
  • Cievne príčiny – aneuryzma vena magna Galenii
  • Intrauterinné infekcie
  • Genetické faktory
  • Toxíny
 2. Získaný hydrocefalus
  • Pozápalová, postinfekčná príčina
  • Posthemoragická príčina – po krvácaní do subarachnoidálneho priestoru alebo do mozgových komôr (aneuryzma, trauma, pooperačne)
  • Blokáda nádorom

Klinický obraz

Novorodenci a malé deti:

 • Zväčšovanie rozmerov hlavy (neurokránia)
 • Diastáza lebečných švov
 • Vyklenutie veľkej fontanely
 • Príznak zapadajúceho slnka
 • Dilatácia kožných žíl nad neurokrániom
 • Konvergentný strabizmus
 • Hyperreflexia
 • Nepravidelné dýchanie

Staršie deti

 • Bolesť hlavy
 • Nauzea a zvracanie
 • Porucha vedomia
 • Edém papily zrakového nervu

Komplikácie

 • Dekortikácia, decerebrácia
 • Bradykardia a bradypnoe
 • Arteriálna hypertenzia

Chronický hydrocefalus

Chronický hydrocefalus vzniká, ak pri nekompletnej obštrukcii následkom kompenzačných mechanizmov dochádza k rozloženiu tlakového gradientu medzi intraventrikulárnym tlakom a mozgovým tkanivom.

 • Expanzia lebky
 • Kontrakcia cievneho mozgového objemu
 • Zväčšenie ventrikulárneho objemu
Klinický obraz chronického hydrocefalu:
 • Bolesť hlavy
 • Zvracanie
 • Porucha mentálnych funkcii
 • Porucha správania
 • Porucha pamäte
 • Edém papily
 • Atrofia optických nervov

K chronickému hydrocefalu možno priradiť aj normotenzný hydrocefalus, ktorého priebeh je však odlišný.

Normotenzný hydrocefalus je charakterizovaný triádou:
 1. Demencia
 2. Poruchy chôdze
 3. Inkontinencia moču

Postihuje najmä pacientov starších ako 60 rokov, v miernej prevahe sú muži.

Diagnostika

 • CT vyšetrenie
 • MRI vyšetrenie
 • USG vyšetrenie
 • Meranie tlaku likvoru

CT vyšetrenie rozozná veľkosť a tvar mozgových komôr. Pri opakovanom vyšetrení možno sledovať dynamiku zmien. CT vyšetrenie často odhalí príčinu vzniku hydrocefalu. MRI vyšetrenie umožňuje detailnejšie anatomické zobrazenie. MRI je schopná vizualizovať a kvantifikovať prietok likvoru v likvorových cestách.

U detí s otvorenou veľkou fontanelou je najdôležitejšie USG vyšetrenie. Je neinvazívna, opakovateľná a nezaťažuje pacienta žiarením. K invazívnym metódam patrí meranie likvorového tlaku a testy na resorpciu likvoru.

MRI mozgu: dilatácia mozgových komôr vrátane IV. komory, otvorený foramen Luschke a Magendie, bez transependýmalneho edému – komunikujúci hydrocefalus
MRI mozgu: dilatácia postranných komôr a III. komory bez transependýmalneho edému, IV. mozgová komora v norme – obštrukčný hydrocefalus
MRI mozgu: rozšírené všetky mozgové komory s periventrikulárnym edémom a dilatáciou akveduktu – normotenzný hydrocefalus

Terapia

 • Implantácia drenážneho shuntu
  • Ventrikuloperitoneálna drenáž – likvor sa odvádza do peritoneálnej dutiny
  • Vetrikuloatriálna drenáž – likvor sa odvádza do pravej predsiene cez facialis do v. jugularis
  • Lumboperitoneálna drenáž – vhodná len pre komunikujúci hydrocefalus
 • Torkildsenova ventrikulocisternostómia – spája bez ventilu postrannú komoru s veľkou cisternou
 • Endoskopická ventrikulostómia mozgovej komory – najčastejšia alternatíva
 • Otvorená operácia – pri blokáde cirkulácie likvoru

Otvorená operácia je indikovaná u pacientov s expanzívnymi procesmi, ktoré svojou lokalizáciou alebo tlakovými prejavmi blokujú cirkuláciu likvoru v komorovom systéme, a ktoré sú chirurgicky odstrániteľné (nádory, arachnoidálne cysty, koloidne cysty a cievne malformácie).

Komplikácie terapie:

 • Infekcia
 • Úplná alebo nedostatočná priechodnosť shuntom – blokáda katétra choroidálnym plexom, fibrínom, abdominálnou pseudocystou
 • Hyperdrenáž – príliš veľká priepustnosť ventilu
 • Septická endokarditída, pľúcna embólia, intersticiálna nefritída, kardiálna trombóza – zriedkavé komplikácie

Zdroj: Zdroje a literatúra