Ortézy, protézy a ortopedické pomôcky

Synonymom ortopedickej protetiky je technická ortopédia. Radíme ju medzi samostatné odbory s vlastnou nadstavbovou atestáciou. Zaoberá sa funkčnými alebo kozmetickými náhradami anatomických strát pohybového aparátu. Úzko súvisí s chirurgiou, neurológiou, reumatológiou a rehabilitáciou.

Protetika sa vyznačuje ako náhrada defektu, tak aj samotnej funkcie postihnutých častí tela, i keď funkcia nie je nikdy úplne dokonalá. Funkčnosť závisí na technickej dokonalosti náhrady, celkovom stave organizmu aj na lokálnom stave postihnutej oblasti.

Končatinové ortézy sú ortopedicko-protetické prístroje, aplikované navonok, ktorých úlohou je funkčne ovplyvniť určitú  časť tela podľa liečebných potrieb pacienta. Sú stavané individuálne, podľa odporúčania ošetrujúceho lekára, v zhode s liečebnými nárokmi a potrebami pacienta.

Trupové ortézy sú ortopedicko-protetické prístroje aplikované navonok, ktoré majú za úlohu funkčne ovplyvniť statické poruchy, alebo menej často anatomické deformity trupu, resp. chrbtice. Pokiaľ je  ovplyvňovaná oblasť hrudnej a bedrovej chrbtice,  hovoríme spravidla o korzetoch. Pokiaľ je funkčný rozsah pomôcky smerovaný na oblasť krčnej chrbtice hovoríme o krčných límcoch.

Protetika

Protézy trupu

Protézy horných končatín

Protézy horných končatín môžeme rozdeliť na:

  1. pasívne protézy (estetické)
  2. protézy ovládané vlastní silou
  3. aktívne protézy – umelé náhrady s vonkajším zdrojom energie

Pasívne protézy sa využívajú najmä pri amputáciách distálne od karpometakarpálneho kĺbu. Doporučené deťom s vrodenou vadou končatiny do 6. týždňa veku, kedy sa začína fixovať priestorový pohybový stereotyp. Od 2 rokov potom tieto deti obdržia aktívny model. U dospelých je to relatívna indikácia pri jednostrannom postihnutí.

Protézy ovládané vlastnou silou fungujú na princípe prenesenia pohybu zo zachovalej časti končatiny. Tvorí ju mechanická protéza ruky či pracovný nástavec (pohyb je prenášaný ťahaním za lanko).

Aktívne protézy pracujú na báze vonkajšieho elektrického zdroja, ktorým je elektromechanická ruka pracujúca na princípe sledovania potenciálov z dvoch svalových antagonistických skupín. Pri kontrakcií svalu sa potenciál zosilní a protéza sa pohne. Tento typ je indikovaný najmä pri obojstranných amputáciách končatín.

Protézy dolných končatín

U protéz dolných končatín je dôležitá výška amputácie. Z výšky vychádza konštrukcia. Pri amputácii v oblasti tarzu je používaný protézový sandál, v prípade amputácie v oblasti členka je protéza s predkolennou objímkou a náhradou chodidla. Pokiaľ došlo k amputácii v oblasti predkolenia, tak je súčasťou protézy pahyľové lôžko, náhrada členku aj chodidla.

Definitívne protézové vybavenie je indikované akonáhle sa pacient naučí dobre zachádzať s protetickým prvovybavením a ak sa amputačný pahyľ stabilizuje ako anatomicky, tak aj funkčne – je schopný dokonalo preniesť fyzickú záťaž na protézu, tvarovo sa nemení a je nebolestivý.

Epitetika

Epitetika je druh protetiky, kde nedochádza k náhrade funkcie, ale protéza má čisto estetický význam. Dochádza k náhrade anatomického defektu.
Medzi najčastejšie používané epitézy patria náhrady prstov, nosu, ušného boltca, atrofických svalových skupín.
Ďalším typom epitézy je napríklad náhrada prsníka. Hlavnou funkciou tohto typu protézy je významný prínos pre psychiku pacienta, resp. pacientky.

Ortotika

Ortotika sa na rozdiel od epitetiky zaoberá náhradou stratenej funkcie danej časti tela – ortézy. Možnosť ortézy tkvie hlavne v kompenzácii stabilizačnej funkcie, fixácii či úprave chybného postavenia.

Druhy ortéz sa delia podľa umiestenia na:

  1. ortézy trupové – majú za úlohu fixovať, odľahčiť a upraviť chybné postavenie chrbtice
  2. ortézy krčnej chrbtice – „nákrčníky“ (mäkký límec, Philadephia límec, Schanzov límec)
  3. ortézy hrudnej a bedrovej chrbtice – ortéza typu Milwaukee, individuálne korzety
  4. ortézy horných a dolných končatín – ortéza ramenného kĺbu (Dessaultov obväz) lakťová ortéza, kolenná ortéza atď.

Ortézy určené pre horné končatiny majú prevažne funkciu fixačnú, ortézy pre dolné končatiny sú fixačné (nahradzujú sadrovú dlahu) ale aj stabilizačné (stabilizujú pohyb v kĺbe pri insuficiencii väzivového aparátu a bránia subluxáciam).

Ortézy dolných končatín

Beckerova ortéza je dynamická obojstranná bedrová dlaha k liečbe zvýšenej anteverzie bedrového kĺbu. Využíva sa na chôdzu, ale nie je určená ku kľudovému polohovaniu.

Ortéza Nancy-Hylton je dynamická redresná dlaha k ovplyvneniu statických porúch nohy na vrodenom aj získanom podklade (vrodené plochonožie vrodený šikmý talus stavy po operácii vrodeného strmého talu, stav po operácii PEC, stav po zlomeninách tarzálnych kostí). Nie je určená ku kľudovému polohovaniu.

Reciprokátor (chôdza) je dynamická obojstranná dlaha DK určená k nácviku striedania dolných končatín pri chôdzi u spastických pacientov (DMO, stav po operácii mozgu), stav po operácii PEC, stav po zlomeninách tarzálnych kostí. Nie je určená ku kľudovému polohovaniu.

Sermiento – Ortéza Sarmientovho typu je stabilizačná dlaha predkolenia určená ku kľudovej aj záťažovej stabilizácii predkolenia (vrodené pakĺby/pseudoartrózy, morbus Paget, predĺžené hojenie zlomenín, stav po operáciách predkolenia).

Dlaha Johna Mitchella je využívaná pri konzervatívnej liečbe pes equinovarus congenitus tzv. Ponsettiho metódou a ku konzervatívnemu doliečeniu po niektorých chirurgických korekciách pes equinovarus congenitus.

CTi (karbón-titán) ortéza kolenného kĺbu je komfortná ortéza ku kompenzácii nestability kolenného kĺbu pre aktívne vyššiu fyzickú záťaž užívateľa s možnosťou mechanickej ochrany pately.

Ortopedická obuv

Ortopedická obuv je špeciálny typ obuvi, vyrábaná prevažne individuálne.

Ortopedická obuv slúži k funkčnej kompenzácii najrôznejších porúch nohy. Úlohou ortopedickej obuvi je podľa daných možnosti, optimalizovať odval nohy pri chôdzi. Tzn., že od ortopedické obuvi nie je možné očakávať úpravu poškodenej morfológie nohy.

Do kategórie ortopedická obuv môžeme zaradiť vložky do topánok, ktoré podopierajú nožnú klenbu ďalej zdravotnícku obuv určenú ku korekciám ľahkých chýb nôh. Posledným typom je ťažká ortopedická obuv, ktorá nachádza svoje uplatnenie pri závažnejších postihnutiach ako sú napríklad skraty končatín do 10 cm alebo equinózne nohy. Obuv sa zhotovuje individuálne podľa sadrového odliatku.

Ortopedické vložky

Ortopedické vložky sú špeciálne vyrábané na základe digitálne snímaných tlakových hodnôt na ploske nohy. Systém poskytuje vizualizáciu a analýzu tlakových pomerov na ploske, najmä v oblastiach preťaženia alebo patologických zmien statickou a dynamickou metódou.
Testy sú robené na dlhej nášľapnej plošine (3.200 mm, aktívna časť 1.200 mm, 4.800 senzorov) umožňujúce fyziologickou chôdzi nezaťaženou stresom pri sústredení na krátku nášľapnú plošinu. Tlakový obrazec pre konštrukciu základného tvaru a reliéfu vložky je generovaný z troch po sebe nasledujúcich nášľapov. To umožňuje získanie vstupných dát s vysokou mierou presnosti.

Adjuvantiká

Adjuvantiká sú kompenzačné pomôcky, do ktorých patria napríklad barle, invalidné vozíky, trojkolky, postele a iné.

Parapódia

Parapodia sú technické pomôcky slúžiace k podpore držania tela. Parapodium napomáha správnemu polohovaniu trupu, panve, nôh aj chodidiel. Správnym držaním tela sa tak posilňujú kosti a kĺby v tele. Je možné ich dovybaviť ďalšími doplnkami pre správny vývoj.

  • nastaviteľné vedenia bedrových kĺbov
  • kolenné peloty
  • pätové misky

U kolenných a panvových pelot je možné individuálne nastaviť výšku, hĺbku, šírku a uhlov.

Statické parapodium je rehabilitačné zariadenie, obzvlášť užitočné pre pacientov s paraplégiami, meningo-myelokély, detskou mozgovou obrnou.

Parapodium Mobile Combo je navrhnuté pre pohyb pacientov s poruchou rovnováhy alebo s čiastočne postihnutými dolnými končatinami. Zariadenie sa skladá z jedného tela a z dvoch základní: statická a mobilná. Plne prispôsobiteľné individuálnej veľkosti pacienta, s množstvom úprav (variácii). Stabilná konštrukcia, ktorá využíva osvedčené mechanické riešenie pre dynamické parapodium, umožňuje bezpečný a pohodlný pohyb pacienta vo vzpriamenej polohe a v priebehu procesu rehabilitácie mu dáva možnosť sa pohybovať.

Zdroje: Zdroje a literatúra