Strelné poranenia

Strelné poranenie je poranenie spôsobené rýchlo sa pohybujúcim projektilom, zvyčajne vystreleným zo strelnej zbrane. Rozsah poranenia závisí na charaktere strelnej zbrane, vlastnostiach projektilu, vzdialenosti poraneného od zbrane a hlavne na mieste zásahu.

Strelná rana (vulnus sclopetarium) – penetrujúca alebo nepenetrujúca

 • Projektilová rana – ručné zbrane
 • Črepinová rana – črepiny mín, granátov a pod.
Podľa charakteru strelného kanálu sa strelné rany rozdeľujú na:
 • Vstrel – kontakt projektilu s kožou s porušením jej integrity
 • Výstrel – opustenie projektilu z tela von za vzniku nového otvoru v koži
 • Priestrel – vstrel + strelný kanál + výstrel
 • Zástrel – vstrel + strelný kanál (bez výstrelu)
 • Postrel – kontakt projektilu s kožou s narušením jej integrity, ale nevytvorí sa strelný kanál, resp. vytvorí, ale má tvar otvorenej povrchovej rany
 • Nástrel – kontakt projektilu s kožou bez porušenia jej integrity (nedostatočná kinetická energia)
V okolí strelného kanálu sú 2 zóny poškodenia okolitých tkanív:
 • zona bezprostrednej traumatickej nekrózy – tkanivá sú avitálne
 • zóna molekulárneho otrasu – drobné hematómy, trombózy kapilár, poškodenia nervových zakončení, edém, ev. druhotné nekrózy
Projektil traumatizuje tkanivá 2 spôsobmi:
 • laceráciou a kontúziou
 • šokovou vlnou

Zásady chirurgického ošetrenia strelnej rany

 1. Toaleta rany
 2. Dôkladná revízia, podľa potreby možno prístup rozšíriť a excidovať všetky pomliaždené a zjavne devitalizované tkanivá (pri svaloch posudzovať farbu, prekrvenie a kontraktilitu), vyhľadať cudzie telesá, odstrániť avitálne kostné úlomky
 3. Pri zástrele posúdiť lokalizáciu projektilu. Pri primárnom ošetrení sa projektil odstraňuje prípade, že je ľahko dostupný, alebo keď ohrozuje funkciu a vitalitu dôležitých orgánov a štruktúr. K jeho odstráneniu je niekedy lepšie zvoliť novú pomocnú incíziu
 4. Zastaviť krvácanie a ranu dôkladne prepláchnuť riedeným betadinom s peroxidom.
 5. RANA SA PRIMÁRNE NEŠIJE
 6. Drenáž rany – rukavicový drén, gumový drén, Redonov drén (záleží podľa rozsahu poranenia a hĺbky penetrácie projektilu)
 7. Sutura rany na 3. – 5. deň od úrazu (začiatok granuláčnej fázy hojenia)
Vždy pri končatinovom strelnom poranení, kde je ohrozená cirkulácia, a kde hrozí kompartment syndrom, je potrebná fasciotómia!
Pri penetrujúcich poraneniach je vždy potrebná revízia telových dutín!

Zdroj: Zdroje a literatúra