Malígne nádory pažeráka

 1. Spinocelulárny (dlaždicobunkový) karcinóm
 2. Adenokarcinóm
 3. Melanoblastóm

Karcinóm pažeráka

Karcinóm pažeráka predstavuje 6. najčastejšiu príčinu úmrtia na malígne ochorenia. Incidencia je 11,5/100 000 obyvateľov v populácii mužov a 4,7/100 000 u žien. 5-ročné prežívanie pri tomto ochorení je 18 %. Histologicky najčastejšou formou malignity pažeráka je spinocelulárny karcinóm, hneď na druhom mieste je adenokarcinóm.

 • Spinocelulárny karcinóm sa najčastejšie vyskytuje v proximálnej a strednej tretine pažeráka.
 • Adenokarcinóm sa najčastejšie vyskytuje v distálnej časti pažeráka a v oblasti gastroezofageálnej junkcie.

Medzi ostatné typy malígnych nádorov pažeráka patrí:

 • Leiomyosarkóm
 • Liposarkóm
 • Angiogénny sarkóm
 • Fibrosarkóm
 • Rabdomyosarkóm
 • GIST (gastrointestinálny stromálny tumor)
 • Kaposiho sarkóm
 • Extramedulárny plazmocytóm
 • Malígny melanóm
 • Karcinosarkóm

Etiopatogenéza

Spinocelulárny karcinóm patrí medzi 10 najčastejších nádorových ochorení na svete s obdobne vysokou mortalitou. Vznik spinocelulárneho karcinómu sa dáva do súvisu so zvýšenou konzumáciou tabakualkoholu. Fajčiari majú 6-krát vyššie riziko vzniku tohto nádoru.

 • Vek, pohlavie a rasa – 60 až 70 rokov, muži (4:1), afroameričania (najmä)
 • Tabak a alkohol – konzumácia tvrdého alkoholu
 • Diéta a nutričné faktory – strava bohatá na sacharidy a cholesterol a chudobná na bielkoviny, zeleninu a ovocie, ev. karcinogény v potrave

Adenokarcinóm je okrem týchto faktorov rizikovým faktorom aj obezita, ktorá je priamo zodpovedná za vznik refluxnej choroby pažeráka a preukázala sa súvislosť medzi Barrettovým pažerákom a vznikom adenokarcinómu.

 • Vek, pohlavie a rasa – 55 až 60 rokov, muži, biela rasa

Barretov pažerák a refluxná choroba je častejšia u mužov s prevalenciou rastúcou vekom. Priemerny vek stanovenia diagnózy je 63 rokov. Ide o hlavnú prekancerózu karcinómu pažeráka.

 • Tabak, alkohol
 • Diéta a nutričné faktory
 • Obezita
 • Plummer-Vinsonov syndróm
 • Poranenie sliznice pažeráka a striktúry
 • Achalázia
 • Divertikul pažeráka
 • Infekcie pažeráka

Klinický obraz

 • Dysfágia
 • Strata hmotnosti
 • Odynofágia
 • Bolesť v epigastriu, prípadne retrosternálne
 • Záchvaty kašľa – pri kompresi na respiračný trakt

Diagnostika

 • Endoskopické vyšetrenie + biopsia
 • RTG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie

Suverénna metóda diagnostika karcinómu pažeráka je endoskopické vyšetrenie pažeráka a žalúdka flexibilným gastrofibroskopom. Určí lokalizáciu a rozsah nádoru (najlepšie v cm od rezákov), makroskopický vzhľad, významnosť stenózy lúmenu. Endoskopická biopsia pomocou EUS-FNA (fine needle biopsy) je dôležitá na histologickú verifikáciu nádoru (grading, staging).

RTG vyšetrenie báriovou kašou – prehĺtací akt je nahradené CT vyšetrením. Môže byť prínosom pri posúdení krániokaudálneho rozsahu. CT vyšetrenie objasní vzťah tumoru k okolitým štruktúram a rovnako stanoví klinický staging ochorenia.

Karcinóm pažeráka – endoskopia (ezofagoskopia)
Karcinóm pažeráka – RTG prehĺtací akt
Karcinóm pažeráka – CT

Klasifikácia

Klasifikácia podľa Siewert-Steina:

 • Typ I: adenokarcinóm distalneho pažeráka 1 – 5 cm nad gastroezofageálnou junkciou
 • Typ II: adenokarcinóm kardie pažeráka do 1cm nad a až 2cm pod gastroezofageálnou junkciou
 • Typ III: adenokarcinóm pod kardiou pažeráka 2 – 5 cm pod gastroezofageálnou junkciou

Adenokarcinóm typu III má najhoršiu prognózu! 

Terapia

V závislosti od štádia ochorenia a celkového stavu pacienta môže byť liečba karcinómu pažeráka potenciálne kuratívna alebo paliatívna. V terapii sa uplatňujú metódy endoskopické, chirurgické, onkologické a ich vzájomná kombinácia.

 • Kuratívna liečba – kompletné odstránenie nádoru a dosiahnutie dlhodobého prežívania bez recidívy.
 • Paliatívna liečba – zmiernenie symptomatológie ochorenia a zlepšenie kvality života s oddialením konca.

Chirurgická liečba

 • Ivor – Lewisova operácia (najčastejšia) – po laparotómii aj pravostranná torakotómia s lymfadenektómiou
 • Torakofrenotómia
 • Torakofrenolaparotómia
 • Transhiatálna ezofagektómia
 • Minimálne invazívna ezofagektómia

Chirurgická liečba stále zostáva základným kameňom radikálnej liečby lokálne nepokročilého karcinómu pažeráka. Za najrozšírenejší spôsob chirurgickej liečby karcinómu je považovaná dvojdutinová resekcia pažeráka s použitím laparotómie a pravostrannej torakotómie s anastomózou minimálne v úrovni vena azygos alebo vyššie. Transhiatálny výkon je možný u pacientov s adenokarcinómom gastroezofageálnej junkcie (Siewert II a III)

Chururgické odstránenie pažeráka aj s nádorom by malo byť nasledované systematickou lymfadenektómiou 2 polí:
 • Intraabdominálna D1 disekcia
 • Standardná infrakarinálna mediastinálna disekcia
 • V prípade pozitívnych krčných LU by mala byť vykonaná lymfadenektómia 3 polí (+krčná lymfadenektómia).

Paliatívna liečba

 • Paliatívna endoskopická liečba
 • Bypassová operácia
 • Nutričná stómia a sondy
 • Fotodynamická terapia
 • Paliatívna onkologická liečba

Paliatívna liečba je indikovaná v prípade MTS a nie je indikovaná resekcia nádoru.

Zdroj: Zdroje a literatúra