Prevencia tromboembolickej choroby

Tromboembolická choroba (TECH) je časté ochorenie a aj napriek pokroku v diagnostike a liečbe predstavuje častú príčinu mortality a morbidity, najmä u hospitalizovaných pacientov.

Tromboprofylaxia umožňuje významné zníženie výskytu tromboembolickej choroby a jej komplikácii. Špeciálne sa kladie dôraz na prevenciu TECH u pacientov po veľkých chirurgických výkonoch, u vybraných interných ochoreniach a u pacientov s onkologickým ochorením.

Nefarmakologická prevencia

Medzi základné preventívne opatrenia patrí:

  • Včasná mobilizácia
  • Dostatočná hydratácia
  • Pohybové cvičenia

Fyzikálne metódy (mechanická profylaxia) zahŕňajú:

  • Kompresné pančuchy/bandáže DK
  • Intermitentné pneumatické kompresie
  • Venous foot pump

Ich účinnosť je v porovnaní s medikamentóznymi formami prevencie nižšia.

Farmakologická prevencia

  • Clexane 4000 IU 0,4ml s.c. á 24 hod.
  • Fragmin 5000 IU s.c. á 24 hod.
  • Fraxiparine 3850 – 5700 IU s.c. á 24 hod.

Clexane (Enoxaparin)

Pri chirurgických výkonoch so stredným rizikom sa podáva 2 000 IU (20 mg) 2 hodiny pred operáciou. U pacientov so stredným rizikom je potrebné pokračovať v profylaxii minimálne 7-10 dní.

U pacientov s vysokým rizikom je odporúčaná dávka 4 000 IU (40 mg) 1x denne s.c. injekciou so začatím prednostne 12 hodín pred operáciou.
Ak je potrebné začať profylaxiu skôr ako 12 hodín pred operáciou (napr. pacient s vysokým rizikom čakajúci na odloženú ortopedickú operáciu), posledná injekcia sa nemá podať neskôr ako 12 hodín pred operáciou a pokračovať 12 hodín po operácii.

U pacientov podrobujúcich sa veľkej ortopedickej operácii sa odporúča predĺžiť tromboprofylaxiu až do 5 týždňov.

U pacientov s vysokým rizikom podrobujúcich sa brušnej alebo panvovej operácii kvôli nádorovému ochoreniu sa odporúča predĺžiť tromboprofylaxiu až do 4 týždňov.

Fragmin (Dalteparin)

Všeobecná chirurgia s rizikom tromboembolických komplikácií. Dávka 2 500 IU s.c. 1-2 hodiny pred operáciou a potom 2 500 IU s.c. každé ráno.
Liečba trvá do úplnej mobilizácie pacienta, všeobecne 5 – 7 dní alebo dlhšie.

Všeobecná chirurgia s ďalšími rizikovými faktormi a elektívna operácia bedrového kĺbu vyžaduje predĺženú tromboprofylaxiu Fragminom po dobu až 5 týždňov po operácii.

Fraxiparine (Nadroparin)

Všeobecná chirurgia: odporúčaná dávka je 0,3 ml (2 850 anti-Xa IU). Podáva sa s.c. 2-4 hodiny pred operáciou, potom 1x denne počas nasledujúcich dní. V liečbe je potrebné pokračovať najmenej 7 dní a počas celého rizikového obdobia.

Ortopédia: podáva sa s.c., pričom dávka sa upravuje podľa telesnej hmotnosti (viď SPC). Cieľová dávka je 38 anti-Xa IU/kg, ktorá sa zvyšuje o 50% na 4. pooperačný deň. Úvodná dávka sa podáva 12 hodín pred operáciou a druhá dávka sa podáva 12 hodín po skončení operácie. V liečbe sa potom pokračuje raz denne počas celého rizikového obdobia. Najkratšia dĺžka liečby je 10 dní.

Ostatné typy výkonov:

Výkony v oblasti hlavy a krku – nie je potrebná profylaxia (len u onkologických pacientov)

Neurochirurgické výkony – mechanická profylaxia

Hrudníkové výkony – farmakologická profylaxia

Kardiochirurgické výkony – farmakologická profylaxia

Cievne-chirurgické výkony (aorta, renálne artérie) – farmakologická profylaxia

Cievne výkony na tepnách – farmakologická profylaxia (ak nie je indikácia k antikoagulačnej terapii), antiagregačná liečba pokračuje naďalej

Výkony na varixoch DK – mechanická profylaxia

Brušné výkony – farmakologická prevencia až 7 dní (u onkologických pacientov 4 týždne)

Výkony a poranenia na HK – bez profylaxie TECH

Výkony a poranenia na DK – farmakologická prevencia, CKP a TEP 4 – 5 týždňov od operácie, koleno 2 týždne, po artroskopii 7 dní

Sádrové fixácie na DK – farmakologická prevencia do doby fixácie

Popáleniny vyžadujúce imobilizáciu – farmakologická profylaxia

Zdroj: Zdroje a literatúra