Poranenia a poleptania pažeráka

Ide o veľmi zriedkavé ochorenia. Ich závažnosť je daná polohou a anatomickou stavbou pažeráka, ktorý je uložený v zadnom mediastíne, v riedkom spojivovom tkanive, ktoré umožňuje propagáciu infekcie krčnej oblasti až do retroperitonea.

Poranenia sa rozdeľujú na 2 skupiny:
 1. prenikajúce (penetrujúce) poranenia – bodné, strelné a pod.
 2. poranenia zvnútra (nepenetrujúce)
  • iatrogénne poranenia pri endoskopických vyšetreniach
  • poranenia ostrým úlomkom potravy (kosť)
  • poranenia pri náhlom prudkom zvýšení tlaku
  • poranenia chemickými látkami (poleptanie) – kyseliny, lieh
Poranenia podľa mechanizmu vzniku:
 1. Chemické poranenie – poleptanie
 2. Termické poranenie – popálenie
 3. Mechanické poranenie

Z hľadiska prognózy je pre pacienta dôležitá včasná diagnostika a urgentné chirurgické ošetrenie počas prvých 6 – 12 hodín!

Rozoznávame 3 stupne postihnutia steny pažeráka:
 1. stupeň – hyperémia a edém sliznice
 2. stupeň – ulcerácie a postihnutie submukózy
 3. stupeň – nekróza celej hrúbky steny s perforáciou do mediastina

Klinický obraz

 • Prudká retrosternálna bolesť
 • Dysfágia
 • Pneumomediastinum / pneumothorax

Diagnostika

 • RTG vyšetrenie
 • Ezofágoskopia
 • CT vyšetrenie

Léziu potvrdí RTG vyšetrenie vodným kontrastom alebo ezofagoskopia. K presnejšiemu popisu poranenia a k vylúčeniu poranení okolitých orgánov lepšie poslúži CT vyšetrenie.

RTG hrudníku: 1cm dlhé cudzie teleso v pažeráku v úrovni ľavého sternoklavikulárneho kĺbu.
Nekrotické poškodenie pažeráka pri intoxikácii alkoholom. A – difúzne postihnutie pažeráka B – zóna demarkácie nekrozy v oblasti gastroezofageálnej junkcie
CT krku a hrudníka u pacienta po bodnom poranení krku a hrudníku: vzduch v retropharyngeálnom, prevertebrálnom a perivisceralnom priestore, pokračujúc kaudálne do horného mediastina ventrálne.
RTG prehĺtací akt: leak kontrastu dorzálne do prevertebrálneho priestoru pod úrovňou hypofaryngu – perforácia pažeráka

Terapia

 • Revízia hrudníku a mediastina a rekonštrukcia pažeráka
 • Neutralizácia sliznice
 • Nazogastrická sonda a obmedzenie p.o. príjmu, ev. gastrostomia
 • Parenterálna výživa
 • Širokospektrálne ATB
 • Kortikosteroidy

Liečba je zásadne chirurgická a musí začať čo najskôr po konzumácii látky. Pri urgentnej revízii a rekonštrukcii počas prvých hodín sú výsledky veľmi dobré. Podľa niektorých autorov je chirurgická liečba indikovaná len pri defektoch väčších ako 1,5 cm.

Pri neúplne identifikovaných léziách je potrebná neutralizácia poranenej sliznice.

 • Poranenie kyselinou – podať vodu, mlieko alebo sódu (hydrogenuhličitan sodný)
 • Poranenie liehom – podat kyselinu citrónovú alebo zriedený ocot

Ihneď po neutralizácii je potrebné zavedenie nazogastrickej sondy s obmedzením p.o. príjmu, s dostatočnou parenterálnou výživou a podávaním vysokých dávok širokospektrálnych antibiotík. Indikována je kortikoterapia, ktorá slúžia na zmiernenie zápalovej reakcie a ako prevencia vzniku striktúry. Podávanie kortikosteroidov by malo trvať po dobu 4 – 8 týždňov.

Poleptanie ezofageálnej steny je indikáciou na gastrostómiu. Pri rozsiahlom poleptaní je potrebné resekovať postihnutý úsek.

Komplikácie

Medzi najčastejšie komplikácie patrí striktura pažeráka. Pri rozsiahlych strikturách s nutnosťou dlhodobej dilatácie je vhodné zvážiť možnosť chirurgickej náhrady pažeráka. Riziko vzniku karcinómu v strikture z poleptania je v priebehu 15–20 rokov násobne vyššie ako u zdravej populácie. Z tohto dôvodu je indikovaná trvalá dispenzarizácia a endoskopické sledovanie pacienta.

Následkom perforácie môže vzniknúť pneumothorax, pneumomediastinum či pneumoperitoneum. Obávanou komplikáciou je akútna mediastinitída, ktorá má 30 % mortalitu. Opuch laryngu so sťaženým dýchaním a s nemožnosťou prehĺtania.

Zdroj: Zdroje a literatúra