Iné abnormality hrudníka

Syndróm hornej hrudnej apertúry

Syndróm hornej hrudnej apertúry (thoracis outlet syndrom – TOS) je súbor neurologických a cievnych príznakov podmienených útlakom neurovaskulárneho zväzku v oblasti medzi kľúčnou kosťou a 1. rebrom.

Na mechanizme útlaku sa môžu podieľať aj ďalšie štruktúry, ako napríklad:

 • anomálne svaly, najmä m. scalenus anterior
 • väzivové pruhy
 • hypertrofický kalus po zlomeninách klavikuly
 • hyperextenčné poranenie krčnej chrbtice

Najčastejšie potenciálne miesta útlaku neurovaskulárneho zväzku sú:

 1. interskalenový trojuholník / fissura scalenorum (1 – m. scalenus anterior, 2 –  m. scalenus medius 3 – plocha 1. rebra)
 2. kostoklavikulárny trojuholník (1 – 2/3 kľúčnej kosti, 2 – 1. rebro 3 – horná hrana lopatky)
 3. subkorakoideálny priestor pod processus coracoideus scapulae v hĺbke pod úponom m. pectoralis minor

Klinický obraz

Kompresia artérie sa vyskytuje najmenej často, asi v 1 % prípadov TOS. Typickým prejavom je výskyt Raynaudovho fenoménu na postihnutej hornej končatine, niekedy mávajú pacienti intermitentné ischemické prejavy striedavo s hyperémiou prstov a ruky.

Venózna kompresia sa vyskytuje o niečo častejšie a nezriedka sa prezentuje náhlym vznikom. Väčšina prípadov hĺbkovej venóznej trombózy hornej končatiny býva vyvolaná TOS.

Kompresia nervových štruktúr plexus brachialis.

Diagnostika

 • Fyzikálne vyšetrenie (palpácia oslabeného pulzu na a. brachialisauskultácia – šelest v trigonum pectorale)
 • Adsonov test – hlboký nádych, záklon hlavy, rotácia krku k postihnutej strane
 • Kostoklavikulárny test – pozícia vojaka v pozore (military position)
 • Kellyho test – upaženie a zapaženie HK flektovanej v lakti o 90°a zatváranie a otváranie päste
 • RTG vyšetrenie
 • Angiografické vyšetrenie

Terapia

 • Rehabilitácia
 • Vazodilatanciá a sympatolytiká
 • Chirurgická liečba
  1. Transaxilárna resekcia rebra
  2. Skalenotómia (dnes sa neodporúča a nepoužíva)
  3. Transtorakálna torakoskopická resekcia rebra

Viac o syndrome hornej hrudnej apertúry: Syndróm hornej hrudnej apertury

Pľúcna hernia

Pľúcna hernia na vrodenom podklade je mimoriadne zriedkavá. Môže sa nachádzať na ktorejkoľvek časti zakrivenia rebier. Podkladom pre jej vznik je chýbanie časti jedného alebo viacerých rebier. V tomto mieste nie je vyvinutá ani fascia endothoracica, respektíve je len hypoplastická. Svalstvo hrudníka nebýva narušené.

Diagnostika

 • CT vyšetrenie
 • MRI vyšetrenie

MRI vyšetrenie určí polohu a rozsah defektu.

CT: Pľúcna hernia ventrálne až parasternálne vľavo
CT: Pľúcna hernia v kostofrenickom uhle vpravo

Terapia

 • Chirurgická liečba

Princípom liečby je spevnenie hrudnej steny podľa rozsahu defektu. Defekt sa prekrýva goratexovou záplatou. V strede je potrebné záplatu zrafovať. Záplatu treba prekryť zmobilizovaným najbližším svalom. Vytvorenie čo najhrubšej vrstvy podkožného tuku, aby bol goratex čo najďalej od kože.

Vývinové poruchy rebier

Môžu mať tvar vidlice alebo je rebro rozšírené a vytvára akési okno. Rebro môže aj chýbať a vtedy sú interkostálne priestory ostatných širšie. Môže chýbať len chrupkovitá časť alebo celé rebro. Spondylotorakálna dysplázia (Jarcho-Levinov syndróm) predstavuje extrémnu formu malformácie rebier a stavcov.

Jarcho-Levinov syndróm

Terapia

 • Chirurgická liečba nemá uplatnenie

Nadpočetné krčné rebro

Vyskytuje sa u 0,5% všetkých jedincov, u ktorých sa robil natívny RTG snímok. Ide väčšinou o náhodný nález.

Diagnostika

 • RTG vyšetrenie
 • Neurologické vyšetrenie (na zistenie alterácie nervového zväzku)
 • USG vyšetrenie + Doppler (na zistenie alterácie cievneho prietoku, najmä v končatine)
 • Chladový test (pri Raynaudovom syndróme)
 • MRI vyšetrenie
RTG: nález krčného rebra bilaterálne

Terapia

 • Chirurgická liečba

Extirpácia krčného rebra prichádza do úvahy, len ak je pozitívna symptomatológia. Dôležité je odstrániť rebro aj s periostom, okrem krčka rebra fixovaného na processus transversus.

Je potrebná jemná preparácia na perioste rebra, aby sa nepoškodila artéria a cievny zväzok!

Zdroj: Zdroje a literatúra