Infratentoriálne nádory mozgu

Nádory vyrastajúce priamo z tkaniva mozočka a mozgového kmeňa sú častejšie v detskom veku. V dospelosti sa v mozočku vyskytujú najčastejšie MTS. Primárne nádory u detí rastú častejšie pod tentóriom v zadnej jame lebečnej v porovnaní so supratentorálnymi nádormi. V mozočku a mozgovom kmeni sa nachádza 50 – 70% všetkých mozgových nádorov.

V zadnej jame lebečnej sa najčastejšie vyskytuje meduloblastóm – zhubný nádor stredovej roviny mozočka, ktorý sa u dospelých vyskytuje len zriedkavo. Takmer s rovnakou incidenciou vzniká aj benígny pilocytárny astrocytóm, ktorý častejšie rastie v hemisfére mozočka. Medzi hlavné klinick príznaky patrí hydrocefalus a bolesť hlavy.

Chirurgická liečba nádorov mozočka spočíva v sprístupnení tumoru mediálnou infratentoriálnou kraniotómiou a laminektómiou C1 a po otvorení dura mater discíziou dolnej časti vermis. Ťažiskovou liečbou zostáva chirurgická resekciaadjuvantnou radioterapiou. Nádory mozgovho kmeňa sa liečia paliatívne, resekcia nádoru podľa štúdii nedosahuje uspokojivé výsledky.

Nádory mozočka

V zadnej jame lebečnej sa najčastejšie vyskytuje meduloblastóm – zhubný nádor stredovej roviny mozočka, ktorý sa u dospelých vyskytuje len zriedkavo. Takmer s rovnakou incidenciou vzniká aj benígny pilocytárny astrocytóm, ktorý častejšie rastie v hemisfére mozočka. Iné nádory sú zriedkavé – napríklad hemangioblastóm mozočka.

Klinický obraz

 • Bolesť hlavy
 • Zahmlievanie pred očami
 • Zvracanie
 • Abdominálne príznaky

Obštrukčný hydrocefalus s intrakraniálnou hypertenziou vzniká pri blokáde likvorových ciest. Až 85% pacientov z tumorom mozočka má príznaky intrakraniálnej hypertenzie a len 15% pacientov má ložiskové príznaky. Pri nádore mozgového kmeňa je to naopak.

Bolesť hlavy sa zvýrazňuje pri kašli alebo defekácii. Bolesti môžu byť difúzne alebo lokalizované. Niekedy bolesť hlavy ustúpi po zmene polohy. Pri najväčšej bolesti sa často dostaví zvracanie, ktoré je zapríčinené ↑ intrakraniálneho tlaku.

Diagnostika

 • Objektívny nález
 • MRI vyšetrenie
MRI mozgu: rozsiahly tumor na vrchole IV. mozgovej komory, dosahuje spodinu komory s kontaktom na predĺženú miechu – meduloblastóm
MRI mozgu: objemná cystická lézia v zadnej jame lebečnej s roziahlou nástennou rezistenciou – pilocytárny astrocytóm
MRI mozgu: dobre ohraničená cystická lézia v oblasti ľavej hemisféry mozočka s okolitým edémom a kompresiou IV. mozgovej komory s prítomnou rezistenciou na laterálnej steny cysty – hemangioblastóm

Terapia

 • Mediálna infratentoriálna kraniotómia a laminektómia C1 a po otvorení dura mater discíziou dolnej časti vermis
 • Radioterapia
 • Chemoterapia

Chirurgická liečba meduloblastómu spočíva v sprístupnení a resekciou meduloblastómu mediálnou infratentoriálnou kraniotómiou a laminektómiou C1 a po otvorení dura mater discíziou dolnej časti vermis.

Ťažiskovou liečbou zostáva chirurgická resekcia s následným CSI 30 − 36 Gy a doplnkovou rádioterapiou na origo do TD 50 − 54 Gy. Systémová chemoterapia je pevne etablovaná v detskom veku, jej postavenie v dospelosti je nejasné. 5 − 10 ročné prežitie je 72 % a 52 %.

Nádory mozgového kmeňa

V mozgovom kmeni sa nádory vyskytujú najmä v detskom veku a v období dospievania. Viac ako ¾ nádorov sa vyskytuje pred 20. rokom života. U detí tvoria 10 – 20% nádorov mozgu. U dospelých sú zriedkavé a tvoria 1% všetkých mozgových nádorov. Väčšinu nádorov mozgového kmeňa tvorí HG astrocytómy, v menšej miere sú zastúpené LG astrocytómyependymómy.

Diagnostika

 • MRI vyšetrenie mozgu

Magnetická rezonancia je vhodná na detailné zobrazenie rastúceho mozgového nádoru a zároveň umožňuje klasifikovať tumory do jednotlivých skupín.

MRI mozgu: rozsiahla expanzia v mozgovom kmeni, centrálne v oblasti predĺženej miechy s eleváciou ponsu s útlakom IV. mozgovej komory – meduloblastóm

Klasifikácia

MRI vyšetrenie klasifikuje nádory do 4 skupín:

 1. Difúzne nádory – zvyčajne malígne, najčastejšie anaplastické astrocytómy a glioblastómy; tvoria väčšinu nádorov
 2. Fokálne nádory – vznikajú v centrálnej časti ktorejkoľvek etáže mozgového kmeňa a neprekračujú jej hranice; astrocytómy nízkeho stupňa
 3. Exofytické nádory – začínajú rásť v spodine IV. mozgovej komory subependymálne; pilocytárne astrocytómy nízkej malignity
 4. Cervikomedulárne nádory – astrocytómy nízkej malignity; v hornej časti krčnej miechy alebo vo vnútri cervikomedulárneho rozhrania (medzi krčnou a predĺženou miechou)

Terapia

 • Paliatívna radioterapia

Biopsia rovnako ako chirurgický zákrok nebýva prínosná a býva pomerne riziková. Základnou liečebnou modalitou je ERT. Pokusy o resekciu neviedli k uspokojivým výsledkom. U detí sa neodporúča ani biopsia, pretože prakticky neovplyvní terapeutický postup, ani jeho výsledok a má až 10% komplikácii.

Zdroj: Zdroje a literatúra