Zlomeniny všeobecne – mechanizmus vzniku, delenie, dislokácie

Zlomenina je porucha kontinuity kosti. Je spôsobená prekonaním elastických schopností tkaniva tlakom, ťahom, posunom alebo ich kombináciou.

Mechanizmus vzniku

Delenie podľa miesta pôsobenia:

 1. Priamy – sila pôsobí priamo v mieste zlomeniny, zvyčajne sprevádzané ťažkým poškodením mäkkých tkanív
 2. Nepriamy – sila pôsobí v oblasti vzdialenej od miesta lomu, kožný kryt zvyčajne nebýva porušený

Delenie podľa spôsobu vzniku (mechanizmu):

 1. Kompresné zlomeniny – násilie pôsobí v osi kosti, porušená je hlavne spongióza (proximálna časť tibie a pätovej kosti)
 2. Impresívne zlomeniny – násilie pôsobí na malú časť kosti, ktorý sa vtláča dovnútra (kosti lebky)
 3. Ťahové zlomeniny – spôsobené ťahom svalov a šliach, zvyčajne sa vyskytujú v úponových miestach (patella , olecranon , tuberculum majus , spina iliaca anterior superior)
 4. Ohybové zlomeniny – spôsobené strižnými, posunovými silami (columm femoris)

Orientačne môžeme podľa poškodenia kožného krytu rozdeliť zlomeniny na:

 1. Otvorené zlomeniny
 2. Zatvorené zlomeniny

Delenie zlomenín

 1. Úrazové – vznikajú priamym alebo nepriamym mechanizmom
 2. Únavové (stresové) – vznikajú na podklade únavy svalovej manženty či nadmerným a opakovaným namáhaním hypertrofickej svalovej manžety (signalizácia možného užívania anabolík)
 3. Patologické – vznikajú pri oslabení kosti, napríklad pri osteoporóze, pri prítomnosti metastáz (nádor prsníka, štitnej žľazy, prostaty či hypernefróm) alebo cýst

Delenie zlomenín podľa priebehu lomnej línie:

 1. Priečne zlomeniny
 2. Šikmé zlomeniny
 3. Špirálové zlomeniny
 4. Vertikálne zlomeniny (dlátové v mieste kompakty, impresívne v mieste spongiózy)
 5. Tangenciálne (osteochondrální) zlomeniny
 6. Avulzné zlomeniny (pri úponoch svalov a ligament)

Delenie zlomenín podľa počtu úlomkov:

 1. dvoj, troj, štvor-úlomkové a trieštivé
 2. dvojetážové zlomeniny – na dlhých kostiach, kedy je mezifragment dlhší ako 6 cm

Dislokácie zlomenín

Dislokácie vždy hodnotíme podľa polohy periférneho fragmentu proti fragmentu centrálnemu (len luxačné zlomeniny chrbtice sa opisujú opačne).

 1. ad latus – do strany
 2. ad longitudinem – do dĺžky
  • s distrakciou (predĺženie) fragmentov
  • s kontrakciou (skrátenie) fragmentov
 3. ad axim – uhlové zlomeniny
 4. ad peripheriam – rotačné zlomeniny

Podľa výsledku repozície sa zlomeniny rozdeľujú na:

 1. reponibilné zlomeniny
  • stabilné zlomeniny
  • nestabilné zlomeniny
 2. ireponibilné zlomeniny

AO klasifikácia (Arbeitgemeinschaft für Osteosynthesefragen)

Prvá číslica určuje anatomickú oblasť zlomeniny.

Druhá číslica označuje poranený segment kosti:

 • 1 – Proximálny segment
 • 2 – Diafýza (stredný segment)
 • 3 – Distálny segment

Tretia pozícia kódu je označená písmenami A, B, C a určuje povahu zlomeniny.
Pri zlomeninách tela kosti (diafýza):

 • A – jednoduchá dvojúlomková zlomenina
 • B – trojúlomková zlomenina s medzifragmentom
 • C – viacúlomková (trieštivá zlomenina)

Pri intraartikulárnych zlomeninách (metafýza):

 • A – Extraarikulárna zlomenina – kĺb nie je poškodený
 • B – Čiastočne intraartikulárna zlomenina (monokondylárna zlomenina)
 • C – Úplne intraartikulárna zlomenina – kĺb nie je spojený s diafýzou

Štvrtá pozícia za písmenom je označená číslami 1 – 3 a vyjadruje závažnosť kostného poranenia.

Pri zlomeninách tela kosti:

A – 1 špirálna dvojúlomková zlomenina
A – 2 šikmá dvojúlomková (do 30°) zlomenina
A – 3 priečna zlomenina

B – 1 špirálna zlomenina s medzifragmentom
B – 2 ohybová zlomenina s medzifragmentom
B – 3 rozlomenie medzifragmentu

C – 1 špirálna viacúlomková zlomenina
C – 2 etážová zlomenina
C – 3 trieštivá zlomenina

Zdroj: Zdroje a literatúra