Poranenia krčnej chrbtice

Poranenie krčnej chrbtice sa rozdeľuje na:

 1. Poranenie hornej krčnej chrbtice
  • Zlomenina kondylov okcipitálnej kosti
  • Atlantookcipitálna dislokácia
  • Zlomeniny atlasu
  • Atlantoaxiálna nestabilita
  • Zlomeniny epistrofeu
 2. Poranenie dolnej krčnej chrbtice
  • Zlomenina tela stavca
  • Zlomenina kĺbového piliera
  • Zlomenina kĺbového výbežku
  • Zlomenina oblúka či tŕňového výbežku
  • Väzivové poranenia

Etiológia

 • Dopravné nehody
 • Pád z veľkých výšok
 • Skoky do vody

Poranenia hornej krčnej chrbtice

Zlomenina kondylov okcipitálnej kosti

Zlomenina kondylov vzniká v rámci zlomenín lebečnej bázy.

 • Izolovaná kompresná zlomenina – axiálne násilie
 • Avulzná zlomenina kondylov – rotačné násilie ťahom ligamenta alaria

Klinický obraz

 • Bolesť šije
 • Postihnutie hlavových nervov
 • Príznaky otrasu a kontúzie mozgu

Diagnostika

 • CT vyšetrenie

Pri úraze krčnej chrtice, prípadne pri kraniotraumatoch, je vždy lepšie indikovať CT vyšetrenie hlavy spolu s krčnou chrbticou. RTG snímok môže byť nedostatočný a nemusí odhaliť zlomeninu.

zlomenina okcipitálneho kondylu

Terapia

 • Imobilizácia limcom na 6 týždňov
 • Halo-stabilizácia na 8 – 10 týždňov

Atlantookcipitálna dislokácia

Atlanookcipitálna dislokácia vzniká následkom poranenia ligamentárneho komplexu spájajúceho atlas a okcipitálnu kosť.

 • Ventrálna dislokácia
 • Dorzálna dislokácia
 • Longitudinálna dislokácia

Klinický obraz

Podľa klinického obrazu delíme pacientov na 2 skupiny:
 1. Bez významnejšej neurologickej lézie (! Pozor na prehliadnutie poranenia !)
 2. S ťažkým deficitom a poruchou vitálnych funkcií
 • Bolesť šije
 • Úmrtie

Diagnostika

 • RTG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie

RTG vyšetrenie kraniocervikálnej junkcie v transorálnej projekcii a bočnej projekcii (štandardná predo-zadná prechod nezobrazí kvôli rovnakej výške s dolnou čeľusťou). CT vyšetrenie je presnejšie a je indikované pri nejasnom náleze na RTG a k presnému posúdeniu morfologie úrazu.

atlantookcipitálna dislokácia
atlantookcipitálna dislokácia

Terapia

 1. Konzervatívna liečba
  • Zabezpečenie vitálnych funkcii
  • Imobilizácia v halo-veste
 2. Chirurgická liečba
  • Okcipitocervikálna fúzia
  • Fixácia – stabilizácia

Operačné riešenie zahŕňa okcipitocervikálnu fúziu zadným prístupom a potom 3 mesiace fixácia vo Philadelphia golieri (všeobecné pravidlo po operačnom riešení úrazov krčnej chrbtice). Konzervatívny variantom je niekoľko mesiacov trvajúci imobilizácia v halo-veste.

Zlomeniny atlasu

Poranenie 1. krčného stavca (C1) – nosiču, je spôsobené násilím v axiálnom smere na temeno hlavy. Ide o pomerne častú zlomenina. Atlas môže byť poranený v rozsahu stavcového oblúku v prednej i zadnej časti. Špecifickým typom zlomeniny je tzv. Jefferson zlomenina , kedy je oblúk zlomený v prednej i zadnej časti dvakrát. V tomto prípade dochádza k dislokácii úlomkov do strán a rozšíreniu chrbticového kanála.

Jeffersonova zlomenina – zlomenina oboch oblúkov. Býva stabilná, ak nedôjde k pretrhnutiu ligamentum transversum atlantis.
 • Zlomenina predného oblúka
 • Zlomenina zadného oblúka
 • Zlomenina processus transversus
 • Zlomenina massa lateralis

Klinický obraz

 • Bolesť šije

Diagnostika

 • RTG vyšetrenie (Sandbergova projekcia)
 • CT vyšetrenie

Základ je RTG vyšetrenie kraniocervikálního prechodu, a to v projekcii predozadnej (AP), bočnej a transorálnej. Pre klasifikáciu typu fraktúry je nutné CT vyšetrenie.

zlomeniny atlasu

Terapia

 • Fixácia na 3 – 4 mesiace (12 – 16 týždňov)
 • Dorzálna spondylodéza zošróbovaním podľa Magerla

Stabilné zlomeniny C1 nie sú indikované k operácii, liečia sa imobilizáciou v halo-veste.
Nestabilné zlomeniny sú indikáciou pre operačnú osteosyntézu.

Atlantoaxiálna nestabilita

V atlantoaxiálnom kĺbe rozoznávame 3 typy nestability:
 • Ventrálna nestabilita
 • Dorzálna nestabilita
 • Rotačná nestabilita

Klinický obraz

 • Bolesť v oblasti šije
 • Neurologické príznaky
 • Tortikolis (pri rotačnej nestabilite)

Diagnostika

 • RTG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie

RTG vyšetrenie v bočnej projekcii zobrazí štrbinu medzi predným a zadným oblúkom atlasu na viac ako 3 mm. Pri dorzálnom type je dens axis luxovaný pred predný oblúk atlasu. Pri rotačnom type sa rovnako rozširuje štrbina medzi dens axis a predným oblúkom.

atlantoaxiálna nestabilita

Terapia

 1. Konzervatívna liečba – rotačné nestability
 2. Chirurgická liečba
  1. Dorzálna spondylodéza C1 – C2 (podľa Magerla)

Pri rotačných nestabilitách sa postupuje konzervatívne, len v prípade pretrhnutia ligamentum transversum atlantis je indikovaná primárna stabilizácia dézou.

Zlomeniny axisu (Epistrofeu)

Poranenie 2. krčného stavca (C2) – čapovca, je spôsobené prudkou flexiou/extenziou hlavy

Rozdelenie podľa Alonsa a Andersona:
 1. Zlomeniny dens axis
  • Zlomeniny apex dentis (hrotu)
  • Zlomeniny corpus dentis (tela)
  • Zlomeniny basis dentis (bázy)
 2. Katovská zlomenina (dorzálna spondylolistéza C2)

Katovská zlomenina (Hangman’s fracture) je pomenovaná podľa mechanizmu úrazu – vznikla pri poprave obesením. U tejto zlomenine dochádza k odlomeniu tela axisu od stavcového oblúku, rovina lomu prechádza pediklami stavca. Dorzálnym posunom dens axis, ktorý spôsobí okamžitú smrť prerušením predĺženej miechy.

 • Typ I – fraktúra oblúka C2 v interartikulárnej časti
 • Typ II – poškodenie disku C2-C3
 • Typ III – luxácia kĺbových výbežkov medzi C2-C3

Klinický obraz

 • Bolesť krčnej chrbtice
 • Bolesť v oblasti šije

Neurologický deficit sprevádza zlomeniny C2 asi v 10%. Charakteristickým príznakom je bolesť v oblasti krčnej chrbtice a v okcipitálnej krajine.
Pri katovské zlomenine je rovnako väčšina pacientov bez neurologického deficitu.  V niektorých prípadoch však môže dôjsť k subluxácii C2-C3 a poranenia krčnej miechy.

Diagnostika

 • RTG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie
 • MRI vyšetrenie

RTG vyšetrenie v predo-zadnej, bočnej a transorálnej projekcii a dynamické vyšetrenie.
CT vyšetrenie pre dôkaz línie lomu. MRI vyšetrenie pre posúdenie závesného aparátu.

Pri fisúrach môže na poranenie upozorniť rozšírenie retrofaryngeálneho priestoru.

zlomenina axisu

Terapia

 1. Konzervatívna liečba
  • Imobilizácia
 2. Chirurgická liečba
  • Osteosyntéza
  • Fúzia C2 – C3 dlahou

Pri liečbe je nutné sa riadiť tým, či je zlomenina stabilná alebo nestabilná.
Nestabilná zlomenina (báza dens axis) sú indikované k chirurgickej osteosyntéze
Stabilná zlomenina (telo a apex dens axis) sa lieči konzervatívne, a to imobilizáciou vo Philadelphia golieri na 10 – 12 týždňov.

Katovská zlomenina bez dislokácie C2 – C3 (resp. s minimálnou dislokáciou) sa lieči konzervatívne, a to imobilizáciou v krčnom golieri alebo halo-veste
Katovská zlomenina s dislokáciou C2 – C3 sa lieči chirurgicky vykonaním fúzie C2 – C3 pomocou dlahy (podľa Magerla).

Subluxácia C2-C3

Poranenia dolnej krčnej chrbtice

Dolná krčná chrbtica zahŕňa úsek C3 – C7, pričom najčastejšie býva postihnutý segment C5 – C6. K poraneniam dochádza pri dopravných nehodách alebo pri skokoch do vody. Mechanizmom vzniku je väčšinou kompresia kombinovaná s flexiou či extenziou, ev. rotácia.

 • Poranenia väzov (ligament)
 • Zlomenina tela krčného stavca
 • Zlomenina kĺbového piliera
 • Zlomenina kĺbového výbežku
 • Zlomenina oblúka
 • Zlomenina tŕňového výbežku

Klinický obraz

 • Bolesť v oblasti šije, ev. až v ramenách, paži, hlave
 • Pocit nestability
 • Obmedzená hybnosť
 • Neurologické príznaky

Diagnostika

 • RTG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie

Terapia

 1. Konzervatívna liečba
  • Golier
  • Minerva
  • Halo-korzet
 2. Chirurgická liečba
  • Stabilizácia tzv. H-dlahou s Mono- a bisegmentálnou prednou spondylodézou
  • Resekcia luxovaného výbežku so zadnou spondylodézou pomocou Megerlových dlah

Distorzia krčnej chrbtice (whiplash injury)

Distorzia je poranenie, ktoré vzniká nepriamym násilím, zvyčajne pri náraze rýchlejšie idúceho vozidla do vozidla pred ním. Cestujúci v prednom vozidle nečakajú náraz, preto dochádza najskôr k prudkej hyperextenzii krčnej chrbtice nasledované prudkou hyperflexiou.

Počas hyperextenzie vzniká:
 • Distenzia až parciálna ruptúra prevertebralných krčných svalov
 • Poranenia pažeráka
 • Poranenia trachey
 • Poranenia laryngu
 • Poranenia temporomandibulárneho kĺbu
 • Poranenie disku
 • Podráždenie sympatiku
 • Mozgová kontúzia

Klinický obraz

 • Bolesť v oblasti šije a stuhnutosť
 • Bolesť hlavy
 • Dysfágia
 • Chrapot
 • Nevoľnosť
 • Hornerov syndróm (mióza, ptóza, endoftalmus)

Terapia

 • Golier
 • Ľahká trakcia

Zdroj:Zdroje a literatúra