Morbus Perthes

Morbus Perthes (morbus Calvé-Legg-Perthes alebo coxa plana) je najčastejšia a najzávažnejšia avaskulárna kostná nekróza. Ide o idiopatické ochorenie bedrového kĺbu dané poruchou prekrvenia proximálnej epifýzy femuru. Osifikačné centrum hlavice femuru podľahne nekróze, následne je resorbované a postupne prestavané na živú kosť. Výsledkom môže byť plne funkčný bedrový kĺb alebo rôzne deformity, ktoré vedú k vývinu včasnej artrózy. Postihuje prevažne chlapcov (4x častejšie) vo veku 3 – 8 rokov, pričom v 10% prípadov je obojstranná.

Etiopatogenéza

 1. Porucha cievneho zásobenia hlavice femuru
 2. Ischémia
 3. Avaskulárna nekróza
 4. Útlm enchondrálnej osifikácie
 5. Obnova cievneho zásobenia a novotvorba kosti
 6. Poškodenie kosti následkom záťaže

Tranzitórna porucha cievneho zásobenia hlavice femuru vedie k preriedeniu jej štruktúry. Vyvolávajúcim faktorom je ischémia, ktorá vedie k rozvoju avaskulárnej nekrózy proximálnej epifýzy femuru. Stále väčší význam je prikladaný diskrétnym formám koagulopatie s účasťou proteínu C a S a s hypofibrinolýzou. Dochádza k útlmu enchondrálnej osifikácie. Povrchová chrupkovitá časť epifýzy pokračuje v raste. V ďalšej fáze postupne dochádza k obnove cievneho zásobenia a novotvorbe kosti (štádium kondenzácie).

Následkom zaťažovania končatiny sa objavujú subchondrálne zlomeniny, ktoré narušujú vaskularizáciu a predlžujú štádium nekrózy. Ďalšia revaskularizácia trvá dlho (štádium pozvoľnej prestavby). Hlavica femuru je postupne formovaná v závislosti na jej vzťahu k acetabulu a na stupni záťaže.

Podľa natívneho RTG snímku sa ochorenie rozdeľuje na 4 štádiá (podľa Waldenströma):

 1. Iniciálne štádiumtrvá 6 mesiacov, vzniká ischémia a nekróza
  • Predradiologické štádium – lateralizácia hlavice, osifikačné jadro menšie, rozšírenie mediálnej kĺbovej štrbiny, zosílené puzdro, presiaknuté svaly v okolí kĺbu
  • Nekrotické štádium – subchondrálna zlomenina (Salterovo znamenie), zvýšenie denzity hlavice
 2. Štádium fragmentácietrvá 8 mesiacov: revaskularizácia, fragmentácia a kolaps osifikačného jadra, končí vznikom novotvorerenej kosti v subchondrálnych okrskoch hlavice
 3. Reosifikačné, hojivé štádiumtrvá 21 mesiacov: začína subchondrálnou novotvorbou kosti, zlepšuje sa tvar hlavice
 4. Reziduálne štádium – konečný stav, už sa nemení denzita kosti, pokračuje do ukončenia rastu

Klasifikácia

Klasifikácia podľa Catteralla – podľa rozsahu nekrózy zo RTG snímku v predozadnej a Lauensteinovej projekcii.

 1. Skupina – postihnutie len prednej časti epifýzy do 25% jej rozsahu
 2. Skupina – postihnutie väčšej časti epifýzy, predná časť epifýzy do 50%, postihnutý úsek môže kolabovať, výška epifýzy je zachovaná
 3. Skupina – postihnutie väčšiny epifýzy do 75%, zmeny zasahujú na priľahlej metafýze
 4. Skupina – postihnutie celej epifýzy, rozsiahle zmeny na metafýze a acetabule

Klasifikácia podľa Herringa – posudzuje rozsah postihnutia laterálneho piliera hlavice na predozadnej projekcii

 1. Typ – normálna výška laterálneho piliera
 2. Typ – z výšky laterálneho piliera zostáva viac ako 50%
 3. Typ – kolaps laterálneho piliera, z výšky zostáva menej ako 50%

Klasifikácia podľa Thompsona – posudzuje rozsah subchondrálnej fraktury

 1. Typ – postihuje menej ako polovicu hlavice
 2. Typ – postihuje viac ako polovicu hlavice

Klinický obraz

 • Nebolestivé krívanie
 • Addukčná a vonkajšia rotačná kontraktúra v bedre
 • Mierna bolesť v triesle

Ochorenia často začína nebolestivým krívaním spojeným so sekundárnou hypotrofiou stehenného svalstva. Postupne sa rozvíja addukčná a rotačná kontraktúra smerom von. Difúzna metafyzárna reakcia – laterálna subluxácia hlavice, obezita, addukčná kontraktúra s obmedzením pohybu.

Diagnostika

 • RTG vyšetrenie
 • MRI vyšetrenie
 • Artrografia

Na snímke RTG vyšetrenia najskôr vidieť rozšírenie kĺbovej štrbiny (Waldenströmov príznak), čo je podmienené edémom chrupky a synovialitídou. Neskôr príznaky nepravidelnosti štruktúry – demineralizácia epifýzy, následne jej kondenzácia a postupne sa objavujúca subchondrálna zlomenina. Podľa RTG snímku je možné rozlíšiť 4 štádiá ochorenia (vyššie klasifikované).

Morbus Perthes

Artrografia slúži k posúdeniu kongruencie a uloženiu hlavice pred plánovanou osteotómiou proximálneho femuru alebo pánve. Pre stanovenie liečebného postupu má význam pojem tzv. rizikovej hlavice (head at risk), ktorý zahŕňa RTG nález a klinické príznaky:

 • horizontálny priebeh lýzy
 • Gageho znamenie – línia v tvare písmena „V“ na laterálnej strane metafýzy a epifýzy
 • kalcifikácia laterálne od epifýzy

Diferenciálna diagnostika:

Tranzientná synovialitída – väčšinou postinfekčná (viróza horných dýchacích ciest), prejaví sa celkovými príznakmi (teplota, zvýšená sedimentácia a CRP) a príznakmi lokálnymi (koncentrická kontraktúra s obmedzením hybnosti bedrového kĺbu).

Terapia

 1. Konzervatívna liečba – deti mladšie ako 6 rokov bez tzv. rizikovej hlavice
  • Atlanta dlaha (30° abdukcia), odľahčenie končatiny
 2. Chirurgická liečba
  • Containment terapia
  • Varizačná osteotómia proximálneho femuru – viac ako 6 rokov alebo II. a vyšší stupeň podľa Catteralla
  • Panvová osteotómia (Salter, Steel)

Containment terapia – zanorenie biologicky tvárnej hlavice do guľovitého priestoru acetabula. Pri dodržaní containmentu nedochádza počas prestavby hlavice k jej deformitám. U detí s nálezom tzv. rizikovej hlavice, starší ako 6 rokov, II. a vyššieho stupňa podľa Catteralla sú indikované 2 operačné postupy – varizačná osteotómia proximálneho femurupanvová osteotómia (samostatne alebo v kombinácii).

Pred operáciou je vhodná rehabilitácia, ktorá slúži k uvoľneniu kontraktúry a obnoveniu plného rozsahu pohybu v bedrovom kĺbe. Po operácii je prikladaná sadrová spika na 6 týždňov. Po 3 mesiacoch je povolená chôdza s vylúčením športových aktivít.

Zdroj: Zdroje a literatúra