Aneuryzmy mozgových ciev

Intrakraniálna aneuryzma predstavuje najčastejšie sa vyskytujúcu výduť tepnového systému vôbec (2,3  % zdravej populácie).
Približne 6 % spontánnych intrakraniálnych krvácaní spôsobuje ruptura aneuryzmy mozgovej tepny. Prevalencia mozgových aneuryziem podľa retrospektívnych súborov je 0,4 a podľa prospektívnych štúdii 3,6 / 100 000.

Patogenézu procesu podmieňuje kombinácia niekoľkých endogénnych faktorov (hypertenzia, anatomická predispozícia Willisovho okruhu, hemodynamika, ateroskleróza, rôzne alterácie prietoku) a exogénnych faktorov (fajčenie, alkoholizmus, užívanie antikoagulancií alebo kontraceptív).

Najčastejšou kauzálnou manifestáciou ruptury intrakraniálnej výdute je subarachnoidálne krvácanie. Najtypickejším klinickým prejavom je bolesť hlavy. Diagnózu stanoví CT vyšetrenie, ktoré je rutinným vyšetrením a obyčajne spočíva v hľadaní príznakov subarachnoidálneho krvácania.

Liečba je prevažne endovaskulárna – koilingom alebo úzáverom aneuryzmy.

Klasifikácia

Klasifikácia mozgových aneuryziem je mimoriadne dôležitá z dôvodov možnej liečby a prognózy.

Mozgové aneuryzmy je možné rozdeliť podľa nasledujúcich kritérií:
 • morfológia
 • veľkosť
 • lokalizácia
 • etiológia

Morfológia aneuryziem:

 1. sakulárne aneuryzmy (66 – 98 %)
 2. fuziformné aneuryzmy
 3. disekujúce aneuryzmy (4,5 %)

Veľkosť aneuryziem:

 1. baby aneuryzmy (do 3 mm)
 2. malé aneuryzmy (4 – 6 mm)
 3. stredné aneuryzmy (7 – 10 mm)
 4. veľké aneuryzmy (11 – 25 mm)
 5. gigantické aneuryzmy ( > ako 25 mm)

Lokalizácia aneuryziem:

 1. a. communicans anterior (30 – 35%)
 2. a. carotis interna + a. communicans posterior (30%)
 3. a. cerebri media (20%)
 4. vertebrobazilárne ústie (15%)
  • zadná jama (1/2 z 15%)
   • a. inferior posterior cerebelli
   • a. inferior anterior cerebelli
  • distálna bifurkácia a. basilaris (1/2 z 15%)
   • a. superior cerebelli
   • a. cerebri posterior

Etiopatogenéza

 • Spontánne aneuryzmy
 • Traumatické aneuryzmy
 • Infekčné aneuryzmy
 • S tumormi asociované aneuryzmy

Patogenézu procesu podmieňuje kombinácia niekoľkých endogénnych faktorov (hypertenzia, anatomická predispozícia Willisovho okruhu, hemodynamika, ateroskleróza, rôzne alterácie prietoku) a exogénnych faktorov (fajčenie, alkoholizmus, užívanie antikoagulancií alebo kontraceptív).

Klinický obraz

Ruptura aneuryzmy:

Najčastejšou kauzálnou manifestáciou ruptury intrakraniálnej výdute je subarachnoidálne krvácanie.

 • Náhly nástup urputnej bolesti hlavy
 • Nevoľnosťzvracanie
 • Stuhnutý krk alebo bolesti šije
 • Citlivosť na svetlo
 • Rozšírenie zreníc
 • Rozmazané videnie alebo dvojité videnie
 • Bolesť nad alebo za okom
 • Strata citlivosti

Najtypickejším klinickým prejavom je bolesť hlavy, ktorú pacienti popisujú ako „najhoršiu bolesť hlavy v živote“.

Bez ruptury aneuryzmy:

Veľmi dôležité sú možné príznaky neprasknutých aneuryziem, ktoré sú však menej špecifické (udáva sa, že ich incidencia je približne 40 %), ale môžu byť veľmi účinným pomocným vodidlom, pri súčasnej dostupnosti diagnostických modalít (CT a MR), v odhaľovaní neprasknutých aneuryziem.

 • strata rovnováhy a koordinácie
 • rečové vady
 • deficit periférneho videnia
 • problémy s percepciou
 • celková únava až spavosť
 • poruchy myslenia alebo problémy so spracovaním myšlienok
 • poruchy krátkodobej a dlhodobej pamäti
 • náhle zmeny v správaní
 • zníženie sústredenosti

Diagnostika

 • CT vyšetrenie
 • CT angiografia
 • MRI vyšetrenie
 • Lumbálna punkcia
 • Digitálna subtrakčná angiografia

CT vyšetrenie je rutinným vyšetrením a obyčajne spočíva v hľadaní príznakov subarachnoidálneho krvácania. V prípade negatívneho CT nálezu pripadá pri podozrení na SAK do úvahy aj vyšetrenie cerebrospinálnej tekutiny pomocou lumbálnej punkcie.

CT mozgu + angiografia: aneuryzma a. basilaris

Pre zisťovanie presnej polohy, veľkosti a tvaru aneuryzmy je vhodná, okrem CT angiografického vyšetrenia, aj invazívna mozgová digitálna subtrakčná angiografia.

Terapia

Endovaskulárny prístup vizualizuje aneuryzmy prostredníctvom kontroly pod RTG, CT, MR prípadne ultrazvukom.
V prípade endovaskulárnej liečby intrakraniálnych aneuryziem je cieľom ich vyradenie z cirkulácie metódou endovaskulárnej embolizácie.

Koily sú základným intervenčným a embolizačným inštrumentáriom, môžu byť vyhotovené z rôznych kovových a nekovových materiálov, s rôznou povrchovou úpravou. (v mozgovej lokalizácii je štandardom platina).

Aktuálne možnosti endovaskulárnej liečby v rámci intrakraniálnych aneuryziem zahrňajú:
 • koiling výdute – prostý koiling výdute mikrokatétrom
 • koiling výdute s oporou balónikom (remodeling a koiling)
 • koiling výdute s trvalou oporou stentom (stenting a koiling)
 • presmerovanie toku smerujúceho do výdute pomocou tzv. flowdivertera
 • uzáver výdute Onyxom s oporou balónika (remodeling a Onyx)
 • uzáver výdute stentgraftom

Zdroj: Zdroje a literatúra