Deformity chrbtice – skolióza, morbus Scheuermann

Deformity chrbtice sú ochorenia rôznej etiológie, pričom ich diagnostika a liečba často vyžaduje interdisciplinárnu spoluprácu. Väčšia časť pacientov má ľahší stupeň deformít, ktoré sú často zcela bezpríznakové, ale je tu aj skupina pacientov s ťažkým stupňom deformiít chrbtice, u ktorých je do značnej miery ovplyvnený pohybový aparát tela.

Medzi samotné deformity a deformačné ochorenia chrbtice patrí:

 1. Skolióza 
 2. Morbus Scheuermann 

Skolióza

Neexistuje skolióza bez rotácie – ak sú v predklone lopatky v rovnakej výške, nie je to skolióza.

Skoliotická deformita je komplikovaná postihnutie chrbtice vo frontálnej rovine. Komplexne ovplyvňuje nielen pohybový aparát, ale sekundárne taktiež jeho orgánové sústavy, predovšetkým kardiopulmonálny systém. Jedná sa o deformitu, pri ktorej sa na diagnostike a liečbe podieľa celá rada medicínských odborností.

Etiopatogenéza

Rotujúce telá stavcov tlačia rebrá na konvexnej strane krivky dorzálne a vzniká gibbus. V konkávite dochádza k stlačeniu rebier. Dochádza k zmenám štruktúr chrbtice – telá stavcov sa zužujú ku konkávnej strane, platničky sú na jednej strane stlačené, pedikle sú užšie a kratšie, kanál je zúžený (všetky tieto zmeny sú typické hlavne pre idiopatickú skoliózu).

Klasifikácia

 1. Kongenitálna skolióza
  • Porucha segmentácie
  • Porucha formácie
 2. Idiopatická skolióza
  • Infantilná
  • Juvenilná
  • Adolescentná
 3. Neuromuskulárna skolióza
 4. Skolióza pri neurofibromatóze
 5. Sekundárne skoliózy
  • Posturálna skolióza
  • Pri iných ochoreniach – TBC, úrazy, osteogenesis imperfecta, Marfanov syndróm, mukopolysacharidózy, mnohopočetná epifyzárna dysplázia
  • Hysterická skolióza

Diagnostika

Skolióza
 • Anamnéza
 • Klinický obraz
 • RTG vyšetrenie

Anamnesticky zisťovať vývin od narodenia, celkový stav pacienta, rodinný výskyt malformácii, neurologické ťažkosti, bolesti, menarché.
Klinicky sa vyšetruje v predklone, kedy sa zisťuje veľkosť rebrovej prominencie. Je potrené zaznamenať výšku ramien a sklon panvy (ich asymetrie svedčí pre dekompenzáciu krivky).

RTG vyšetrenie v stoji na dlhý formát, aby sa zachytil úsek od protuberantia occipitalis ku bedrovému kĺbu, v 2 projekciách.

Popis skoliotickej deformity:

 • Hlavná krivka – je najväčšia, štrukturálna, vzniká ako prvá
 • Kompenzačná krivka – kompenzuje zakrivenie chrbtice, smeruje na druhú stranu ako hlavná krivka, je nad alebo pod hlavnou krivkou.
 • Koncový stavec – je uložený najkraniálnejšie alebo najkaudálnejšie na krivke, najviac sklonený ku konkávite krivky.
 • Vrcholový stavec – je najviac rotovaný stavec, najviac vychýlený od vertikálnej krivky, najmenej sklonený.
 • Orientácia krivky – znamená či ide vľavo alebo vpravo.
 • Lokalizácia – znamená, ktorú časť chrbtice postihuje.
 • Tiaž sa meria podľa Cobba – ide o uhol, ktorý spolu zvierajú oba koncové stavca

Terapia

 1. Kongenitálna skolióza – Osteotómia a spondylodéza
 2. Idiopatická skolióza
  1. Konzervatívna liečba
  2. Chirurgická liečba
   • Zadný prístup – kompresia na konvexite a distrakcia na konkavite, bez spondylodézy
   • Spondylodéza
   • Predný prístup – odstránenie platničiek a fixácia
 3. Neuromuskulárna skolióza – stabilizácia a fúzia stavcov
 4. Skolióza pri neurofibromatóze – sdstránenie neurofibrómu a fúzia stavcov

Morbus Scheuermann

Morbus Scheuermann (Scheuermannova choroba, kyphosis dorsalis juvenilis, adolescentná kyfóza, juvenilná kyfóza) je štrukturálna chyba neznámej etiológie, ktorej podstatou sú deformity tiel stavcov. Choroba postihuje zhruba 10 % populácie vo veku od 12 do 18 rokov (ťažké deformity len u 1 %), častejšie sa vyskytuje u chlapcov.

Etiopatogenéza

Príčina ochorenia nie je celkom jasná (Scheuermann – aseptická nekróza apofýz tiel stavcov, Salter – aseptická nekróza prednej časti krycej platničky stavca). V súčasnej dobe prevažuje názor, že etiológia je multifaktoriálna – ide o poruchu enchondrálnej osifikácie v období rastu (12–18 let), kedy v priebehu 3–6 mesiacov jedinec prudko narastie až o 5 % svojej výšky. V tomto období dochádza k postihnutiu krycích platničiek tiel stavcov, platničky sú  nerovné, vytvárajú sa tzv. Schmorlové uzle (intraspongiózne chrupkovité hernie z intervertebrálnych diskov do  tela stavcov).
Intervertebrálne disky sú zúžené a nepravidelné. Typický je klinovitý tvar tiel stavcov, ktorý je dobre viditeľný na bočnom RTG snímku chrbtice.
Príčina sa lokalizuje v oblasti dolnej hrudnej chrbtice, menej často postihuje aj hornú hrudnú či bedrovú chrbticu (od Th3 po L2).

Preťažovanie chrbtice má na priebeh ochorenia negatívny vplyv, pri výraznej záťaži sú popísané deformity so vznikom myelopatie. Po 18. roku hovoríme o stavu po prebehnutej Scheuermannovej chorobe.

Klinický obraz

 • Zväčšená hrudná kyfóza
 • Ponámahová bolesť chrbta
 • Obmedzená hybnosť a elasticita chrbtice

Významná je tzv. nízka forma Scheuermannovej choroby (v oblasti Th11), pretože často vedie k herniácii disku v LS prechode a k včasnému vzniku degeneratívnych zmien. Odlíšenie od posturálnej kyfózy sa realizuje hyperextenčným testom – pacient zopne ruky za hlavou a urobí maximálnu lordotizáciu chrbtice (vyprsí sa) – pokiaľ je prítomné reziduum kyfózy, ide o štrukturálnu chybu (teda o Scheuermannovú chorobu).

Diagnostika

 • Klinický obraz
 • RTG vyšetrenie

Na RTG obraze prítomné nepravidelnosti krycích platničiek, až vytvorenie Schmorlových uzlov asi u 40 % pacientov. Tzv. Edgrenovo-Vainovo znamenie je jav, kedy u väčších Schmorlových uzlov dôjde na protiľahlej krycej platničky ku kompenzačne zmnoženému ohraničenému kostnému rastu, ktorý sa nachádza presne oproti nim. Nastáva zúženie medzistavcových priestorov. Objavujú sa klinovité deformity tiel nad 5° aspoň u 3 stavcov, kyfóza je nad 40°.

Meranie sa realizuje podľa Cobba na bočnom snímku, konštrukcia uhlu je obdobná ako pri skolióze.

Morbus Scheuermann – červené šípky ukazujú na prítomnosť Schmorlových uzlov

Terapia

Väčšina pacientov nepotrebuje liečbu.

 • Do 40° kyfózy – obmedzenie záťaže, rehabilitácia (horizontálna poloha na bruchu 1 hodinu denne)
 • Nad 40° kyfózy – korzet
 • Nad 70° kyfózy – operačná intervencia (dorzálny prístup – spondylodéza)

Zdroje a literatúra