Achalázia

Achalázia je neuromuskulárne ochorenie pažeráka neznámej etiológie, ktoré je najčastejšie a klinicky najvýznamnejšie zo skupiny primárnych porúch motility pažeráka. Je charakterizovaná stratou peristaltikyporuchou relaxácie dolného pažerákového sfinktera. Diagnóza je často jasná z charakteristického ezofagogramu a potvrdená manometrickým vyšetrením. Vyskytuje sa rovnako u oboch pohlaví a to medzi 30. – 60. rokom života.

Etiopatogenéza

 • Zápalová infiltrácia myenterického nervového plexu
 • Vymiznutie gangliových buniek
 • Strata peristaltiky

Histopatologickým podkladom je zápalová infiltrácia nervového plexu (plexus myentericus Auerbachi) spojená s vymiznutím gangliových buniek. Primárne sú postihnuté inhibičné neuróny, čo ma za následok poruchu koordinácie svalovej kontrakcie, vyúsťujúcu do simultánnej straty peristaltiky.

Progresiou ochorenia vzniká dilatácia a neskôr elongácia pažeráka, tým sa zvyšuje jeho kapacita, predlžuje sa doba stagnácie potravy a dochádza k regurgitácii obsahu pažeráka do ústnej dutiny, ev. môže dôjsť k aspirácii obsahu do dýchacích ciest. Terminálne štádium ochorenia je dekompenzácia achalázie charakterizovaná tzv. megaezofágom (výrazne dilatovaný pažerák).

Klinický obraz

 • Dysfágia
 • Regurgitácia
 • Strata hmotnosti
 • Bolesť na hrudi
 • Pyróza
 • Kašeľ

Symptomatológia závisí od štádia ochorenia. Nástup príznakov je väčšinou pozvoľný a na začiatku ochorenia sú príznaky len intermitentné.

Komplikácie

 • Stagnačná ezofagitída
 • Ulcerácia pažeráka s perforáciou
 • Regurgitácia s aspiráciou

Diagnostika

 • RTG vyšetrenie
 • Manometria
 • Ezofagoskopia

RTG vyšetrenie s kontrastnou látkou – prehĺtací akt je klasická metóda diagnostiky achalázie. Evakuačná schopnosť pažeráka je oslabená, kontrastná látka pretrváva v pažeráku niekoľko minút po vypití. Na statickej snímke je viditeľná dilatácia tela pažeráka, ktorý sa kónicky zužuje do vlasovitej stenózy v oblasti gastroezofageálnej junkcie.

Manometria je zlatým štandardom v diagnostike achalázie. Ide o najsenzitívnejšie vyšetrenie a je dôležité k potvrdeniu diagnózy pred plánovanou liečbou. Typickým nálezom je strata peristaltiky v distálnych 2/3 pažeráka. Ezofagoskopia je v diagnostike nevyhnutná k vylúčeniu inej príčiny dysfágie.

V diagnostickom algoritme je potrebné vylúčiť iné ochorenie s príznakmi podobnými achalázii – pseudoachalázia.

RTG: rozsiahla dilatácia pažeráka v priemere na 10cm – achalázia
RTG prehĺtací akt – dilatácia pažeráka so stagnáciou kontrastnej látky, stenóza distálnej časti pažeráka.
RTG prehĺtací akt – dilatácia pažeráka so stagnáciou kontrastnej látky, stenóza distálnej časti pažeráka.

Terapia

 1. Farmakoterapia
 2. Pneumatická balónková dilatácia
 3. Chirurgická liečba
  • Laparoskopická Hellerova myotómia
  • Ezofagektómia

Laparoskopická Hellerova myotómia je zlatý štandard v liečbe. V princípe ide o prevedenie myotómie pažeráka s parciálnou fundoplikáciou.

Ezofagektómia je indikovaná v prípadoch ako:
 • Štádium achalázie s megaezofágom
 • Nedostatočná myotómia
 • Recidíva dysfágie
 • Ťažká ezofagitída s peptickou striktúrov po myotómii
 • Prítomnosť karcinómu alebo Barretovho pažeráku

Zdroj: Zdroje a literatúra