Arteriovenózne skraty

Arteriovenózne skraty sú situácie, kedy krv tečie z tepny priamo do žilového systému – obchádza nie len kapiláry, ale aj rezistenčné arterioly.

Etiopatogenéza

Nízka periférna cievna rezistencia s cievnym skratom je zodpovedná za zvýšenie prietoku. Súčasne sa mení charakter toku – znižuje sa rozdiel medzi systolou a diastolou. Zvýšenie prietoku mení kvalitu endotelu prívodnej artérie, ktorý produkuje oxid dusnatý a matrixové metaloproteinázy. Tým dochádza k pokračujúcej dilatácii prívodnej artérie.

Ešte väčšie zmeny nastávajú v odvodnej žile, pretože žilná stena nie je stavaná na vyšší tlak prichádzajúcej krvi z prívodnej artérie, a preto táto žila dilatuje a často sa predlžuje – vzniká serpentinózny priebeh žily a dochádza k rozvoju žilových aneuryziem s rizikom ruptury.

Vo všeobecnosti platí, že prietok tepnou je priamo úmerný perfúznemu tlaku a nepriamo úmerný viskozite krvi a periférnej cievnej rezistencii.

Príčiny vzniku AV skratu:

 1. Traumatické AV skraty
  • Po bodnom poranení
  • Po pomliaždení steny cievy a priľahlej žily (napr. úlomkom kosti)
 2. Postpunkčné AV skraty (iatrogénne)
  • Komplikácia po punkcii tepny – Astrup, angiografia
 3. Vrodené AV skraty
 4. Spontánne AV skraty
  • Ruptura aneuryzmy tepny do priľahlej žily (vrátane aorty a  cava inferior)
  • Zápalové ochorenie cievnej steny
  • Pagetova choroba
  • Hereditárne hemoragické teleangiektázie
 5. Cielene vytvorené AV skraty – Chirurgicky vytvorené dialyzačné skraty
  • Hemodialyzačná liečba
  • Plazmaferéza
  • Parenterálna nutrícia

Klinický obraz

 • Krvácanie – pokles tlaku krvi
 • Ischémia distálnych časti – bolesť v končatine
 • Hyperkinetické srdcové zlyhanie – dýchavičnosť

Malé AV skraty sú väčšinou asymptomatické. Väčšie AV skraty sú klinicky manifestné pokiaľ dôjde ku krvácaniu pri rupture alebo k ischémii distálnych partii zásobených postihnutou artériou (distálne od AV skratu) alebo k hyperkinetickému srdcovému zlyhaniu.

Krvácanie môže by vnútorné (skryté) alebo otvorené. Najčastejšou príčinou je ruptura žilovej aneuryzmy, ktorá v priebehu svojho rastu vedie k útlaku okolitých štruktúr.

Ischémia distálnych tkanív nastáva pokiaľ je AV anastomóza priveľmi široká alebo pokiaľ je arteriálne riečisko postihnuté aterosklerózou prípadne mediokalcinózou. Symptomatológia môže byť buď akútna (včasne po vzniku AV skratu) alebo chronická.

Hyperkinetické srdcové zlyhanie je špecifickým typom srdcového zlyhania, kde sú prítomné zvyčajné príznaky zlyhania (dyspnoe, tachypnoe, ortopnoe, centrálna cyanóza, bledosť, opotenosť, edém DK atď), ale srdcový výdaj je vysoký.

Diagnostika

 • Fyzikálne vyšetrenie
 • USG vyšetrenie
 • CT angiografia

V rámci fyzikálneho vyšetrenia je možné nahmatať rezistenciu a jej typické chvenie alebo pulzáciu. Auskultačne je počuť kontinuálny šelest kolísajúcej intenzity. Diagnostika sa zvyčajne opiera o USG vyšetrenie, kde sa AV skrat zobrazí, a je možné touto metódou vypočítať prietok. V niektorých prípadoch je možné vykonať tzv. etážové odbery krvi, kde sa porovnáva saturácia hemoglobínu kyslíkom.

Liečba

 1. Konzervatívna liečba – komprimácia skratu USG sondou (vzácnejšie prípady)
 2. Chirurgická liečba
  • Implantácia stentgraftu

Zrušenie nechceného stentu je možné angiochirurgicky, poprípade implantáciou stentograftu. AV skrat je indikovaný k liečbe, ak spôsobuje klinické ťažkosti – ischémia, dýchavičnosť pri srdcovom zlyhaní alebo pľúcna hypertenzia.

Zdroj: Zdroje a literatúra