Inguinálna hernia u detí

Inguinálna hernia je jedným z najčastejších chirurgických diagnóz v detskom veku. Celkovo 2 – 5% detí má inguinálnu herniu. S vekom výskyt klesá. Vznikajú v dôsledku neuzavretia kanála, ktorým semenníky zostupujú z brucha do skróta. Vyskytujú sa častejšie u predčasne narodených detí a prevažne u chlapcov.  Častejšie býva vpravo, 10% obojstranne. 5 – 10x častejšie u chlapcov. 10% inguinálnych hernii sa vyskytuje spolu s nezostúpením semenníkov. Klinicky sa prejavuje vyklenutím v oblasti slabiny, ev. až skróta. Diagnózu potvrdí USG vyšetrenie. V prípade, že je rezistencia nereponibilná, tuhá, palpačne citlivá, s iradiáciou bolestí do dutiny brušnej, vzniká podozrenie na inkarcerovanú herniu a je potrebné pacienta akútne dovyšetriť a pokúsiť sa o jej repozíciu. Pri neúspechu repozície je indikovaný chirurgický výkon. Liečba inguinálnej hernie je vždy operačná. Nekomplikované hernie je možné liečit plánovanou hernioplastikou.

Klasifikácia

 1. Pravá hernia – má vak
 2. Nepravá hernia – nemá vak
 1. Priama (direktná) hernia – cez zadnú stenu inguinálneho kanála (získaná)
 2. Nepriama (indirektná) hernia – cez vnútorný anulus inguinálneho kanála (vrodená)
 1. Reponibilná hernia
 2. Nereponibilná hernia
  • inkancerovaná – obsah je ohrozený z vitality
  • akrétna – prirastený obsah
  • permagna – priveľká hernia

Etiopatogenéza

 • Nedostatočná obliterácia processus vaginalis peritonei

Hoci sú inguinálne hernie bežne diagnostikované v detstve, takmer vždy je hernia kongenitálna na základe trvajúcej komunikácie s otvoreným processus vaginalis peritonei v dôsledku jeho neúplnej obliterácie počas vývinu plodu. U detí (najmä predškolský vek) je vnútorný a vonkajší anulus inguinalis takmer nad sebou. Bránku tvorí vnútorný anulus, inguinálny kanál a vonkajší anulus. Vždy je prítomný vak peritonea. Na vaku sa rozoznáva kŕčok, telo a fundus. Obsahom hernie bývajú črevné kľučky, omentum, u dievčat ovárium, eventuálne tuba uterina. U chlapcov niekedy siaha hernia až do skróta, u dievčat do labii.

Klinický obraz

Hernia väčšinou nespôsobuje pacientovi žiadne ťažkosti. Inguinálna hernia sa prejavuje ako tuhá, prípadne mäkká, často vyklenutá rezistencia v oblasti slabiny alebo mieška. V prípade, že sa vyklenuje vak hernie až do skróta, ide o tzv. skrotálnu herniu. Vo všeobecnosti sú inguinálne a skrotálne hernie vo väčšine prípadov bez symptomatologie.

V prípade symptomatológie ide väčšinou o inkarcerovanú herniu:
 • Tuhá nereponibilná rezistencia
 • Palpačne citlivosť rezistencie
 • Bolesť brucha
 • Nauzea, zvracanie

Diagnostika

 • Anamnéza a fyzikálny nález – vyšetrenie v stoji a v ležiacej polohe
 • USG vyšetrenie

Klinické vyšetrenie je potrebné robiť v stoji a aj v ležiacej polohe. Aspexiou sa zisťuje vyklenutie. Ak nie je hernia viditeľná, staršie deti požiadať, aby zakašľali. Palpáciou je možné zistiť rozšírený anulus inguinálneho kanála. Ak je prítomná hernia bez inkarcerácie, tak obsah sa darí reponovať do brušnej dutiny.

U chlapcov je potrebné vždy vyšetriť semenníky, či sa nachádzajú voľne v skróte, alebo sú herniou ťahané vyššie. U dievčat býva niekedy obsahom vaku ovárium, ktoré nemusí byť inkancerované, ale môže byť akrétne a preto sa nedá reponovať.

USG vyšetrenie spoľahlivo deteguje prítomnosť hernie, stanoví veľkosť bránky, jej obsah a prípadné komplikácie.

Terapia

 • Chirurgická liečba – hernioplastika

Okrem klasickej operácie inguinálnej hernie je možno zvoliť aj minimálne invazívny prístup, a to metódou PIRS (percutaneous internal ring suturing) alebo laparoskopicky purse-string, prípadne inými laparoskopickými prístupmi. U malých detí je operácia prevedená klasicky otvorene podľa Lichtensteina.

Hernioplastika inguinalnej hernie: 1- Incízia podľa Lichtensteina, preparácia vaku hernie, 2 – otvorenie a resekcia vaku, sutura defektu, 3 – priloženie sieťky, 4 – fixácia sieťky a sutura po vrstvách

Zdroj: Zdroje a literatúra

Pozri tiež:
Inguinálna a femorálna hernia