Portálna hypertenzia

Portálna hypertenzia je charakterizovaná vzostupom tlaku v riečisku vena portae> 13 mmHg (norma 3 – 13 mmHg) s následnou tvorbou kolaterálnych obehov (portokaválnej kolaterály).

Portokaválne kolaterály: 

 • Porto-gastro-ezofageálne kolaterály
 • Umbilikálne kolaterály
 • Mezentericko-hemoroidálne kolaterály
 • Gastro-freno-(supra) renálne kolaterály

Klasifikácia

 1. Necirhotická forma portálnej hypertenzie (extrahepatálna)
  • Prehepatálny typ – trombóza, infekcia, nádory, chronická pankreatitída
  • Posthepatálny typ – Budd-Chiariho syndróm, venooklúzívna choroba
 2. Cirhotická forma portálnej hypertenzie (intrahepatálna)
  • Kompenzovaný typ – chýbanie klasického klinického obrazu
  • Dekompenzovaný typ – klinická manifestácia

Etiopatogenéza

 1. Prehepatálny blok
  • Trombóza vena portae
 2. Intrahepatálny blok
  • MTS v pečeni
  • Primárna biliárna cirhóza
  • Cirhóza pečene
  • Venookluzívna choroba
 3. Posthepatálny blok
  • Budd-Chiariho syndróm
  • Pravostranné srdcové zlyhávanie
  • Konstriktívna perikarditída

Klinický obraz

 • Masívne krvácanie do GIT (60%)
 • Ascites
 • Encefalopatia
 • Ikterus
 • Splenomegália

Diagnostika

 • Meranie tlakového gradientu v portálnom riečisku
 • USG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie
 • Biopsia pečene

Meranie tlakového gradientu je založené na meraní rozdielu tlaku pri katetrizácii v zaklinenej žile a vo voľnej žile.

USG vyšetrenie potvrdí morfologické zmeny pečene. Dopplerová USG vyšetrí prietoky v portálnom riečisku a hepatálnych žilách.

CT vyšetrenie verifikuje morfologické zmeny pečene a sleziny.

Biopsia pečene umožní bližšie určiť etiológiu portálnej hypertenzie.

Terapia

 • Endoskopická ligácia varixov
 • Sengstaken-Blakemorová sonda
 • Transplantácia pečene
 • Transjugulárny intrahepatálny portosystémový shunt (TIPS) – rádiointervenčná metóda, propojení hepatálnych žíl s v. portae shuntem
 • Portokaválna anastomóza – spojenie v. portae s v. cava inferior (časté encefalopatie a riziko kardiálneho preťaženia)
 • Azygoportálna dekonexia – prerušenie proximálnych kolaterál portosystémového obehu v oblasti v. coronaria ventriculi,
  vv. gastricae breves, v. lienalis, vv. perisplenicae a vv. perioesophagicae. + splenektomia a opichy varixov kardie a zadního fundu
  žaludku z gastrotómie
 • Splenorenálny anastomóza (shunt) – priame spojenie v. lienalis s v. renalis sinistra
 • Kavomezenteriálne anastomózy
 • Implantácia Denverovho shuntu

Pri masívnom krvácaní je potrebné zaviesť Sengstaken-Blakemorovú dvojbalónikovú sondu s centrálnym lúmenom.

Sengstaken-Blakemorová sonda

Pri neúčinnosti medikamentóznej a po 2. neúčinnom endoskopickom ligovaní varixov je nutné zaviesť transjugulárny intrahepatálny portosystémový shunt (TIPS).

transjugulárny intrahepatálny portosystémový shunt

Distálny splenorenálny shunt zachováva hepatorenálny tok krvi, zachováva funkciu pečene a súčasne umožní dekompresiu pažerákových varixov. Implantácia Denverovho shuntu je riešenie odvádzania ascitu do systémovej cirkulácie pomocou silikónových hadíc.

Prevencia

 • b-blokátory s endoskopickou ligáciou
 • TIPS (pri neúčinnej medikamentóznej a endoskopickej prevencii)

Zdroj: Zdroje a literatúra