Kompresívny syndróm truncus coeliacus

Dunbarov syndróm (syndróm kompresie celiakálnej artérie, syndróm ligamentum arcuatum medianum) je vzácna cievna anomália, ktorá vzniká na podklade útlaku truncus coeliacus prebiehajúcim ligamentum arcuatum medianum a prejavuje sa tráviacimi ťažkosťami. Dôsledkom chronickej traumatizácie TC pri dýchaní dochádza k fibróznej prestavbe tepny a fixovanej významnej stenóze. Tento útlakový syndróm sprevádzajú špecifické ťažkosti doprevádzané váhovým úbytkom. Syndróm zostáva diagnózou per exclusionem, ktorá sa vyskytuje len asi u 2 zo 100 000 pacientov s nejasnou bolesťou brucha.

Etiopatogenéza

 • Útlak truncus coeliacus prostredníctvom ligamentum arcuatum medianum

Ligamentum arcuatum medianum je väzivový oblúk lemujúci hiatus aorticus, ktorý vzniká krížením crus dexter et sinister. Ligamentum zvyčajne prechádza nad miestom odstupu truncus coeliacus z aorty ale u 10−24 % ľudí kríži truncus vpredu a môže spôsobovať kompresiu, čím redukuje prietok krvi tepnami odstupujúcimi z trunku a zásobujúcimi orgány GIT. Útlak je typicky menej patrný v inspíriu, kedy sa truncus posúva mierne kaudálne pri expanzií pľúc. Pri výdychu sa následne kompresia stupňuje. Izolovaná kompresia truncus coeliacus pri výdychu môže byť klinicky nemá vďaka rozvoju kolaterálneho riečiska. Závažná stenóza však perzistuje aj pri nádychu a vedie ku klinickej manifestácii útlaku.

a) fyziologický nález polohy bráničného ligamenta
b) kompresia truncus coeliacus bráničným ligamentom

Klinický obraz

 • Bolesť brucha – najčastejšie po jedle
 • Pocit plnosti nalačno
 • Absencia pocitu hladu

Dunbarov syndróm sa prejavuje bolesťami spravidla po jedle. Väčšinou sa jedná o tlak, ostrejšie pichanie, ale objaviť sa môžu aj kŕče. Útlak spôsobuje pocit presýtenia, aj keď pacient neje, následkom čoho je výrarazný úbytok váhy a absencia pocitu hladu. Z dôvodu, že sa jedná o symptómy veľmi nešpecifické, často sa na tento syndróm zabúda a ťažkosti sú prisudzované iným ochoreniam.

Diagnostika

 • CT vyšetrenie
 • MRI vyšetrenie
CT vyšetrenie: Dunbarov syndróm – stenóza truncus coeliacus.

Terapia

 • Chirurgická liečba
  1. Deliberácia TC
  2. Protetický bypass PTFE armovanou protézou

Liečba je chirurgická – horná stredná laparotómia. Peroperačne je vhodné doplniť invazívne meranie systémového tlaku cestou a. radialis a v a. gastrica sinistra za stenózou. Po zmeraní týchto tlakov realizovať deliberáciu TC a opätovne merať invazívne tlak systémový a  v a. gastrica sinistra. Pri gradiente presahujúcom viac ako 15 mmHg naložiť protetický bypass PTFE armovanou protézou premosťujúcou stenotickú časť TC.

Zdroj: Zdroje a literatúra