Akromioklavikulárna luxácia (disjunkcia)

K akromioklavikulárnej luxácii docháza najčastejšie pádom na rameno alebo na extendovanú končatinu. Ide o častý typ poranenia u cyklistov, hokejistov či zápasníkov.

Etiopatogenéza

Násilie spôsobí natrhnutie až roztrhnutie kĺbového puzdra a postupne môže dôjsť k pretrhnutiu ďalších štruktúr, najmä akromioklavikulárneho (AC) a korakoklavikulárneho (CC) väzu a úponu m. deltoideus či m. trapezius.

Klasifikácia

AC luxácia/disjunkcia = rozšírená štrbina v AC a CC kĺbe

Podľa množstva poranených štruktúr sa úrazy AC kĺbu klasifikujú do jednotlivých stupňov.

Klasifikácia podľa Tossyho:

 • Typ I (subluxácia)
  • natrhnutie puzdra AC kĺbu
  • AC väz neporušený
  • CC väz neporušený
 • Typ II (luxácia)
  • roztrhnutie puzdra AC kĺbu
  • AC väz porušený
  • CC väz neporušený
 • Typ III (luxácia)
  • roztrhnutie puzdra AC kĺbu
  • AC väz porušený
  • CC väz porušený

Klasifikácia podľa Rockwooda:

 • Typ I    = Tossy I
 • Typ II   = Tossy II
 • Typ III  = Tossy III
 • Typ IV  = Tossy III + dislokácia klavikuly dorzálne
 • Typ V   = Tossy III + ruptura úponu m. deltoideus a m. trapezius od distálneho konca klavikuly
  šírka štrbiny AC kĺbu je 2 – 3x väčšia ako na zdravej strane
  humerus a lopatky sú dislokované kaudálne
 • Typ VI   = RW V. + klavikula je dislokovaná pod processus coracoideus alebo pod acromion

Diagnostika

 • Klinické vyšetrenie
 • RTG vyšetrenie
 • MRI vyšetrenie

Klinické vyšetrenie odhalí až II. a III. typ poranenia.
RTG vyšetrenie niekedy odhalí AC luxáciu, ale častokrát je vhodné vyšetrenie doplniť o snímok so záťažou na končatinu. Pri rozšírení AC štrbiny nad 2 cm je nález považovaný za patologický.
MRI vyšetrenie sa indikuje pri zameraní sa na CC väzy a to pri suspekcii na ich rupturu.

Terapia

 1. Konzervatívna liečba – I. typ, II. typ individuálne
  • Závesná šatka
  • Dessault ortéza
 2. Chirurgická liečba – III. typ, II. typ individuálne
  • Ťahová cerkláž s 1,5 – 2 mm K-drátmi (2-3x) – stabilizácia klavikuly v AC kĺbe
  • Hook dlaha – stabilizácia klavikuly v AC kĺbe
  • Sutura väzu nevstrebateľným vláknom – stabilizácia klavikuly k processus coracoideus

I. typ AC disjunkcie sa lieči konzervatívne fixáciou končetiny v závesnom aparáte.
III. typ AC disjunkcie je indikovaný k operačnej liečbe.
II. typ AC disjunkcie sa lieči individuálne s prihliadnutím na fyzickú aktivitu pacienta, vek a iné faktory.

Pri operácii je dôležité dosiahnúť nielen správnej vzdialenosti klavikuly od processus coracoideus, ale aj dosiahnúť adekvátne postavenie v AC kĺbe.
Pri konzervatívnej aj operačnej liečbe je potrebná imobilizácia končatiny v závesnom aparáte po dobu 2 – 3 týždňov.

Zdroj: Zdroje a literatúra