Princípy transplantácie pečene

Za posledné 3 desaťročia sa ortotopná transplantácia pečene stala štandardnou terapiou pre pacietov s terminálnym zlyhaním pečene. V súčasnosti je najčastejšou indikáciou transplantácie pečene terminálne pečeňové ochorenie s cirhózou v dôsledku vírusovej hepatitídy a alkoholizmu.

Indikácie k transplantácii

Vo všeobecnosti môžeme za indikáciu na transplantáciu pečene považovať všetky konvenčne neliečiteľné chronické a akútne terminálne ochorenia okrem väčšiny malignít.

Minimálne kritéria na zaradenie pacientov s chronickým hepatálnym zlyhaním na čakaciu listinu sú:
 • Child-Pugh skóre väčšie ako 7 (štádium B a viac)
 • Recidivujúce krvácanie pri portálnej hypertenzii
 • Jedna epizóda spontánnej bakteriálnej peritonitídy bez závislosti od Child-Pugh klasifikácie

Alokácia kadaveróznch štepov podľa MELD skóre (Model End stage Liver Disease)  berie do úvahy prioritu na základe rizika úmrtia, ktorému sú pacienti čakajúci na transplantáciu vystavení v závislosti od pokročilosti ochorenie. MELD je matematický model výpočtu tohto rizika u dospelých (PELD u detí) vypracovaný v Mayo clinic.

MELD berie do úvahy 3 príjemcové paramtre:

 • INR
 • Bilirubín
 • Kreatinín

V súčasnosti sa MELD skóre ≥ 15 považuje za indikáciu na transplantáciu pečene.  Výnimku tvoria pacienti so skóre nižším, ale zato s pridruženými komplikáciami, ktorí sú rovnako transplantovaní.

Indikácia na transplantáciu pečene pre fulminantné hepatálne zlyhanie je postavená na všeobecne akceptovateľných King´s College Hospital  kritériach .

King´s College Hospital  kritéria
Acetaminofénové zlyhanie pH < 7,3 po doplnení objemu – nezávisle od encefalopatie

                                     alebo

protrombínový čas > 100 sek. (INR > 6,5) + sérový kreatinín > 300 mmol/L v III. alebo IV. stupni kómy

Nonacetaminofénové zlyhanie

Protrombínový čas > 100 sek. (INR > 6,5) – nezávisle od encefalopatie

                                      alebo

3 z následujúcich ukazovateľov – nezávisle od encefalopatie

·         etiológia – neurená hepatitída/halotanová hepatitída/liekové požitie

·         vek < 10 rokov / vek > 40

·         od ikteru po vznik encefalopatie > 7 dní

·         protrombínový čas >50 sek. (INR > 3,5) 

Wilsonova choroba Samotná encefalopatia u pacienta s fulminantným hepatálnym zlyhaním
Budd-Chiariho syndróm Encefalopatia a renálne zlyhanie u pacienta s fulminantným hepatálnym zlyhaním
Nezávisle do King´s College Hospital  kritérií – Urgentná transplantácia!:
 • Hepatálne zlyhanie pri príjme so sérovým laktátom > 3,5 mmol/L
 • Hepatálne zlyhanie po doplnení cirkulujúceho objemu bez poklesu sérového laktátu < 3,0 mmol/L
Výnimky z MELD skóre pre zaradenie pacienta na transplantačnú listinu
 

Manifestná cirhóza

Ascites a hyponatriémia
Gastrointestinálne krvácanie
Encefalopatie
Hepatopulmonálny syndróm
Pruritus
 

Ochorenie pečene

Budd-Chiariho syndróm
Familiárna amyloidóza
Cystická fibróza
Hereditárne hemoragické teleangiektázie
Polyvystóza pečene
Primárna hyperoxalúria
Rekurentná cholangitída
Metabolické ochorenie pečene
 

Malignita

Cholangiokarcinóm
Hepatocelulárny karcinóm
Iné zriedkavé nádory
Iné Small-for-syndróm

Pri výbere pacienta z čakacej listiny na transplantáciu pečene sa do úvahy berie aj tzv. „size match“ – pomer veľkosti pečene medzi darcom a príjemcom. Pomer je meraný na základe USG alebo CT vyšetrenia. Všeobecný hmotnostný rozdiel medzi darcom a príjemcom by nemal presahovať 20% hmotnosti príjemcu. Rozhodné je však porovnanie veľkosti darcovskej a príjemcovskej pečene. Prítomnosť ascitu u príjemcu umožňuje implantáciu aj rozmerovo väčšej pečene.

Hepatocelulárny karcinóm ako indikácia

Milánske kritériá pre transplantáciu pečenie pri hepatocelulárnom karcinóme – rok 1996:
 • 1 ložisko veľkosti ≤ 5 cm
 • 3 ložiská a menej veľkosti ≤ 3 cm
Barcelónske rozšírené kritériá pre transplantáciu pečenie pri hepatocelulárnom karcinóme – rok 2012:
 • 1 ložisko veľkosti ≤ 7 cm
 • 3 ložiská a menej ≤ 5 cm
 • 5 ložísk a menej ≤ 3 cm

Pacienti s HCC s cirhózou pečene v Child-Pugh klasifikácii v štádiu B alebo C, ak spĺňajú Milánske kritéria, sú jasnou indikáciou na transplantáciu.
Ak sú pacienti s HCC a s cirhózou pečene v Child-Pugh klasifikácii v štádiu A, tak sa transplantácia indikuje len v následujúcich prípadoch:

 • ak je prítomná portálna hypertenzia > 100 mmHg (10 cmHg)
 • ak je ložisko umiestnené v centrálnej časti pečene a má väčší priemer ako 3 cm
 • ak sú prítomné komplikácie cirhózy pečene
 • ak ide o 2 – 3 ložiská do veľkosti 3 cm

Cholangiokarcinóm ako indikácia

Na transplantáciu sú indikovaní pacienti v III. a IV. štádiu ochorenia podľa Bismutha.

Kontraindikáciou na transplantáciu je:
 • Cholangiokarcinóm šíriaci sa intrahepatálne
 • Pozitivita extrahepatálnych lymfatických uzlín
 • Cholangiokarcinóm s priemerom väčším ako 2,5 cm

Chirurgická technika

Transplantácia si vyžaduje správne načasovanie odberu a implantácie. Čas studenej ischémie musí byť čo najkratší, optimálne je obnoviť cirkuláciu do 12 hodín od odberu štepu.

Príprava:

 1. Na stolíku (benching) sa skontroluje transplantát, pátranie po anatomických variáciach, poškodeniach a posúdi sa kvalita štepu, preplach vena portae a žlčového stromu roztokom schladeným na 4 °C
 2. Preparácia a zavretie jednotlivých ciev, aby sa orgán jednoducho implantoval, spraví sa cholecystektómia
 3. Orgán sa zabalí do 3 sterilných vrecúšok a transportuje sa v kontajneri s ľadovou drvinou

Hepatektómia u príjemcu:

 1. Otvorenie brušnej dutiny subkostálnou incíziou – dobrý prístup k vena cava inferior
 2. Uvoľnenie závesného aparátu s následnou preparáciou ligamentum hepatoduodenale a pečeňového hilu. V ligamente preparujeme až po ich bifurkáciu:
  • arteria hepatica propria
  • vena portae
  • ductus hepaticus communis
 3. Zaklemovanie a pretnutie arteria hepatica propria tesne nad vetvením
 4. Zaklemovanie a pretnutie ductus hepaticus communis v mieste bifurkácie
 5. Úplna mobilizácia závesných aparátov s následnou ligáciu vena portae
 6. Opatrná disekcia hepatálnych vén a vena cava inferior (pri PEEP ventilácii, aby sa znížilo riziko vzduchovej embólie). Pri disekcii vždy ligovať všetky retrohepatálne prítoky do pečene.
Portálna véna sa preruší až po úplnej mobilizácii závesných aparátov pečene, aby sa maximálne skrátila kongescia mezentericko-portálneho riečiska, výnimkou je použitie veno-venózneho bypassu.
 1. Pečeň sa odstraňuje, vena cava inferior zostáva zachovaná v celistvosti (anhepatická fáza), aby sa pečeň dala implantovať „piggyback“ technikou
 2. Dôkladné ošetrenie retroperitoneálnej oblasti (po našití pečene je ošetrenie veľmi obtiažne a prístup obmedzený)
Ak je plánovaná ortotopná transplantácia pečene (full size graft) s termino-terminálnou kaválnou anastomózou nad a pod pečeňou, nie je potrebné zachovať vena cava inferior – pars retrohepatica.  Po kompletne klemovanou vena cava inferior nad a pod pečeňou sa odstráni spolu s pečeňou aj jej retrohepatická časť. Niekedy je vhodné použiť v týchto prípadoch extrakorporálny veno-venózny bypass., aby sa udržal kardiálny vývrhový objem a dosiahla sa portálna dekompresia.

Implantácia štepu:

 1. Našitie termino-laterálnej anastomózy vena cava inferior, ale v modifikácii podľa Belghitiho sa našíva vena cava inferior latero-laterálnym spôsobom, pri uzávere oboch koncov dolnej dutej žily na implantáte.
 2. Na Satinského kleme sa pozdĺžne otvorí dolná dutá žila v rozsahu približne 5 cm a kavo-kaválna anastomóza sa našíva technikou „parachute anastomosis
 3. Portálna, arteriálna a biliárna anastomóza sa našívajú mikrochirurgickou technikou pokračujúcim stehom alebo jednotlivými (podľa zvyku)
  • Arteriálna anastomóza na terčíku zo sútoku gastroduodenalis a. hepatica communis
  • Biliárna anastomóza – bilio-biliárna termino-terminálna anastomóza
V prípade, že je prítomná hypoplastická hepatálna artéria alebo arteriová disekcia príjemcovej artérie, je potrebné našiť bypass. Najlepšou lokalitou je supraceliakálna časť brušnej aorty.  Na vytvorenie tohto bypassu sa používa darcovský tranplantát z a. iliaca externa.
Ak je prítomná primárna sklerotizujúca cholangitída alebo cholangiokarcinóm, tak sa rekonštrukcia žlčovodov robi biliodegestívnou Roux-Y kľučkou, kde dĺžka odvodného ramena musí byť aspoň 40 cm ako prevencia ascendentnej infekcie.

Trombektómia – pri trombóze vena portae sa trombus odstraňuje reverznou trombektómiou.

Ďalšie spôsoby transplantácie

 1. Ortotopná segmentálna transplantácia pečene
  • Segmentálna transplantácia kadaveróznej pečene –
  • Transplantácia redukovanej pečene – reduced liver transplatation
  • Transplantácia pre dvoch príjemcov – split liver transplantation
  • Segmentálna transplantácia od živého darcu
 2. Auxiliárna parciálna ortotopná transplantácia pečene (APOLT)
 3. Dominotransplantácia / sekvenčná transplantácia

Komplikácie

 • Pooperačné krvácanie
 • Trombóza arteria hepatica
 • Trombróza vena portae
 • Komplikácie biliárneho traktu
 • Kongescia štepu

Zdroj: Zdroje a literatúra