Brušná hypertenzia, akútny kompartmentový syndróm

Akútny kompartmentový syndróm

Abdominálny kompartmentový syndróm je diagnóza charakterizovaná náhlym alebo postupným zvýšením tlaku vo vnútri ohraničeného, anatomicky definovaného priestoru (napr. v brušnej dutine) so všetkými dôsledkami. Príčinou je mechanizmus tupého poranenia a intraadominálne krvácanie. V popredí je porucha perfúzie pri hromadení intraabdominálnej kolekcie, väčšinou z venóznej zápchy, ale aj z kontúzie orgánov a ischémie.

Etiopatogenéza

Zvýšenie tkanivového tlaku v interstíciu

 1. Zmenšenie obalu pri nezmenenej veľkosti (objeme) orgánu
  • Tesný obväz
  • Popáleniny a omrzliny
  • Pneumatická dlaha
 2. Zväčšenie (objemu) orgánu pri nezmenenej veľkosti obalu
  • Hematóm
   • Dedičná koagulopatia
   • Antikoagulačná liečba
   • Poranenie ciev
 3. Edém
  • Postischemický opuch – poranenie artérie, trombóza, embólia
  • Popáleniny a omrzliny
  • Svalová záťaž
  • Tromboflebitída a flebotrombóza
  • Pohryznutie jedovatým živočíchom
 4. Kombinácia (edém a hematóm)
  • Fraktúry (predkolenie, predlaktie)
  • Pomliaždenie mäkkých tkanív
  • Osteotómia

Brušný akútny kompartmentový syndróm

Kompartmentový syndróm definovaný kritickým zvýšením tlaku v uzavretom, anatomicky definovanom priestore tela. Spôsobuje poruchu až zastavenie lokálnej perfúzie tkanív, resp. orgánov definovaného priestoru s možnými systémovými dôsledkami až smrťou. Abdominálny akútny kompartmentový syndróm vzniká najčastejšie v dôsledku zvyšovania intraabdominálneho tlaku z tkanivového opuchu alebo hromadenia voľnej tekutiny v brušnej dutine.

Abdominálna hypertenzia a kompartmentový syndróm

Intraabdominálny tlak je za fyziologických podmienok 0 – 5 mmHg a varíruje s dýchaním. Fyziologické zmeny sa začínajú prejavovať pri hodnote > 12 mmHg. Intraabdominálna hypertenzia je charakterizovaná vzostupom IA tlaku > 12 mmHg a začínajúcou orgánovou systémovou dysfunkciou.

Brušný kompartment je možné rozdeliť na:

 1. Peritoneálna dutina – hrudný a abdominálny segment
 2. Retroperitoneum
 3. Panvový segment

Z praktického hľadiska hodnotenia zvýšeného tlaku v brušnej dutine je potrebné ovládať jednotky tlaku v mmHg a cmH2O.

AbAKS je klinickou jednotkou, ktorej vznik je spojený s vysokým intraabdominálnym tlakom. Pri prekročení kritickej hodnoty vzniká porucha až zastavenie perfúzie orgánov, brušnej steny so systémovými poruchami a vysokou úmrtnosťou. Aktívne vyhľadávanie rizikových skupín, monitorovanie IAT a markerov systémového zlyhávania, včasné začatie adekvátnej terapie signifikantne znižujú morbiditu a mortalitu spojenú s vnútrobrušnou hypertenziou.

Etiopatogenéza

 1. Spontánne – peritonitída, intraabdominálny absces, ruptúra aorty, pneumoperitoneum, pankreatitída, akútna mezenteriálna ischémia
 2. Pooperačne – peritonitída, absces, ileus, krvácanie
 3. Poúrazovo – krvácanie, poresuscitačný viscerálny syndróm
 4. Iatrogénne – laparoskopia, zatvorenie brucha pod ťahom, tamponáda

Vysoký vnútrobrušný tlak spôsobuje dysfunkciu nasledujúcich systémov a lokalít:

Kardiovaskulárny systém
 • Zníženie srdcového výdaja
 • Zníženie preloadu
 • Zvýšenie afterloadu
 • Zvýšenie tlaku vo vena portaevena cava inferior
 • Vyklenutie bránice a zvýšenie vnútrohrudného tlaku so zvýšením srdcového plniaceho tlaku
Dýchací systém
 • Vysoký ventilačný tlak
 • Hypoxia
 • Hyperkapnia
 • Vyklenutie bránice redukuje poddajnosť pľúc
 • Redukcia pľúcnej kapacity, funkčného reziduálneho objemu a reziduálneho objemu

Všetky spomenuté dôsledky vedú k ventilačno-perfúznej poruche s hypoxiou a hyperkapniou.

Renálny systém
 • Oligúria až anúria (tlak > 30 mmHg)
 • Hyperazotémia rezistentná na volumoterapiu
 • Zníženie glomerulárnej filtrácie (tlak > 20 mmHg)

Príčina renálneho zlyhania je charakterizovaná znížením renálnej perfúzie, vzostupom renálnej vaskulárnej rezistencie, následným znížením glomerulárnej filtrácie a retenciou sodíka a vody. Všetky patologické zmeny sú spôsobené kompresiou renálnych vén, arteriol a parenchýmu obličky.

Viscerálna cirkulácia
 • Zníženie hepatálneho, mezenterického a splanchnického prietoku

Zníženie prietoku cez a. mesenterica superior spôsobuje nedostatočnú perfúziu sliznice čreva s jej hypoxiou. To vedie k anaeróbnemu metabolizmu, laktátovej acidóze, tvorbe voľných radikálov a presunu baktérii mimo črevný trakt, čo spôsobí vznik septických komplikácii.

Brušná stena
 • Zníženie prekrvenia brušnej steny
 • Zníženie prekrvenia brušných svalov

Kompresný efekt vedie k priamej lokálnej ischémii a edému. Perfúzia významne ovplyvňuje proces fibrotizácie brušnej steny a jej rezistenciu voči infekcii.

Intrakraniálny priestor
 • Zvýšenie intrakraniálneho tlaku
 • Zníženie cerebrálneho perfúzneho tlaku
 • Sťaženie cerebrálneho venózneho odtoku
Systémový reperfúzny syndróm
 • Náhla hypovolémia
 • Laktátová acidóza
 • Pokles srdcového plniaceho tlaku
 • Pokles systémovej cievnej rezistencie

Klasifikácia

 1. Primárny (intraabdominálny) abdominálny kompartmentový syndróm
 2. Sekundárny (extraabdominálny) abdominálny kompartmentový syndróm

Klinický obraz

 • Distenzia brucha
 • Palpačne tuhá až doskovitá brušná stena

Diagnostika

 • Vyhľadávanie rizikovej skupiny pacientov
 • Klinické vyšetrenie
 • Laboratórne vyšetrenie
 • CT vyšetrenie
 • RTG vyšetrenie
 • USG vyšetrenie
 • MRI vyšetrenie

Diagnostika je založená na vyhľadávaní rizikovej skupiny pacientov (znalosť etiologických faktorov) a v rozpoznaní lokálnych a systémových klinických príznakov vnútrobrušnej hypertenzie.

CT vyšetrenie môže byť nápomocné pri určení diagnózy abdominálneho kompartmentového synrómu. Na diagnostiku možno využiť celé spektrum zobrazovacích metód.

Laboratórne vyšetrenie:
 • Acidobázická rovnováha
 • Ionogram v krvi a v moči
 • Glomerulárna filtrácia a kreatinín
 • Kyselina močová
 • Hepatálne enzýmy
 • Albumín
 • Cytokíny
 • CRP a prokalcitonín
 • Trombocyty
 • D-dimér

Abdominálny perfúzny tlak = stredný arteriálny tlak – intraabdominálny tlak
APT = SAT – IAT

Riziková skupina pacientov, kde sa vyskytuje:

 • Brušné poranenie
 • Polytrauma
 • Závažné krvácanie
 • Peritonitída
 • Chirurgický výkon
 • Aneuryzma aorty

Terapia

 • Dekompresná laparotómia
 • Laparostómia
 • Vacuum Assisted Closure

Zdroj: Zdroje a literatúra