Nádory priedušnice

Trachea je súčasťou dýchacích ciest, nadväzuje na hrtan (larynx) pod prstencovou chrupkou približne vo výške 6. krčného stavca. Kaudálne smeruje do hrudníka cez apertura thoracis superior, pokračuje do úrovne 4.-5. hrudného stavca, kde končí vo forme bifurkácie trachey, a delí sa na pravú a ľavú priedušku (bronchus). Je tvorená chrupavkami v tvare podkovy, v zadnej časti nie sú uzavreté a ich konce prekrýva membrána. Jednotlivé prstence sú spojené prostredníctvom ligamenta anularia.

Nádory priedušnice

Zo zhubných nádorov je najčastejší karcinóm a to v 90% prípadov. Menej časté sú nádory benígne, ktoré môžu vyrastať v dýchacích cestách a aj v pľúcnom parenchýme.

Podľa histológie sa nádory rozdeľujú na:

 1. Spinocelulárny karcinóm (skvamózny)
 2. Malobunkový karcinóm
 3. Adenokarcinóm
 4. Veľkobunkový karcinóm
 5. Adenoskvamózny karcinóm
 6. Karcinóm s pleomorfnými, sarkomatoidnými alebo sarkomatóznymi elementami
 7. Karcinoid
 8. Karcinóm typu slinných žliaz

Podľa biologických vlastností sa nádory rozdeľujú na:

 1. Malobunkové nádory – malobunkový karcinóm
 2. Nemalobunkové nádory – ostatné histologické typy

Malobunkový karcinóm

Malobunkový karcinóm charakterizuje rýchly rast, včasné MTS, čo je dôvodom obmedzených chirurgických možností liečby. Pomerne dobre reaguje na protinádorovú liečbu cytostatikami a žiarením.

Nemalobunkový karcinóm

Nemalobunkový karcinóm zvyčajne vykazuje v porovnaní s malobunkovým karcinómom pomalší rast, v praxi býva priaznivejší s možnosťou chirurgickej liečby za predpokladu, že nádor nevytvoril MTS ložiská. Na liečbu cytostatikami a žiarením reaguje o niečo horšie v porovnaní s malobunkovým nádorom.

Klinický obraz

Akonáhle sa objavia príznaky ochorenia, tak nádor už je v pokročilom štádiu. Neexistujú žiadne varovné príznaky, ktoré by umožnili záchyt nádoru vo včasnom štádiu.

 • Dlhotrvajúci kašel
 • Hemoptoe
 • Časté pneumónie
 • Bolesť neurčitého charakteru
 • Dyspnoe, chrapot
 • Syndróm hornej dutej žily
 • Dysfágia

Až 80% pacientov s diagnózou karcinómu trachey alebo pľúc má v klinickom obraze chronický kašeľ. Bežné sú zápaly pľúc, ktoré nereagujú na liečbu ATB alebo sa opakovane objavujú na rovnakom mieste.

Ďalším príznakom ochorenia, v prípade šírenia procesu do pleury, svalstva alebo hrudnej steny je bolesť neurčitého charakteru. Pri raste nádoru v oblasti apexu (Pancoastov tumor) je možným príznakom krutá bolesť hornej končatiny spôsobená útlakom na plexus brachialis.

Asi 78% pacientov má dýchacie ťažkosti. Medzi ďalšie príznaky patrí chrapot, či syndróm hornej dutej žily (edém krku a tváre) a problémy s prehĺtaním.

Diagnostika

 • Fyzikálne vyšetrenie
 • RTG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie
 • Bronchoskopia a torakoskopia
 • USG vyšetrenie (EBUS)
 • MRI vyšetrenie
 • PET vyšetrenie
 • Scintigrafia kostí

Prvým krokom je fyzikálne vyšetrenie, kde môže byť pri auskultácii patologický posluchový nález (piskoty, vrzoty, vymiznuté dýchanie v oblasti nádoru), prípadne perkusiou skrátený poklep. Vo väčšine prípadov je však objektívny nález normálny. Pri vyšetrení je nutné vyšetriť aj lymfatické uzliny, pričom ich zväčšenie môže upozorniť na šírenie nádorového procesu.

Definitívna diagnóza, na základe ktorej môže byť zahájená liečba, je diagnóza morfologická, teda výsledok histológie a/alebo výsledok cytologického vyšetrenia. Histologický odber sa realizuje bronchoskopicky, a to odobratím vzorky špeciálnymi kliešťami, a v prípade cytologického vyšetrenie v podobe bronchoalveolárnej laváže.

K získaniu materiálu z uzliny, ktorá nalieha zvonka na priedušky je vhodná endobronchiálna sonografia (EBUS). K získaniu vzorky z periférne uložených nádorov slúži elektromagneticky navigovaná bronchoskopia. Zcela ojedinele sa používa autofluorescenčná bronchoskopia, ktorá je založená na prehliadke sliznice priedušiek po ožiarení vlnovou dĺžkou modrého svetla.

Videoasistovaná torakoskopia (VATS) slúži na prehliadku hrudnej dutiny, rovnako je možné pomocou tejto metódy získať materiál k definitívnej histológie. Ide o významnú metódu v diagnostike nádorového procesu. Okrem odberu vzorky umožňuje realizovať odber pľúcneho tkaniva, prípadne odstrániť časť pľúcneho parenchýmu.

Mediastinoskopia je metóda so zavedením špeciálnej optiky pri nádoroch uložených v mediastine. Metódou je možné odobrať zväčšené mediastinálne lymfatické uzliny .

Cielená transparietálna biopsia (odber punkčnou ihlou cez hrudnú stenu) sa vykonáva pod RTG alebo CT kontrolou, prípadne USG kontrolou. Umožňuje odber materiálu z periférne uložených ložísk.

CT hrudníku: adenoidný cystický karcinóm na ľavej stene trachey v úrovni nad jugulárnou jamkou, na priereze medzi 12 a 6 hodinou

Terapia

 1. Chirurgická liečba – klinické štádium I a II
 2. Chemoterapia – cisplatina, karboplatina, paclitaxel, docetaxel, gemcitabin
 3. Radioterapia
 4. Biologická liečba – erlotinib, gefitinib, afatinib (inhibítory tyrozinkinázy receptoru)

Pri použití liečebných kombinácii cystostatík sa u viac ako 50% pacientov nádor zmenší, čo pre pacientov znamená ústup ťažkostí. V posledných rokoch sa u určitej skupiny pacientov (adenokarcinóm, veľkobunkový karcinóm) využíva kombinácia pemetrexeducisplatiny. U pacientov s mierne pokročilým ochorením pri kombinovanej liečba CHT+RT sa podávajú 4 cykly chemoterapie. U pacientov s pokročilým ochorením sa podáva 4-6 cyklov chemoterapie.

Pokiaľ pacient nereaguje na terapiu cytostatikami, prípadne na biologickú liečbu je potrebné zistiť, či v nádorovom tkanive nedošlo k rozvoju rezistentnej mutácie receptoru!

Zdroj: Zdroje a literatúra