Zlomeniny predlaktia a zápästia

Zlomeniny kostí predlaktia

Ulna je dominantná pre pohyb v ľakťovom kĺbe. Radius je s ulnou spojený proximálnou a distálnou radioulnárnou junkciou a obe kosti spája interoseálna membrána. Toto spojenie umožňuje rotačný pohyb radia okolo ulny a podieľa sa tým na multiplantárnom pohybu zápästia, pre ktoré je dominantnou kosťou radius. Zlomeniny predlaktia vznikajú najčastejšie priamym mechanizmom, kde násilie pôsobí kolmo na dlhú os predlaktia a tým dochádza k zlomenine jednej alebo oboch kostí predlaktia. Nepriamy mechanizmus je menej častý, môže však rezultovať v osteoligamentoznom poranení.

Klasifikácia

 1. Jednoduché (dvojúlomkové zlomeniny) – typ A
  • Izolovaná zlomenina radia
  • Izolovaná zlomenina ulny
  • Zlomenina oboch diafýz
 2. Viacúlomkové zlomeniny – typ B
  • Zlomenina s motýlovitým medzifragmentom radia
  • Zlomenina s motýlovitým medzifragmentom ulny
 3. Viacetážové zlomeniny – typ C
  • Zlomenina jednej kosti
  • Zlomenina oboch kostí

Diagnostika

 • Klinický obraz – bolestivost, edém s krepitáciou v mieste zlomeniny alebo defigurácia a nestabilita pri zlomenine oboch kostí
 • RTG vyšetrenie

Je dôležité vyšetriť perifériu končatiny k vylúčeniu pridružených nervovo-cievnych poranení. Rovnako treba posúdiť stav mäkkých tkanív alebo stupeň ich poškodenia ako pri otvorených, tak pri zavretých zlomeninách.

Pri RTG vyšetrení je dôležité zachytit celé predlaktie vrátane lakťového kĺbu a zápästia.

Zlomenina diafýzy radia
Zlomenina predlaktia – diafýza oboch kostí

Terapia

 1. Konzervatívna liečba – sádrová fixácia na 6 až 8 týždňov
 2. Chirurgická liečba
  • Absolútna stabilizácia osteosyntézou kompresnými šróbmi samotne alebo v kombinácii s autokompresnou dlahou (DCP a LC-DCP)
  • Relatívna stabilizácia osteosyntézou premosťujúcimi dlahami (DCP) alebo uhlovými stabilnými dlahami (LCP)
  • Intramedulárne klince
  • Stabilizácia vonkajším fixátorom – pri otvorených zlomeninách II. a III. stupňa alebo pri rozsiahlom poškodení mäkkých tkanív a pri rozvoji kompartment syndromu

Pri zavádzaní šróbov pre vonkajšiu fixáciu je nutné myslieť na nervové a cievne zväzky!

Typ zlomeniny určuje spôsob osteosyntézy! Podľa formy zlomeniny sa volí metóda buď absolutná alebo relatívna stabilizácia.
Pri zlomeninách oboch kostí predlaktia sa začína výkonom na ulne! Je prístupnejšia a pre predlaktie nosná. Ale ak je ulna komplikovanejšie poranená, vtedy sa začína výkonom na radiu.

 

Pooperačná rehabilitace musí začať do 2 až 3 týždnov od výkonu, je možné začať po odoznení bolestí

Komplikácie:

 • Pseudoartrozy (pakĺby)
 • Zlyhanie osteosyntézy
 • Rotačná malpozícia
 • Osifikácia membrana interossea
 • Nervovo-cievne poranenie
 • Obmedzenie hybnosti – supinácia/pronácia, hybnost v zápästí

Kombinované zlomeniny predlaktia

Monteggiova zlomenina

Zlomenina proximálnej ulny + luxácia hlavičky radia

Galeazziho zlomenina

Zlomenina radia + luxácia hlavičky ulny

Essex-Lopresti zlomenina

Zlomenina hlavičky radia + ruptura interoseálnej membrány + disjunkcia radioulnárneho skĺbenia

Essex-Lopresti zlomenina
Galeazziho zlomenina
Monteggiova zlomenina

Zlomeniny distálneho radia

Predstavujú najčastejší typ poranenia skeletu horných končatín. Poranenie je typické pre starších pacientov s prevahou žien. Vznikajú ako následok pádov na extendovanú končatinu, často v teréne osteoporózy. Druhú významnú skupinu tvoria muži v 2. až v 4. decéniu, väčšinou následkom vysokoenergetických poranení pri dopravných nehodách alebo adrenalinových športoch.

Klasifikácia

 1. Extraartikulárne zlomeniny
 2. Intraartikulárne zlomeniny (parciálne) – čiastočné zachovanie spojenia mezi diafýzou a kĺbnou plochou
 3. Intraartikulárne zlomeniny – úplné oddelenie kĺbovej plochy od diafýzy

Collesova zlomenina

Extraartikulárna zlomenina s typickou dislokáciou metafýzy dorzálne a radiálne. Vzniká pri páde na ventrálnu stranu zápästia.

Smithova zlomenina

Extraartikulárna zlomenina s typickou dislokáciou (anguláciou) volárne. Vzniká pri páde na dorzálnu stranu zápästia.

Diagnostika

 • Klinický obraz
 • RTG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie

CT vyšetrenie je indikované pri intraartikulárnych zlomeninách a poslúži k doplneniu informácie potrebné pre rozhodnutí o dalšom spôsobe liečby. Ale v klinickej praxi sa využíva a bohato postačuje RTG snímok.

Collesova zlomenina
Collesova zlomenina – bočná projekcia
Smithova zlomenina
Smithova zlomenina – bočná projekcia

Terapia

Základnom liečby je obnovenie radia a ulny, obnovenie kongruencie kĺbovej plochy, jej palmárneho sklonu a radiálnej inklinácie.

O spôsobe liečby nerozhoduje len typ zlomeniny ale aj:
 • prítomnost pridružených poranení
 • vek a celkový zdravotný stav
 • očakávanie a schopnost spolupráce pacienta (compliance)
 1. Konzervatívna liečba
  • nedislokované zlomeniny – fixácia na 4 – 6 týždňov
  • dislokované zlomeniny – repozícia v lokálnej anestézii (1% mesocainom) a fixácia na 4 – 6 týždňov
 2. Chirurgická liečba
  • perkutánna fixácia K-drátmi – prevažne u detí
  • osteosyntéza ťahovými šróbmi
  • dlahová osteosyntéza
  • intramedulárna fixácia
  • vonkajšia fixácia – pri otvorených zlomeninách

Chrirurgická liečba je indikována v prípade krátenia radia o viac ako 2 mm v porovnaní s ulnou, pri dorzálnom sklone kĺbovej plochy > 5°, pri volárnom sklone kĺbovej plochy > 10° alebo pri intraartikulárnom schodíku väčším ako 1 mm. V posledných rokoch je rozšírená najmä dlahová osteosyntéza s využitím uhlových stabilných implantátov.
Pooperačná rehabilitácia je potrebná od prvého dňa operácie v zmysle mobilizácie ramena, lakťa a prstov. Inak sa ruka musí dočasne imobilizovať dlahou alebo ortézou, ktoré je potrebné ponechať do zhojenia operačnej rany (do extrakcie stehov) .

Pri konzervatívnej terapii je nutné začať s rehabilitáciou 6 až 8 týždňov od vzniku zlomeniny, resp. ihneď po odstránení sádry. Počas fixácie je dôležitá elevácia celej hornej končatiny ako prevencia edémov.

Komplikácie

 • Zhojenie v malpozíci
 • Vznik pseudoartrozy – ojedinele
 • Ruptura šlachy m. extensor pollicis longus

Zlomeniny os scaphoideum

Ide o najčastejšie poranenú kosť zápästia a približne v 70% je zlomenina v strednej tretine. Proximálny pól kosti býva zlomený v 20% prípadov a distálný pól v 10%.  Zlomeniny vznikajú najčastejšie pri pádoch na extendovanú hornú končatinu, často v spojení so športovými aktivitami alebo pri dopravných nehodách.

Klasifikácia

Klasifikácia podľa Herbeta:

 1. Stabilné zlomeniny
 2. Nestabilné zlomeniny
 3. Zlomeniny s predĺženým hojením
 4. Pseudoartrozy

Diagnostika

 • Klinický obraz – bolesť na radiálnej strane zápästia, obmedzená hybnosť, bolest pri tlaku vo fossa la tabatiere
 • RTG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie

CT vyšetrenie poslúži k doplneniu informácií potrebných pre rozhodnutí o ďalšom spôsobe liečby.

Zlomenina os scaphoideum

Terapia

 1. Konzervatívna liečba – stabilné zlomeniny strednej a distálnej tretiny kosti
 2. Chirurgická liečba – nestabilné zlomeniny
  • Palmárny prístup (konvenčný) – zlomenina v distálnych 2/3 kosti + trieštivé zlomeniny
  • Dorzálny prístup – zlomenina proximálnej alebo strednej tretiny kosti
  • Palmárny perkutánny prístup – nedislokované alebo minimálne dislokované zlomeniny strednej tretiny kosti
Ak nie je pakĺb člnkovitej kosti adekvátne liečený, dochádza k vzniku artrotických zmien v radiokarpálnom a následne aj v mediokarpálnou kĺbe s výraznou bolesťou a obmedzenou hybnosťou.

Pri konzervatívnej liečbe je potrebná fixácia zápästia v 20° uhle v dorzálnej flexii, ktorá nejmenej obmedzuje rozsah pohybov v zápästnom kĺbe po odstránení fixácie. Dĺžka fixácie v sadre by mala byť 5 – 6 týžňov. Pri zlomenine distálnej polovice je vhodné doplniť kontrolné CT k posúdeniu hojenia kosti. Distálna polovica je menej vaskulárne zásabená a niekedy dochádza k nezhojeniu. Nehojenie viac ako po 8 týždňoch je indikáciou k operačnej liečbe na špecializovanom pracovisku chirurgie ruky.

Pooperačná rehabilitácia je potrebná ihneď po výkone, kedy treba mobilizovať ramenný a lakťový kĺb a prsty ruky. Po odstránení fixácie je potrebná fyzioterapie doplnená o mobilizáciu zápästia a palca.

Komplikácie

 • Vznik pseudoartrozy
 • Vznik karpálneho kolapsu a pourázovej artrozy zápästia

Poranenia ostatných karpálnych kostí

Najčastejšie sú to zlomeniny os triquetrum a os trapezium, najmenej často je poranená os trapezoideum. Zlomeniny sa môžu vyskytovat izolovane alebo ako súčasť komplexného poranenia zápästného kĺbu. Väčšinu izolovaných poranení je možné liečit konzervatívne fixáciou na 4 až 6 týždňov. V prípade nestabilných alebo komplexných zlomenín je indikovaná operačná liečba ako prevencia poúrazových artrotických zmien.

Zdroj: Zdroje a literatúra