Karcinóm pľúc

Karcinóm pľúc je najčastejší malígny nádor u mužov, najmä medzi 35. – 70. rokom života. Má tendenciu metastázovať hematogénnou alebo lymfatickou cestou.

Etiopatogenéza

Medzi rizikové faktory vzniku karcinómu patrí:

 • Inhalácia cigaretového dymu – hlavná príčina (85%)
 • Profesionálna expozícia – rádionuklidy, azbest, aromatické uhľovodíky
 • Genetická expozícia – delécia 3p21, mutácia tumorsupresorového génu p53

Klasifikácia

Histologické formy karcinómu pľúc:

 1. Malobunkový karcinóm (20 – 25%) – fajčiari
 2. Nemalobunkový karcinóm – nefajčiari
  • Epidermoidný karcinóm (35 – 40%)
  • Adenokarcinóm (25 – 30%)
  • Veľkobunkový karcinóm (5 – 10%)
 3. Kombinovaný karcinóm – obsahuje zložky malobunkového aj nemalobunkového karcinómu

Klinický obraz

 • Kašeľ
 • Dyspnoe
 • Bolesť na hrudi
 • Hemoptýza
 • Horúčka, strata chuti, strata hmotnosti a pocit slabosti (nešpecifické príznaky)
 • Mioza, ptóza, enoftalmus (Hornerov syndróm) – Pancoastov tumor

Paraneoplastický syndróm:

 • Hypertrofická osteoartropatia – paličkovité prsty, nechty tvaru hodinového sklíčka
 • Cushingov syndróm (ektopická tvorba ACTH)
 • Hyperkalciémia (eptopická tvorba parathormone like peptidov)
 • Hyponatriémia (ektopická inadekvátna sekrécia ADH)
 • Myastenický Lambeert-Eatonov syndróm (protilátky proti napäťovo riadeným Ca2+ kanálom)
 • Dermatomyozitída
 • Trombocytóza

Mimopľúcne prejavy:

 • migrujúca flebitída
 • anémia, leukocytóza, trombocytopénia
 • nebakteriálna trombotická endokarditída

Diagnostika

 • RTG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie
 • PET-FDG vyšetrenie
 • Endobronchiálna sonografia
 • Bronchoskopia s cytológiou, laváž a biopsia
 • Nádorové markery
 • USG vyšetrenie brucha, CT mozgu, Scintigrafia skeletu – diagnostika MTS
 • Diagnostická torakotómia

Na RTG snímke často jednostranne zväčšený a neostroohraničený hilus a prítomný pleurálny výpotokTorakotómia slúži v ojedinelých prípadoch k probatórnej excízii na histologickú verifikáciu.

RTG pľúc: tumorózna infiltrácia v ľavej centrálnej zóne zadnej časti hrudníka (príznak siluety). Hranica srdca je dobre viditeľná, tzn. že tumor nie je v prednej časti. Dobre viditelná ľavá bronchovaskulárna kresba (hilum overlay sign) je známkou, že lézia nie je v centrálnom hile. Lézia je lokalizovaná v zadnej časti so zavzatím apikálnej časti ľavého dolného pľúcneho laloku.
CT vyšetrenie: verifikácia RTG nálezu (viz vyššie)

Medzi nádorové markery karcinómu pľúc patrí:

 • NSE (neurón špecifická enoláza) – malobunkový karcinóm
 • CEA (karcino-embryonálny antigén), CYFRA 21-1 (cytokeratin fragment) – nemalobunkový karcinóm

TNM klasifikácia

TNM stagingový systém je založený na definícii anatomického rozšírenia choroby.

TNM klasifikácia umožňuje:

 • zaradiť pacienta na základe presného predoperačného stagingu do príslušného štádia ochorenia
 • určiť najoptimálnejšiu stratégiu liečby
 • porovnať výsledky liečby
T – rozšírenie primárneho nádoru;  stúpanie T značí zväčšovanie nádoru
 • T1 – nádor do 3 cm
 • T2 – nádor nad 3 cm
 • T3 – šírenie do parietálnej pleury, rebier, bránice, mediastinálnej pleury, perikardu
 • T4 – šírenie do väčších štruktúr: trachea, pažerák, srdce, v. cava superior, aorta, telá stavcov, n. laryngeus recurrens, malígny výpotok (inoperabilné štádium)
N – stav regionálnych lymfatických uzlín;   stúpanie N značí šírenie procesu lymfatickou cestou
 • N1 – šírenie nádoru do intrapulmonálnych LU
 • N2 – šírenie nádoru do ipsilaterálnych mediastinálnych LU
 • N3 – šírenie do kontralaterálnych LU
M – prítomnosť vzdialených MTS
 • M1 – prítomnosť vzdialených MTS (inoperabilné štádium)

Terapia

Malobunkový karcinóm

 1. Resekcia nádoru
 2. Polychemoterapia – cisplatina + etopozid
 3. Rádioterapia (40 Gy)
 4. Profylaktické ožiarenie lebky

Nemalobunkový karcinóm

 1. Resekcia nádoru (T1 a T2) alebo  Rádioterapia pri inoperabilite (60 – 70 Gy) alebo paliatívna terapia (T4)
 2. Chemoterapia + rádioterapia
 3. Bisfosfonáty pri MTS do kostí

Operačná technika

V súčasnosti možno deliť prístupy na 2 základné typy:
 1. Endoskopický prístup (VTS a VATS – video assisted thoracic surgery)
  • VATS resekcia s individuálnou preparáciou hilových štruktúr
  • VATS resekcia s centrálnym prerušovaním hilárnych štruktúr spoločne (en masse) staplermi
  • Minitorakotómia s videoasistenciou
 2. Otvorený (konvenčný) prístup
  • Longitudinálna sternotómia – pri výkonoch na oboch pľúcnych krídlach
  • Torakotómia – základná prístupová cesta
  • Miediastinotómia – operačný prístup zameraný na histologizáciu
  • Clamshell incízia (bilaterálna torakotómia s priečnou sternotómiou) – prakticky nepoužívaná

Zdroj: Zdroje a literatúra