Umbilikálna hernia, hernia v linea alba, hernia v jazve

Umbilikálna hernia, hernia v linea alba, hernia v jazve

Hernia umbilicalis

Umbilikálna hernia má pravý kongenitálny pôvod. Podviazaním pupočnej šnúry pri pôrode sa neuzavrie umbilikálny otvor vo fasciách a aponeurózach. Vyskytuje sa u 15 – 20 % novorodencov. U väčšiny detí sa defekt umbilikálnej hernie zatvorí do 2 rokov života., najmä ak nemá priemer > 1,5 – 2 cm. V dospelosti sa častejšie umbilikálna hernia vyskytuje u žien a býva symptómom stavov so zvýšeným intraabdominánym tlakom pri ascite, malígnych ochoreniachgravidite.

Klasifikácia

Novorodenecká umbilikálna hernia

 • Výskyt u 10 – 30% živo narodených
 • Prevažne asymptomatická
 • Inkarcerácia ojedinele až vzácne
 • Malé defekty sa uzatvárajú počas 12 – 18 mesiacov

Umbilikálna hernia u dospelých

 • Jedná sa o najčastejšiu získanú herniu

Klinický obraz

 • Vyklenutie pupka
 • Hmatný anulus hernie v pupku

Diagnostika

 • Fyzikálne vyšetrenie
 • USG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie

Diagnostika pupočnej hernie by mala byť postavená na fyzikálnom vyšetrení tzv. 4 (5) P – pohľad (aspekcia), pohmat (palpácia), poklep (perkusia) a posluch (auskultácia). Pre stanovenie veľkosti a lokalizácie je podstatná aspekcia. Perkusia s auskultáciou sú významné pri rozpoznávaní komplikácii hernie (peritoneálne dráždenie, črevná nepriechodnosť a pod.). Palpácia slúži k upresneniu veľkosti hernie, objasneniu bránky, určí či sa jedná o herniu reponibilnú alebo irreponibilnú, pomáhá odhadnúť orgány vo vaku hernie a môže poskytnúť mnoho ďalších informácii.

Terapia

 • Novorodenecká hernia – operácia, ale až po 2. – 3. roku dieťaťa
 • Hernia u dospelých
  1. Otvorená operácia
   • jednoduchá sutura alebo strechovitá plastika podľa Mayo (Mayo plastika)
   • pri defekte s priemerom > 4cm je indikovaná inzercia sieťky
  2. Laparoskopická operácia
   • Technika IPOM (intraperitoneal onlay mesh)
   • Implantácia sieťky na peritoneum z transabdominálneho prístupu
   • Sieťka musí byť impregnovaná ochrannou vrstvou proti tvorbe adhézii

Hernia v linea alba, epigastrická hernia

Všetky defekty vo fascii nachádzajúce sa v strednej rovine od processus xiphoideus po symphysis ossis pubis sa súhrnne nazývajú ako herniae linae albae. V prípade, že je hernia umiestnená nad pupkom smerom k xiphoidu, hovoríme o hernii epigastrickej. Hernie v tejto oblasti sa zvyčajne tvoria až v dospelosti. Bývajú spojené s obezitou a tehotenstvom. Často sa prejavujú ako malý defekt s obsahom preperitoneálneho tuku alebo omenta.

Klinický obraz

 • Bolesť v mieste hernie

Terapia

 • Sutura defektu Mayo plastikou
 • Implantácia sieťky preperitoneálne v prípade rozsiahleho defektu

Hernia v jazve

Hernie v jazve sú definované ako prietrže v oblasti vyhojenej incízie, pričom vak prietrže je tvorený parietálnou vrstvou peritonea. Ide o najčastejšiu chirurgickú komplikáciu. Najčastejšie sa tvoria v prvých 5 rokov po primárnej operácii. Hernia in cicatricae sa vyskytuje približne u 10 – 15 % pacientov po abdominálnej incízií.

Etiopatogenéza

Vznik hernie je väčšinou spojený s poruchou hojenia (sanatio per secundam intentionem) operačnej rany (4x častejšie). Väčšinou po vertikálnych lapartómiach.

 • Infekcia
 • Obezita (BMI > 25 ) alebo malnutrícia
 • Vek > 60 rokov
 • Fajčenie
 • Imunosupresívna terapia
 • Sutura pod napätím
 • Systémové ochorenia spojiva

Mimoriadne dôležité sú typy incízii. Najnižší výskyt hernii sa vyskytujú pri transverzálnych prístupoch do brušnej dutiny. Vertikálne incízie navyše prerušujú segmantálnu inerváciu a tým prispievajú k oslabeniu brušnej steny.

Diagnostika

 • Fyzikálne vyšetrenie
 • USG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie

Diagnostika fyzikálnym vyšetrením má rovnaký princíp ako pri pupočnej hernii. Bránka hernie je väčšinou dobre hmatná. Vždy je potrebné skontrolovať celú jazvu, pretože hernia môže byť multilokulárna. U obéznych pacientov s podozrením na herniu v jazve a s nejasným klinickým nálezom, je lepšie pacienta vyšetriť pomocou USG alebo CT.

Terapia

 1. Konzervatívna liečba
  • Brušné pásy na spevnenie brušnej steny – nejde ani tak o liečbu ako skôr zabránenie zväčšenia hernie
 2. Chirurgická liečba
  • Sutura defektu
  • Syntetické sieťky (laparotomicky, laparoskopicky) v prípade väčších defektov

chirurgickej liečbe sa pristupuje až po 5 mesiacoch od primárnej operácie.

Komplikácie hernii

 • Inkarcerácia hernie

Inkarcerácia je najnebezpečnejšou komplikáciou, ktorá môže pri herniách nastať. Ide o uväznenie brušného orgánu vo vaku hernie, kedy dôjde k  útlaku a zhoršeniu jeho cievneho zásobenia.

Priebeh inkarcerácie:
 1. Útlak nízkotlakového žilového systému
 2. Vznik edému, hemostázy až pasívnej hemorhagickej infarzácie
 3. Útlak vysokotlakového tepenného systému s následnou ischemickou nekrózou
 4. Tvorba transsudátu vo vaku hernie, zinfikovanie a rozšírenie do okolia
 5. Progresia stavu do perforácie čreva
 6. Penetrácia zápalu
  • do brucha a zapríčiní peritonitidu
  • do břišní stěny a zapríčiní jej flegmónu alebo absces

Pri podozrení na črevnú nepriechodnosť či perforačnú peritonitídu vzťahujúcu sa ku komplikáciam hernie je vhodný RTG natívny snímok brucha (pokiaľ je to možné, tak vždy v stoji)!
V rámci akútneho riešenia inkarcerovanej hernie je možné ešte pred samotnou operáciou aplikovať pacientovi analgetiká (napr. Dolsin) a pokúsiť sa herniu zreponovať späť do dutiny brušnej.

Anatómia:

Zdroj: Zdroje a literatúra