Pseudocysta pankreasu

Pseudocysta pankreasu 

Pseudocysty pankreasu sú dutiny vyplnené tekutinou s vysokou koncentráciou pankreatických enzýmov, a to nielen v pankrease, ale aj v jeho bezprostrednom okolí, či na vzdialených miestach (krk, mediastínum, panva). Pseudocysty nemajú epitelovú výstelku. Iný názov pre pseudocystu je cystoid alebo nepravá cysta. Ich výskyt stúpa úspešným liečením akútnych pankreatitídy.

Etiopatogenéza

 • Kolikvácia nekrózy pri akútnej pankreatitíde (50 %)
 • Akútne exacerbácie chronickej pankreatitídy (42 %)
 • Trauma pankreasu (5 %)
 • Karcinóm pankreasu (1 %)

Bývajú vyplnené tekutinou, môžu dislokovať okolité orgány, vyklenovať brušnú stenu. Tvorbou fibrotického tkaniva môžu vytvárať zrasty s okolitými orgánmi (najmä so zadnou stenou žalúdka).

 1. Akútne pseudocysty – vznikajú v priebehu akútnej pankreatitídy rozpadnutím nekrózy
 2. Chronické pseudocyty – sú pevné s fibróznou stenou pevne zrastené s okolím

Klasifikácia

 1. Intrapankreatické pseudocysty – v parenchýme pankreasu, vznikajú rozpadom tkaniva pankreasu
 2. Extrapankreatické pseudocysty (častejšie) – stenu tvorí okolitý orgán (žalúdok, colon transversum, ligamentum hepatogastricum, ligamentum gastrocolicum, ligamentum gastosplenicum)
Podľa lokalizácie sa rozdeľujú na:
 • Retrogastrické
 • Gastrokolické
 • Gastrohepatické
 • Submezokolické
 • Gastroduodenálne
 • Gastrolienálne

Klinický obraz

Akútna pseudocysta:

 • Príznaky akútnej pankreatitídy
 • Duodenálny ileus – pri stenóze duodena
 • Zvracanie
 • Eruktácie
 • Úplný ileus – pri stenóze colon transversum
 • Ikterus – pri kompresii ductus choledochus
 • Vyklenutie prednej brušnej steny

Akútna pseudocysta môže byť aj asymptomatická.

Komplikácie:
 • Krvácanie s anémiou
 • Hnisanie so septickou horúčkou
 • Perforácia s peritonitídou
 • Portálna hypertenzia s ezofageálnymi varixami

Chronická pseudocysta:

 • Hmatná rezistencia (nebolestivá)
 • Stenóza duodena a colon trasversum
 • Ileus
 • Splenomegália pri portálnej hypertenzii
 • Ezofageálne varixy
 • Ikterus – pri kompresii ductus choledochus

Chronická pseudocysta môže byť aj asymptomatická.

Diagnostika

 • RTG vyšetrenie
 • USG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie
 • ERCP vyšetrenie

RTG natívna snímka brucha môže zistiť vysoký stav bránice a odtlačenie črevných kľučiek.
RTG vyšetrenie žalúdka a duodena s kontrastnou látkou (báryová kaša) zistí zväčšenie duodenálneho okna pri pseudocyste v hlave pankreasu.

USG vyšetrenie brucha zobrazí pseudocystu veľkosti > 2 cm. Akútna pseudocysta sa javí ako anechogénne ložisko v edematóznom, hypoechogénnom priestore. Chronická pseudocysta sa zobrazuje ako dobre ohraničené anechogénne ložisko.

CT vyšetrenie je metóda voľby. Ukáže veľkosť, tvar pseudocysty a jej vzťah k okolitým orgánom. Akútna pseudocysta má neostré ohraničenie. Chronická pseudocysta má okrúhly tvar, fibróznu kapsulu a vodnatý obsah s nízkou denzitou.

ERCP vyšetrenie patrí medzi bežné metódy diagnostiky. Používa sa pri nejasných USG a CT vyšetreniach (vždy len pri chronickej pseudocyste). V náleze je dilatácia ductus choledochus alebo ductus pancreaticus. Pri akútnej pseudocyste sa neodporúča, pretože môže vyvolať akútnu exacerbáciu pankreatitídy.

Retrogastrická pseudocysta pankreasu

Terapia

Akútna pseudocysta

 1. Konzervatívna liečba
  • Pokoj na lôžku
  • Diéta
  • ATB
 2. Chirurgická liečba
  • Transverzálna alebo horná laparotómia
  • Inzícia steny pseudocysty

Chirurgická liečba akútnej pseudocysty sa indikuje pri komplikáciách – krvácanie, perforácia, absces, ileus, ikterus s cholangitídou.

Chronická pseudocysta:

 • Transgastrická pseudocystogastrostómia
 • Retrogastrická pseudocystogastrostómia
 • Pseudocystojejunustómia
 • Pseudocystoduodenostómia
 • Resekcia pankreasu
Chirurgická liečba chronickej pseudocysty väčšej ako 5 cm je indikovaná pri:
 • Útlakových ťažkostiach
 • Bolestivom syndróme
 • Segmentálnej portálnej hypertenzii
 • Podozrení na malignitu

Zdroj: Zdroje a literatúra