Asepsa a antisepsa

Asepsa a antisepsa

Základom každého chirurga pri snahe prechádzať zápalovým komplikáciám je usmrcovanie, inaktiváciaodstraňovanie choroboplodných zárodkov z vonkajšieho aj vnútorného prostredia, a tým prerušenie cesty nákazy od zdroja k vnímanému jedincovi. Uskutočňuje sa to:

 • Preventívne – zabránenie preniknutiu mikroorganizmom k jedincovi
 • Represívne – zabránenie šíreniu infekcie už z prítomného ohniska

Dezinfekcia a sterilizácia majú významnú úlohu v boji proti infekciám a sú nedielnou súčasťou protiepidemického režimu každého zdravotníckeho zariadenia. Rozsah priamo súvisí s personálnym, prístrojovým a priestorovým vybavením každého pracoviska a najmä zdravotníckym uvedomením personálu.

Správne dodržiavanie všetkých pravidiel asepsy, antisepsy aj všetkých dezinfekčných a sterilizačných postupov je základná podmienka úspechu chirurgických výkonov.

 • Spôsoby obliekania a prevliekania sa pracovisku chirurgie
 • Narábanie so sterilnými aj použitými nástrojmi a materiálom
 • Znalosť pravidiel práce na septických a aseptických oddeleniach a operačných sálach, ambulanciách

História

Čistota rúk aj nástrojov, ktoré prichádzali do kontaktu s ranou, boli podmienkou dobrého hojenia už v stredoveku. Po ére „aseptického temna“ prišiel v roku 1847 Ignaz Semmelweiss s ďalším posunom v názore na ošetrovanie rán. V tej dobe boli považované hnisavé rany za priaznivé skutočnosti (pus bonus et laudabile) umožňujúce dobré zhojenie. Až do počiatku bakteriologických objavov (rok 1878) trpela väčšina pacientov po operačnom výkone komplikáciami v rane (absces, erysipel, pyémia, flegmóna a pod.). Viac ako polovica pacientov s otvoreným poranením umierala na zápalové komplikácie.

Prijatie Semmelweissových pravidiel bolo prevratnou zmenou v celej chirurgii:

 • Zákaz dotýkať sa rukou rany
 • Potreba očisťovať všetky predmety, ktoré prichádzali do styku s otvoreným poranením
 • Používanie len úplne čisté obväzové materiály
 • Používanie prostriedkov pre ničenie pôvodcov infekcie (antisepsa) – ďalej to rozvinul Jozeph Lister

Asepsa

Súbor preventívnych opatrení a postupov, ktoré majú zabrániť mikrobiálnej kontaminácii sterilného prostredia, tkanív, materiálu, liečiv a pod.. Využíva metódy sterilizáciedezinfekcie.
Asepsu docielime:

 • používaním sterilných pomôcok (peány, pinzety, nožnice atď.)
 • používaním sterilného textilu (operačná bielizeň, rúška, obväzový materiál atď.)
 • používaním sterilných rukavíc
 • využívaním priestorov s mikrobiálne upraveným ovzduším

Na väčšine chirurgických pracovísk sú:

 • Septické časti a priestory, v ktorých sa ošetrujú pacienti s komplikáciami rany alebo inými septickými komplikáciami
 • Aseptické časti a priestory, v ktorých sa ošetrujú a liečia pacienti bez komplikácii

Antisepsa

Súbor opatrení na likvidáciu a zneškodňovanie mikroorganizmov na povrchu kože a slizníc alebo v tkanivách použitím látok (antiseptík), ktoré síce ničia mikroorganizmy, ale majú nízku tkanivovú toxicitu, takže tkanivá tela pacienta nepoškodzujú. Antiseptiká nemôžu mať žiadne alergizujúce, mutagénne, teratogénne alebo kancerogénne účinky. Základnými metódami antisepsy je aplikácia antiseptík na povrch tela, do telových dutín alebo parenterálne.

Pri uskutočňovaní procesu antisepsy sa aktívne zasahuje do liečebného postupu aplikáciou:

 • chemických látok, antiseptík
 • fyzikálnych prostriedkov (drenáž rán, otvorené liečenie rán, preplach rán, výplach dutín)
 • mechanických prostriedkov odstraňovania nekrotických tkanív a cudzích telies z rán

Zdroj: Zdroje a literatúra