Druhy rán a mechanizmus ich vzniku

Druhy rán a mechanizmus ich vzniku

Rana je definovaná ako porušenie integrity telesného krytu.

Druhy rán:

 1. Jednoduché rany – poškodzujú len povrchové štruktúry
 2. Komplikované rany – poškodzujú aj hlboké štruktúry
 3. Penetrujúce rany – prenikajú do telových dutín

Rozdelenie

Podľa hĺbky postihnutia:

 1. Exkoriácia – nepreniká celou hrúbkou kože
 2. Povrchová rana – zasahuje len do podkožia
 3. Hlboká rana – preniká cez fasciu a môže zasahovať svaly, šľachy, cievne a nervové zväzky
 4. Penetrujúca rana – preniká do telovej dutiny a hranicu tvorí
  • hlava – dura mater
  • hrudník – parietálná pleura
  • brucho – parietálne peritoneum
  • kĺb – synoviálna membrána

Podľa stupňa kontaminácie:

 1. Aseptická rana – vzniká len za aseptických podmienok a preto sem patria len rany chirurgické
 2. Čistá rana
 3. Potenciálne bakteriálne kontaminovaná rana
 4. Mechanicky znečistená rana
 5. Intoxikovaná (otrávená) rana – vzniká biologicky alebo chemicky pôsobením toxickej látky

Podľa mechanizmu vzniku:

Rany spôsobené ostrým predmetom:
 1. Rezná rana (vulnus scissum) – vzniká tlakom a ťahom ostrého predmetu
 2. Sečná rana (vulnus sectum) – vzniká dopadom ostrého predmetu
 3. Bodná rana (vulnus punctum) – vzniká prienikom ostrého predmetu do hĺbky tela
 4. Strelná rana (vulnus sclopetarium) – penetrujúca alebo nepenetrujúca
  • Projektilová rana – ručné zbrane
  • Črepinová rana – črepiny mín, granátov a pod.
Rany spôsobené projektilom sa podľa charakteru strelného kanálu rozdeľujú na:
 • Vstrel – kontakt projektilu s kožou s porušením jej integrity
 • Výstrel – opustenie projektilu z tela von za vzniku nového otvoru v koži
 • Priestrel – vstrel + strelný kanál + výstrel
 • Zástrel – vstrel + strelný kanál (bez výstrelu)
 • Postrel – kontakt projektilu s kožou s narušením jej integrity, ale nevytvorí sa strelný kanál, resp. vytvorí, ale má tvar otvorenej povrchovej rany
 • Nástrel – kontakt projektilu s kožou bez porušenia jej integrity (nedostatočná kinetická energia)

V okolí strelného kanálu sú 2 zóny poškodenia okolitých tkanív:

 • zona bezprostrednej traumatickej nekrózy – tkanivá sú avitálne
 • zóna molekulárneho otrasu – drobné hematómy, trombózy kapilár, poškodenia nervových zakončení, edém, ev. druhotné nekrózy

Projektil traumatizuje tkanivá 2 spôsobmi:

 • laceráciou a kontúziou
 • šokovou vlnou
Rany spôsobené tupým predmetom:
 1. Tržná rana (vulnus lacerum) – vzniká ťahom a následným roztrhnutím kože
 2. Kontúzna rana (vulnus contusum) – vzniká stlačením mäkkých tkanív medzi pevný predmet a vlastný skelet
 3. Tržno-kontúzna rana (vulnus lacero-contusum) – kombinácia
 4. Hryzná rana (vulnus morsum) – môže napodobniť bodnú ranu alebo kontuznú ranu, často dochádza k infekcii

Terapia

 1. Provizórne ošetrenie rany
 2. Definitívne ošetrenie rany

Zdroj: Zdroje a literatúra