Tracheostómia a koniotómia

Stómia – tracheostómia a laryngostómia patria medzi možnosti invazívneho zabezpečenia dýchacích ciest.

 1. Tracheostómia (umelé spojenie priedušnice s povrchom tela) vzniká z:
  • Tracheotómie – rozrezanie steny priedušnice
  • Tracheopunkcie – punkcia priedušnice
 2. Laryngostómia (umelé spojenie laryngu s povrchom tela) vzniká z:
  • Koniotómie – rozrezanie ligamentum conicum (membrana cricothyroidea); ide o metódu urgentného zabezpečenia dýchacích ciest a čo najrýchlejšie je to možné, je nahradená tracheostómiou
  • Koniopunkcie – punkcia cez ligamentum conicum

Tracheostómia

Tracheostómia je chirurgický výkon na trachey spočívajúci v perkutánnom otvorení trachey a zavedení tracheostomickej kanyly, ktorého účelom je zabezpečiť priechodnost dýchacích ciest. Je to najstarší chirurgický výkon na trachey a pred érou orotracheálnej intubácie to bola jediná možnosť, ako zabezpečiť ventiláciu pľúc pri obštrukcii horných dýchacích ciest.

Indikácie

Obštrukcia horných dýchacích ciest

 • Zápal
 • Trauma
 • Nádor
 • Cudzie teleso
 • Bilaterálna paralýza hlasiviek

Sťažená toaleta dýchacích ciest, ↑ sekrécia v dýchacích cestách

 • Chronická bronchopulmonálna obštrukcia
 • Cystická fibróza
 • Bronchiektázie
 • Pľúcny absces

Dlhodobá riadená ventilácia (viac ako 7 – 8 dní) bez prognózy ľahkého odpojenia od ventilátora

Operačná technika

Priečny rez má lepší kozmetický efekt.
 1. Priečny kožný rez v úrovni 2. – 3. tracheálnej chrupky (pod cartilago cricoidea) alebo pozdĺžny rez v stredovej línii (najmä pri krátkom krku)
 2. Prechod cez platysmu s otváranie povrchovej fascie v strednej čiare
 3. Prienik medzi mm.sternohyoidei až na pretracheálnu fasciu. Výhodné je využiť elektrokoaguláciu
 4. Obnaženie priedušnice pod istmom štítnej žľazy
 5. Obnaženie trachálnych prstencov
 6. Hmatom odpočítať jednotlivé prstence a rozhodnúť o mieste incízie trachey
 7. Tracheálna incízia pod 1. tracheálnym prstencom
 8. Incízia v rozsahu 2 – 3 prstencov
 9. Vloženie trachealnej kanyly, nafúknutie balónika
 10. Fixácia tracheostómie ku koži
 11. Sutura rany v okolí tracheostómie
Tracheostómia, zavedenie tracheálnej kanyly.

Relatívne výhodná sa zdá byť Bjorkova laloková tracheostómia s inferiórne založeným lalokom. Dolný lalok možno fixovať ku koži, čo umožní ľahšiu skoršiu výmenu kanyly.

Pri poranení 1. prstenca hrozí erózia cartilago cricoidea a nebezpečná subglotická stenóza !

Ošetrovanie tracheostomie

Tracheostómia prináša so sebou riziká, ako sú infekcie rany, infekcie steny trachey a mediastína, vysušovanie a traumatizácia dýchacích ciest.

 1. Zvlhčovanie inspirovaného vzduchu
 2. Udržiavanie primeraného tlaku v balóniku tracheostomickej kanyly
 3. Pomalá a opatrná aspirácia sekrétov z dýchacích ciest (hrozí, hypoxia, arytmia, zástava srdca – vágový reflex)
 4. Pravidelná kultivácia sekrétov z kanyly
 5. Výmena tracheostomickej kanyly v pravidelných intervaloch
 6. Dekanylácia len pri dostatočnej obnove respiračnej funkcie, pacient musí byť schopný efektívne kašľať

Komplikácie

Najťažšie komplikácie sú spôsobené tlakovou nekrózou a infekciou steny trachey.
 • Tracheálna stenóza v subglotickej oblasti
 • Tracheoezofageálna fistula
 • Tracheoarteriálna fistula
 • Anaeróbna infekcia v oblasti tracheostómie s rozsiahlymi kožnými defektmi

Perkutánna tracheostómia

Perkutánna tracheostómia je šetrnejší variant otvorenej tracheostómie.

Možno ju vykonávať 2 technikami:
 1. Antegrádna perkutánna dilatačná tracheostómia (Griggs, 1991)
 2. Translaryngeálna tracheostómia pomocou bronchoskopie (Fantoni, 1997)

Výhodou oboch techník je minimálna traumatizácia a relatívna bezpečnosť. Nevýhodou je vysoká cena špeciálnych setov (ekonomická náročnosť).

Koniotómia (cricothyreotomia, minitracheostómia)

Koniotómia je určitou modifikáciou tracheostómie ako výkon z núdze v improvizovaných podmienkách v lokálnej anestézii.

Operačná technika

 1. Vyhmatanie dolného okraja cartilago thyroidea
 2. Identifikovanie ligamentum conicum
 3. Infiltrácia lokálnym anestetikom
 4. Priečna incízia spolu s kožou

Incízia nemá byť vedená blízko pri oblúku cartilago cricoidea, pretože tam prebieha anastomóza medzi pravou a ľavou a. cricothyroidea !

Zdroj: Zdroje a literatúra