Konzervatívna liečba zlomenín

Základným princípom liečenia zlomenín je znehybnenie v správnom postavení úlomkov po dobu kostného hojenia. Pri konzervatívnej liečbe sa jednotlivé úlomky nemusia reponovať (nedislokované zlomeniny), alebo sa musí použiť uzavretý repozičný manéver. Anatomická repozícia nie je možná, ale dôležité je úlomky reponovať aspoň do uspokojivého stavu. Pri nedostatočnej repozícii úlomkov a nadmernom nepokoji v zlomenine hrozí predĺženie kostného hojenia za vzniku pakĺbov (pseudoartrózy).

Niektoré menšie dislokácie je možné tolerovať, napr. ad latus alebo ad axim pri zlomeninách diafýzy (tela) humeru, kde nevzniká významné funkčné obmedzenie, alebo u detských zlomenín, pretože deti majú veľkú korekčnú schopnosť (remodelácia). Predĺženie alebo rotáciu diafýzy nie je možné tolerovať, pretože vedú k zlým funkčným výsledkom!
Retenciu úlomkov pri konzervatívnej liečbe je možné dosiahnuť pomocou:
 • sádrového obväzu
 • ortézy
 • extenčných techník

Indikácie konzervatívnej liečby

 • Zlomeniny v detskom veku
 • Nedislokované alebo dobre reponované (stabilné) zlomeniny
 • Kontraindikácie k celkovej anestézii a operačnému výkonu

Komplikácie konzervatívnej liečby

 • Poúrazová artróza intraartikulárnych zlomenín
 • Cirkulačné zmeny vo venóznom a lymfatickom riečisku
 • Osteoporóza z imobilizácie

Princípy konzervatívnej liečby

 • Repozícia – môže byť v lokálnej alebo celkovej anestézii
 • Retencia – zabezpečí sa sádrovým obväzom
 • Rehabilitácia – začína čo najskôr od úrazu
 • Izometrické cvičenie svalov pod sádrou
 • Mobilizácia pomocou barlí
 • Cvičenie všetkých neimobilizovaných kĺbov

Funkčne-konzervatívna liečba podľa Sarmienta

Cieľom funkčnej liečby je dosiahnutie čo najlepšieho funkčného výsledku bez rigidneho znehybnenia. Používa sa špeciálna sádrovacia technika alebo prispôsobené ortézy. Susedným kĺbom je umožnený limitovaný rozsah pohybov. Pri pohyboch vyvíja svalová manžeta hydrodynamický stabilizačný tlak na zlomeninu.

Zdroj: Zdroje a literatúra