Operačná liečba zlomenín, typy osteosyntéz

Osteosyntéza

Osteosyntéza je operačná liečba otvorených a komplikovaných zlomenín. K spojeniu úlomkov kostí sa používajú kovové implantáty (dlahy, skrutky, drôty, klince, vonkajšie fixatér). Pri znehybnení kostných fragmentov je zachovaný voľný pohyb priľahlých kĺbov, čo umožní včasnú mobilizáciu. Zároveň sa eliminuje svalová sila spôsobujúca dislokáciu úlomkov. Osteosyntéze predchádza repozícia pod RTG kontrolou a profylakticky sa podávajú ATB (Cefazolin alebo Klindamycin).

Typy osteosyntéz

Vnútorná fixácia

Používa sa pri menej komplikovaných zlomeninách, implantát je krytý mäkkým tkanivom alebo je uložený v kosti.

 1. Intramedulárna fixácia
  • Klince
  • Zväzok Kirschnerových drôtov podľa Hacketala
  • Osteosyntéza podľa Endera (Enderova osteosyntéza)
 2. Extramedulárna fixácia
  • Dlahy a skrutky (AO osteosyntéza – presná otvorená repozícia + fixácia pomocou dlahy a škróbu)
  • Samotné šróby
  • Ťahová cerkláž (Cerclage – operácia riešiaca inkompetenciu, insuficienciu)

Vonkajšia fixácia

Používa sa pri trieštivých, otvorených zlomeninách s rozsiahlým poškodením mäkkých tkanív a pri polytraumách.

 1. Unilaterálna (svorková) fixácia
 2. Bilaterálna fixácia
  • Jednorovinná (rámová)
  • Viacrovinná (kruhová)

V oboch prípadoch vonkajšej fixácie sa montáž umiestňuje mimo kožný kryt. Montáž pozostáva z vonkajšej konštrukcie a materiálov (Schanzové šróby, Steinmannové klince, Kirschnerové dráty), ktoré sa do kosti zavádzajú perkutánne alebo cez malé incízie. 

Iné typy osteosyntéz

 1. Biologická osteosyntéza – uzavretá repozícia + intramedulárna osteosyntéza bez predvrtania
  • Špeciálnym typom je minimálne invazívna osteosyntéza – uzavretá repozícia + zavedenie intramedulárneho implantátu (elastické dráty) perkutánne alebo cez malú incíziu
 2. Predvrtávanie dreňovej dutiny – poškodenie cievneho zásobenia (tvorba endostálneho svalku), riziko tukovej embólie (najmä u pacientov s polytraumou)
 3. Zaistené klincovanie – šróby prechádzajú kosťou a otvorom v klinci kolmo na dlhú os
 4. Ťahová cerkláž – fixácia úlomkov dvoma Kirschnerovými drátmi a kľučkou z ohybného drátu, ktorá je uložená na povrchu kosti
 5. Stabilná osteosyntéza
  • Absolútne stabilná – pôsobením svalovej sily nedochádza k žiadnym pohybom fragmentov (ťahová cerkláž, staticky zaistený intramedulárny klinec, kompresné dlahy)
  • Relatívne stabilná – umožňuje určitý definovaný minimálny pohyb fragmentov, ktorý potencuje tvorbu svalku (dynamicky zaistený intramedulárny klinec, premosťujúce dlahy)
 6. Adaptačná osteosyntéza – úlomky stabilizované v potrebnom postavení, pohyb fragmentov nie je definovaný, k eliminácii svalovej sily sú nutné prídavné fixácie (vonkajšie fixátor, sadrový obväz)

Indikácie k osteosyntéze

 • Otvorená zlomenina
 • Zlomeniny kĺbov s dislokáciou úlomkov
 • Zatvorené zlomeniny, primárne nestabilné
 • Zlomeniny s interpozíciou mäkkých tkanív
 • Mnohopočetné zlomeniny
 • Zlomeniny u geriatrických pacientov (včasná mobilizácia)
 • Zlomeniny, pri ktorých sa nepodarila primárna repozícia
 • Zlomeniny so súčasným poškodením ciev a nervov

 

Indikácie k vonkajšej fixácii

 • Otvorené zlomeniny
 • Dočasná fixácia pri polytraumách
 • Juxtaartikulárne zlomeniny
 • Pridatná fixácia pri adaptačnej osteosyntéze
 • Liečba pakĺbov a kostných infekcii
 • Liečba kostných defektov

Výhody a nevýhody osteosyntézy

Výhoda – možnosť včasnej mobilizácie (nevznikajú atrofie a kontraktúry)
Nevýhoda – riziko infekcie (rany alebo kosti) a predĺžená doba hojenia

Zdroj: Zdroje a literatúra