Nekrotizujúca enterokolitída

Nekrotizujúca enterokolitída (NEC) je jedno z najčastejších a najzávažnejších chirurgických ochorení vyskytujúcich sa v novorodeneckom veku. Ide o multifaktoriálne podmienené zápalové ochorenie čreva postihujúce predominantne pretermínových novorodencov s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou, tzv. VLBW (very low-birth weight – novorodenci < 1 500 g). U termínových novorodencov sa s NEC stretávame zriedka.

Nekrotizujúca enterokolitída

Iniciálny manažment je konzervatívny a spočíva v stabilizácii novorodenca, zastavení perorálneho príjmu, totálnej parenterálnej výžive, dekompresii gastrointestinalného systému nazogastrickou sondou, tekutinovej resuscitácii, intravenóznej antibiotickej liečbe  korekciou vnútorného prostredia.

Zápalové ochorenie čreva môže u niektorých detí aj napriek včasne začatej liečbe progredovať do nekrózy steny čreva, ktorá môže byť komplikovaná perforáciou čreva, peritonitídou s fulminantnou sepsou a multiorgánovým zlyhávaním novorodenca.

Terapia

Chirurgickú intervenciu si vyžaduje 30 – 50 % prípadov NEC.

Indikácie:

  • Prítomnosť pneumoperitonea – známka črevnej perforácie
  • Deteriorácia klinického stavu dieťaťa napriek maximálnej konzervatívnej liečbe
  • Prítomnosť abdominálnej masy s pretrvávajúcou črevnou obštrukciou alebo sepsou, citlivosť a erytém brušnej steny
  • Prítomnosť fixovanej črevnej kľučky alebo viacerých kľučiek na rtg snímke
  • Ileózny stav v dôsledku striktúry čreva
RTG nekrotizujúca enterokolitída

V prípade podozrenia na črevnú perforáciu bez typického obrazu pneumoperitonea na röntgenovej (rtg) snímke niektorí autori odporúčajú diagnostickú paracentézu. Negatívny nález pri diagnostickej paracentéze jednoznačne nevylučuje možnosť črevnej perforácie, a nie je preto považovaný za absolútnu kontraindikáciu na operačný manažment v prípade, že si to klinický stav dieťaťa vyžaduje.

Striktúra čreva býva zvyčajne následkom zhojenia ischemicky a nekroticky poškodeného čreva pri predchádzajúcej konzervatívnej liečbe NEC alebo môže byť komplikáciou chirurgickej liečby NEC.

Chirurgická liečba:

  • Primárna peritoneálna drenáž
  • Resekcia čreva s vyvedením enterostómie
  • Resekcia čreva s primárnou anastomózou

Zdroj: Zdroje a literatúra