Endovaskulárna liečba cievnych ochorení

Endovaskulárna liečba je minimálne invazívna technika, prostredníctvom ktorej cievny chirurg najskôr malou inciziou v inguine vypreparuje tepnu, alebo  intervenčný radiológ perkutánnou technikou, priamo zavedie do cievy plastový katéter, ktorým následne zavedie do postihnutého miesta protézu (náhradu či stentgraft).

Endovaskulárna revaskularizácia periférnych artérii

Endovaskulárna liečba je účinná najmä pri riešení stenóz alebo krátkych uzáverov artérii. Tento spôsob liečby je metódou voľby pri postihnutí artérii predkolenia. Z dôvodu zabránenia trombotických komplikácii, musí byť každý pacient počas endovaskulárnej liečby adekvátne pripravený antiagregačnou liečbou a parenterálnou aplikáciou antikoagulačných liekov.

 • Antiagregačná príprava – kyselina acetylsalicylová 100mg denne alebo Klopidogrel 75mg denne
 • Antikoagulačná príprava – heparin 5000 j
Typ postihnutia Najčastejší typ liečby

Stenóza artérie

Perkutánna transluminálna angioplastika (PTA)
Implantácia stentu
Endovazálna aterektomia
 

Chronický uzáver artérie

Perkutánna transluminálna angioplastika (PTA)
Subintimálna rekanalizácia
Implantácia stentu

Akútny / subakútny uzáver artérie

Farmakologická trombolýza
Mechanická extrakcia trombu či embolu
Perkutánna transluminálna angioplastika (PTA) – metóda 2. voľby
Implantácia stentu
Optimálna liečba stenózy vo vzťahu k typu poškodenia
Anatómia stenózy Metóda voľby
Panvové riečisko Primoimplantácia stentu
Arteria femoris superficialis > 5 cm stenóza Perkutánna transluminálna angioplastika (PTA)
Arteria femoris superficialis > 10 cm stenóza PTA s liekom protrahovaným dilatačným katétrom alebo stent PTA
Arteria poplitea PTA s liekom poťahovaným dilatačným katétrom (DEB)
Arteria tibialis, arteria fibularis PTA s liekom poťahovaným dilatačným katétrom (DEB)
Restenóza artérie PTA s liekom poťahovaným dilatačným katétrom (DEB) alebo PTA s liekom poťahovaným stentom (DES)

Antitrombotická a antiagregačná liečba

Antitrombotická a antiagregačná liečba po úspešnej revaskularizácii:

 • Prostá PTA – monoagregačná terapie ASA 100mg trvalo
 • PTA + stent – duálna antiagregačná terapia ASA 100mg + Klopidogrel 75mg na 1 mesiac
 • PTA DEB – duálna antiagregačná terapia ASA 100mg + Klopidogrel 75mg na 3 mesiace
 • PTA DES – duálna antiagregačná terapia ASA 100mg + Klopidogrel 75mg na 3 mesiace

Antitrombotická a antiagregačná liečba pri včasnom reuzávere alebo opakovaných uzáveroch je duálna natrvalo.

Komplikácie a ich riešenie

 • Hematóm v mieste prístupu – konzervatívna liečba / chirurgická revízia
 • Aktívne krvácanie v mieste prístupu – chirurgická revízia
 • Významný retroperitoneálny hematóm – chirurgická revízia
 • Pseudoaneuryzma v mieste prístupu – aplikácia trombínu / chirurgická revízia
 • Ruptura artérie v mieste dilatácie – zavedenie stentgraftu / chirurgická revízia
 • Perforácia artérie inštrumentom – konzervatívna liečba
 • Strata inštumentu počas výkonu – endovaskulárna či chirurgická extrakcia
 • Disekcie artérie mimo oblasť intervencie – zavedenie stentu či stengraftu

Medzi systémové komplikácie endovaskulárnej liečby patrí:

 • Alergická reakcia na kontrastnú látku
 • Anafylaktická reakcia na kontrastnú látku
 • Kontrastnou látkou indukovanána nefropatia
 • Rozvoj septického stavu pri nedodržaní aseptických podmienok
 • Tyreotoxikóza po podaní jódovej kontrastnej látky
 • Vazovagálna reakcia na bolestivý podnet pri výkone

Zdroj: Zdroje a literatúra