Zlomeniny lakťa, proximálneho predlaktia

Zlomeniny proximálneho radia

Hlavica radia stabilizuje lakeť a predlaktie v oboch rovinách. Konkruencia v radiohumerálnemu sklbení odoláva vonkajším rotačným silám. Stabilitu do valgozity zabezpečuje proximálny radius s vnutorným postranným väzom. Proximálny radius ovplyvňuje aj laterálnu stabilitu, a je to dané kombináciou ťahu vonkajšieho postranného väzu (posterolaterálneho komplexu) a kompresiou v radiohumerálnom spojení.

U prípadov s akútnou nestabilitou je obnovenie štruktúr na laterálnej strane rovnako významné ako na strane mediálnej. Preto je potrebné napríklad po náhrade hlavice radia vždy rekonštruovať laterálny ligamentózny komplex.

Zlomeniny vznikajú ako následok veľkého násilia pôsobiaceho na lakťový kĺb a veľmi často sú združené s poranením ďalších častí lakťového kĺbu. Radius je primárnym longitudinálnym stabilizátorom, mäkké tkanivá fungujú ako stabilizátory sekundárne (interoseálna membrana a väzy distálneho rádioulnárneho skĺbenia)

Po resekcii hlavice radia môže dochádzať k proxilmálnej migrácii radia, následne dochádza k valgoznej deformite lakťa a zmenšeniu svalovej sily. Z tohto dôsledku je potrebné hlavicu radia vždy zachovat a rekonštruovať.

Klasifikácia

 1. Extraartikulárne – jednoduché / trieštivé zlomeniny
 2. Intraartikulárne zlomeniny
  • B1 – jednoduchá zlomenina
  • B2 – viacúlomková zlomenina
  • B3 – viacúlomková zlomenina s depresiou časti kĺbnej plochy
 3. Kombinované zlomeniny proximálneho radia/ulny

Diagnostika

 • Klinické vyšetrenie
 • RTG vyšetrenie – lakeť, predlaktie aj zápästie
 • Punkcia kĺbu

Kombinácia s rupturou interoseálnej membrány (Essex-Lopresti) sa prejaví radioulnárnou disociáciou.
Punkcia kĺbu je možná k zníženiu intraartikulárneho tlaku (najmä pri konzervatívnom postupe liečby alebo odloženom operačnom výkone), ale je odporúčaná ako diagnostický test pri nejasnom RTG náleze.

Zlomenina hlavičky radia
Zlomenina hlavičky radia

Terapia

 1. Konzervatívna liečba – fixácia na 3 týždne vo vysokej sádre s následnou rehabilitáciou
 2. Chirurgická liečba
  • štandardné šróby 2,7mm a menšie alebo Herbetové šróby
  • malé dlažky – k ich priloženiu využívame 80° obvodu cirkumferencie, kde hlavica radia nekomunikuje s ulnou
  • náhrada hlavice radia – ak je prítomná nestabilita
  • extrakcia drobných fragmentov – ak nepresahuje zlomenina 1/6 velikosti hlavice
  • resekcia hlavice radia – pri radiokapitulárnom inpingement syndrome a bolestivej rotácii pri fibróze

Chirurgická liečba je indikovaná v prípade, že ide o trieštivé zlomeniny, prípadne pri väčšej kominucii medzi hlavnými fragmentami, eventuálne pri rozsiahlej impakcii chrupky. Niekedy nie je možné operovat včasne pre možné postihnutie mäkkých tkanív. Vhodné je doplniť pooperačnú rehabilitáciu.
Pooperačná rehabilitácia aktívnym cvičením vedeného pohybu.

Zlomeniny processus coronoideus ulnae

Zvyčajne spojené s luxáciou lakťového kĺbu a podľa velkosti odlomeného fragmentu a prípadne aj poranení kolaterálnych väzov sú spojené s instabilitou lakťového kĺbu. Pri nedislokovaných zlomeninách dochádza k recidivujúcim luxaciám lakťového kĺbu dorzálne, ev. dorzomediálne ak je súčasne poranený aj kolaterálny väz.

Odlišenie zlomeniny anteromediálnej facety procesus coronoideus od ostatných zlomenín má zásadný význam, pretože zlomeniny anteromediálnej facety sú spojené s:

 1. iným mechanizmom úrazu – varózna posteromediálna rotácia
 2. inými pridruženými poraneniami
 3. odlišným liečebným postupom – nutný mediálny prístup a stabilná osteosyntéza

Diagnostika

 • RTG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie – pre voľbu správneho operačného postupu
zlomenina proc. coronoideus ulnae
zlomenina proc. coronoideus ulnae

Terapia

 • Kompresné šróby
 • Dlahová osteosyntéza

Zlomeniny olecranon ulnae

Vznikajú priamym mechanizmom (náraz – pád, úder), vzácne vzniká nepriamym mechanizmom, a to ťahom m.triceps brachii (bowling, hod oštepom). Zlomeniny olekranonu sú takmer vždy intraartikulárne, len pri abrupcii jeho vrcholu sa jedná o extraartikulárnu zlomeninu.

Klasifikácia

 1. Extraartikulárne zlomeniny
  • Abrupcia v mieste úponu m. triceps brachii
  • Metafyzárne zlomeniny
 2. Intraartikulárne zlomeniny
 3. Kombinované zlomeniny s hlavicou radia

Diagnostika

 • Klinický obraz
 • RTG vyšetrenie

klinickom obraze nález edému, bolestivosti a pri nedislokovaných zlomeninách býva hmatný defekt nad proximálnou ulnou.
RTG vyšetrenie vo viacerých projekciách odhalí interfragmenty alebo defekty kĺbnej plochy.

zlomenina olekranonu ulny

Terapia

 1. Konzervatívna liečba – fixácia na 3 týždne v 60°- 90° flexii
 2. Chirurgická liečba – zavedenie dvoch paralelných K-drátov a tzv. ťahovej cerkláže (cerklážna kľučka)

Pri správnej imobilizácii a dobre vedenej rehabilitácii je návrat k uspokojivej funkcii kĺbu o 8 – 10 týždňov

Cieľ chirurgickej operácie je obnovenie kongruencie kĺbej plochy a teda navrátenie plnej funkcie lakťového kĺbu. Kirschnerové dráty majú byť zavŕtané do protilahlej kortikalis (menšie riziko vycestovania). Drátená kľučka musí byť uložená čo najdorzálnejšie na povrchu kosti, aby pri ohnutí v 90° flexii v ľakti podporovala kompresiu úlomkov.
Osteosyntéza spongioznym šróbom síce nezabezpeční stabilitu, ale používa sa pri Chevronovej osteotomie olekranonu pri rekonštrukcii distálneho humeru.
Viacúlomkovú zlomeninu v oblasti olekranonu je výhodnejšie stabilizovať dlahovou osteosyntézou.
Alternatívou je perkutánna osteosyntéza intramedulárnym klincom.
Antalgická imobilizácia v sádrovej dlahe alebo ortéze po dobu maximálne 7 dní a následne aktívne a pasívne rozcvičovanie po odeznení pooperačnej bolesti.

Intraartikulárne zlomeniny olekranonu vyžadujú osteosyntézu princípom absolútnej stability! Stabilita osteosyntézy umožňuje v čo najkratšej dobe pohyb v kĺbe.

Zdroj: Zdroje a literatúra