Akútny tepnový uzáver

Akútna končatinová ischémia

Akútna ischémia DK je závažné ochorenie s vysokou morbiditou (30%) a mortalitou (15%). Ide o náhle vzniknutý stav, ktorý ohrozuje končatinu, spôsobený kritickým poklesom krvného toku a tým perfúzie tkanív. Doba príznakov nepresahuje 14 dní. Stavy trvajúce dlhšie ako 14 dní sa označujú termínom kritická končetinová ischémia.

Správna diagnostika a včasne zahájená liečba zlepšuje prognózu pacienta. Medzi klinické prejavy patrí príznaky označené ako 6P.
Prvá pomoc je tlmenie bolesti, končatinu uložiť do tepla, podanie heparínu intravenózne v dávke 5000IU.

Uzáver aneuryzmy a. poplitea je nepriaznivá forma akútnej končatinovej ischémie, pri ktorej sa uplatňuje embolizácia do artérii predkolenia a trombóza lumenu aneuryzmy.

Blue toe syndróm je periférna forma akútnej končatinovej ischémie podmienená embolizáciou drobných ateromových hmôt do konečných úsekov artérii predkolenia, vrátane artérii nôh a prstov. Prejavuje sa náhlou bolesťou, chladom a cyanózou prstov.

Etiopatogenéza

Akútna končatinová ischémia vzniká na základe 3 základných príčin:

 1. Embólia končatinových artérii – fibrilácia predsiení, chlopňové chyby, dilatácia ĽK, paradoxná embólia
 2. Trombóza končatinových artérii – ruptura nestabilného aterosklerotického plátu,
 3. Uzáver cievnych protéz a bypassov – trombóza degenerovanej protézy, pseudoaneuryzmy v anastomóze

Klinický obraz

Klinický obraz vychádza zo 6 P z anglického prekladu príznakov:
 • BolesťPain
 • Oslabenie pulzuPulselessness
 • BledosťPallor
 • ChladPoikilothermia
 • Strata citlivostiParesthesia
 • Porucha hybnostiParalysis

Klasifikácia

Delenie akútnej končatinovej ischémie podľa SVS klasifikácie (scale vascular surgery)

Štádium SVS Hĺbka ischémie Citlivosť Pohyblivosť Doppler – arteriálny signál Doppler – venózny signál
I Viabilná končatina + + + +
IIa Ohrozená končatina +/- + +/- +
IIb Veľmi ohrozená končatina +/- +
III Ireverzibilná ischémia

SVS I – dostatok času na diagnostiku a stanovenie optimálnej liečby
SVS II – výrazné príznaky, končatina sa zhoršuje, liečba musí byť do pár minút
SVS III – ireverzibilne poškodená končatina, jediná možnosť je amputácia (výška podľa USG a CTA)

Diagnostika

 • USG vyšetrenie
 • CT angiografia
akútny tepnový uzáver a. poplitea LDK

Terapia

 1. Prvá pomoc – zvesenie končatiny, poloha v sede, končatina v teple, heparin i.v. 5000 IU, analgetiká
 2. Rozhodnutie o ďalšej liečbe
  • Lokálna trombolýza – rekombinantný aktivátor plasminogénu + heparin
  • Aspiračná trombektómia – odsávacie katétre
  • Mechanická trombektómia alebo embolektómia – Fogartyho katétrom
  • Perkutánna transluminálna angioplastika (PTA) + implantácia stentu – po rozpustení trombu

Optimálna liečba:

 1. Chirurgická liečba – v prípade uzáveru aorto-ilického úseku
 2. Endovaskulárna – v prípade uzáveru distálne od bifurkácie femoralis communis
 3. Konzervatívna liečba – sprevádza chirurgickú a endovaskulárnu – antikoagulačná medikácia

Zdroj: Zdroje a literatúra