Poranenia a zlomeniny lebečnej klenby

Poranenia skalpu

Ide o tupé alebo ostré poranenia a rozsah závisí od intenzity úrazu – od jednoduchej kontúzie po totálnu avulziu. V dôsledku bohatého cievneho zásobenia sú ťažké poranenia sprevádzané značnou stratou krvi až hemoragickým šokom. Poranenie skalpu často doprevádza súčasnú zlomeninu lebky a intrakraniálne poranenie.

Klinický obraz

 • Kontúzna zmena na koži
 • Edém a hematom
 • Otvorená rana
 • Krvácanie

Klinický obraz závisí od rozsahu poranenia, ktorý je priamoúmerný intenzitou úrazu.

Diagnostika

 • RTG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie

V prípade úrazu skalpu akýmkoľvek spôsobom je vhodné urobiť aspoň klasický RTG snímok k vylúčeniu poranenia skeletu. CT vyšetrenie je indikované v prípade bezvedomia v anamnéze, prípadne u starších pacientov s antikoagulačnou medikáciou.

Terapia

 • Debridement, dezinfekcia, sutura galey
 • Drenáž subgaleálneho priestoru
 • Laloková plastika, kožný štep, replantácia

Každú ranu je potrebné zrevidovať a patrične ošetriť. Defekty skalpu do 1cm je možné zašiť klasickým spôsobom. Defekty  do 3cm je možné preklenúť vytvorením paralelných zárezov vo vzdialenosti 1cm od seba. Totálnu avulziu a rozsiahle defekty možno ošetriť lalokovou plastikou, kožným štepom alebo replantáciou.

Komplikácie

 • Nekróza okrajov kože po suture
 • Subgaleálny hematóm
 • Infekcia rany

Subgaleálny hematóm je možné od 3. dňa punktovať, následne priložiť kompresivné krytie. Najčastejší pôvodca infekce je stafylokok, pričom infikovaná rana často podlieha dehiscencii. Komplikáciou samotnej infekcie môže byť subgaleálny abscesmeningoencefalitída cez diploické žily.

Zlomeniny lebečnej kalvy 

Existuje viac typov zlomenín lebky, ktoré sa navzájom líšia svojim tvarom, lokalizáciou, klinickými prejavmi aj spôsobom terapie.

 1. Lineárne fisury – praskliny (fissura calvae)
  • Najjednoduchší a najľahší typ zlomeniny lebečnej kleny bez dislokácie
 2. Diastatické fraktúry
  • Typické pre detský vek, keď sú ešte nezrastené lebečné švy
  • Fraktura zasahuje do oblasti švu a rozširuje ho – traumatický rozostup lebečných kostí v oblasti švov
 3. Kominutívna zlomenina – trieštivá
  • Sústava prasklín (viacpočetné fisury)
  • Vzniká pri veľkej intenzite násilia
 4. Impresívna zlomenina – vpáčená
  • Vylomený segment kosti alebo viac úlomkov sa vpáči do vnútra lebky
  • Vzniká pri lokálnom pôsobení násilia

Diagnostika

 • RTG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie

Zlomeniny lebky sa zistia na natívnych RTG snímkach lebky. Na určenie rozsahu vpáčenia kostného úlomku je potrebné urobiť centrované snímky tak, aby sa oblasť zlomeniny zachytila tangenciálne prebiehajúcimi RTG lúčmi. Presnejšiu predstavu o veľkosti a počte úlomkov aj o stupni ich vpáčenia poskytuje CT vyšetrenie.

RTG hlavy: zlomenina parietálnej kosti vľavo
RTG hlavy: lomná línia v parietálnej kosti vpravo, pokračuje frontálne na nadočnicový oblúk.
CT hlavy: zlomenina parietálnej kosti vpravo s nálezom epidurálneho hematómu.
CT hlavy: zlomenina temporálnej kosti vľavo
CT hlavy: impresívna zlomenina frontoparietálne vpravo

Terapia

 1. Konzervatívna liečba – lineárne zlomeniny, impresie do šírky kosti bez neurologických príznakov
 2. Chirurgická liečba
  • Fisura kalvy – nevyžaduje terapiu, len pozorovanie, ev. uzavrieť defekt v dure a kranioplastika
  • Impresívna zlomenina – vyžaduje eleváciu úlomkov, na repozíciu je potrebné:
   1. Návrt kalvy na okraji fraktury
   2. Zavedenie elevátoria pod vpáčený úlomok alebo segment
   3. Preklápanie elavátoria a elevovanie úlomkov kostí do pôvodnej úrovne

Až 90% epidurálnych hematómov má súvis s lineárnou zlomeninou, najčastejšie v temporálnej kosti!

Úlomky kosti, ktoré sa na vnútornej strane (lamina interna) vylamujú vo väčšom rozsahu, môžu byť navzájom zaklinené, že ich elevácia je možná až po odštiepaní ich okraja Luerovými kliešťami. Pri rozsiahlych zlomeninách, najmä vo frontálnych oblastiach treba reponované úlomky fixovať (kovové miniplatničky, miniskrutky).

Ak je porušený kožný kryt a je podozrenie z kontaminácie, je potrebné drobné úlomky odstrániť. Pourázový defekt kalvy možno s odstupom času (niekoľko mesiacov) uzavrieť pomocou implantátu z tuhnúcich látok. Oproti biologickým materiálom má kranioplastika polymetylmetalkrylátom tú výhodu, že implantát možno formovať do potrebného tvaru tak, aby sa dosiahlo pôvodné zakrivenie lebečnej klenby. Ošetrenie impresívnej zlomeniny na stredovej rovine alebo na záhlaví je potrebné robiť na špecializovanom pracovisku.

Komplikácie

 • Epilepsia
 • Epidurálny hematóm, subgaleálny hematóm
 • Osteomyelitída
 • Zväčšovanie zlomeniny

Zdroj: Zdroje a literatúra