Sterilizácia

Sterilizácia

Sterilizácia je súbor opatrení, ktorými sa usmrcujú alebo odstraňujú z priestoru a prostredia všetky mikroorganizmy vrátane spór, húb, helmintov a ich vajíčok, alebo ktorými sa inaktivujú vírusy. Mŕtve alebo inaktivované mikroorganizmy sa pritom nemusia z prostredia úplne odstrániť a sterilný materiál môže naďalej obsahovať pyrogény, čo je príčinou toho, že aj po aplikácii alebo využití sterilizovaných inštrumentov sa môžu objaviť pyrogénne reakcie.

Proces sterilizácie tvorí:
 1. Predsterilizačná príprava
 2. Samotný proces sterilizácie
 3. Záznam o priebehu sterilizácie a kontrola úspešnosti
 4. Uloženie sterilizovaného materiálu a sledovanie doby exspirácie
 5. Pravidelná kontrola prístrojov

 

Spôsoby sterilizácie

V zdravotníckych pracoviskách sa v podstate využívajú 2 základné druhy sterilizácie – fyzikálna a chemická sterilizácia.

Fyzikálna sterilizácia

Základom je použitie vlhkého tepla alebo suchého tepla. Vlhké teplo pôsobí pri rovnakej teplote omnoho účinnejšie ako suché teplo.

Rozhodujúce faktory účinnosti na sterilizovaný materiál:
 • Doba pôsobenia tepla
 • Výška dosiahnutej teploty
Mechanizmus účinku tepla:
 • Suché teplo – oxidačný proces
 • Vlhké teplo – koagulácia bielkovín

Teplovzdušná sterilizácia

Sterilizácia sa vykonáva v teplovzdušných sterilizátoroch, kde sa dosahujú spomenuté rozhodujúce faktory. Doba sterilizačnej expozície sa počíta od chvíle, keď sa dosiahne a stabilizuje požadovaná teplota a tlak.

Sterilizácia prebieha v niekoľkých fázach:
 1. Prípravní fáza – dekontaminácia, čistenie a sušenie materiálu, balenie a uloženie do prístroja
 2. Sterilizačná fáza – sterilizačný cyklus
  1. Vyhrievacia doba
  2. Vyrovnávajúca doba – vyrovnanie teploty materiálu a teploty okolia
  3. Expozičná doba
  4. Ochladzovacia doba
  5. Doba po konečnom vychladení (pod 60°C)

Teplota v C°

Sterilizačná doba expozície

160

60

170

30

180 a viac

20

Sterilizácia nasýtenou vodnou parou pod tlakom

 • Sterilizácia sa vykonáva v tlakových prístrojoch – parné sterilizátory
 • Doba sterilizačnej expozície sa počíta od chvíle, keď sa dosiahne a stabilizuje požadovaná teplota a tlak

Teplota
(stupeň °C)

Tlak Pozitívny tlak (pretlak) atm

Expozícia
(minúty)

atm

kPa

112

1,5 150 0,5 40

115

1,7 170 0,7 30

121

2,0 200 1,0

20

126 2,4 240 1,4

15

134 3,0 300 2,0

10

Sterilizácia zahrievaním v horúcej vode pod tlakom

 • Dnes sa nepoužíva
 • Chirurgické nástroje uložené v kovových sitách ponorili do 125°C vody pod tlakom 250 kPa na 20 minút

Frakcionovaná sterilizácia, tyndilácia a mikrobiálna filtrácia

 • Sterilizácia roztokov, úprava ovzdušia

Radiačná sterilizácia

 • Používa sa v priemysle pri výrobe zdravotníckych pomôcok
 • Zvyčajne je dávka 25 Gy

Chemická sterilizácia

Je určená predovšetkým pre termolabilné predmety, ktoré neznesú proces fyzikálnej sterilizácie.
Medzi predmety, ktoré sa musia sterilizovať chemicky patria optické prístroje, umelohmotné súčiastky prístrojov, káble a pod..

Sterilizácia formaldehydom

 • Pôsobí len povrchovo, nemá penetračný účinok
 • Vlhkosť výrazne znižuje je pôsobenie
 • Sterilizácia prebieha v špeciálnych prístrojoch pri teplote 60 – 80°C

Sterilizácia etylénoxidom

 • Sterilizácia prebieha v špeciálnych tlakových prístrojoch pri teplote 55°C
 • Používa sa na sterilizáciu nástrojov, textílneho a šicieho materiálu, plastov, súčiastok rôznych prístrojov, prístrojov pre mimotelový obeh

Oddelenie centrálnej sterilizácie

Oddelenie centrálnej sterilizácie vzniklo ako súčasť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Zabezpečuje pre oddelenia nemocnice presne vymedzený okruh sterilného zdravotníckeho materiálu, nástrojov a zdravotníckych pomôcok. Poskytuje kompletnú predsterilizačnú prípravu.

Vykonáva samotnú sterilizáciu:
 • Parnú sterilizáciu
 • Formaldehydovú sterilizáciu
 • Plazmovú sterilizáciu
 • Teplovzdušnú sterilizáciu

Vykonáva kontrolu sterilizácie (fyzikálne, fyzikálne – chemicky, biologicky a mikrobiologicky), dekontamináciu lôžok pre všetky oddelenia nemocnice a dekontamináciu inkubátorov.

Organizačné členenie

 1. Úsek predsterilizačnej prípravy a sterilizácie
 2. Úsek centrálnej úpravovne postelí
 3. Úsek kontroly sterilizácie a účinnosti sterilizačného procesu

Výhody centrálne poskytovaných sterilizačných služieb

 • Racionálne sa využíva predsterilizačná a sterilizačná technika
 • Znižujú sa náklady pri nákupe sterilizačnej techniky v nemocnici
 • Znižujú sa náklady na energiu oproti individuálnej sterilizácií
 • Zabezpečuje sa validácia všetkých pracovných postupov pri sterilizácií
 • Znižuje sa riziko infekcie personálu pri práci s kontaminovaným materiálom
 • Umožňuje využiť pracovný čas sestier na oddelení výlučne pre starostlivosť o pacienta
 • Zabezpečuje sa správna manipulácia so sterilným materiálom a jeho setovanie pre jednotlivé typy operácií
 • Zabezpečuje sa systematická kontrola každého sterilizačného cyklu a tým znižuje možnosť vzniku nozokomiálnych nákaz

Zdroj: Zdroje a literatúra