Nádory mediastina

Mediastinum alebo medzihrudie je priestor vo vnútri hrudnej dutiny medzi hrudnou kosťou a chrbticou ohraničený z oboch strán pľúcnymi krídlami. Obsahuje srdce a veľké cievy, pažerák, tracheu, lymfatické uzliny, tkanivo thymu, nervové zväzky a mediastinálne väzivové a tukové tkanivo.

Nádory mediastina patria medzi pomerne vzácne tumory, na druhú stranu má incidencia pozvoľna rastúcu tendenciu. Často ide o nádory asymptomatické a vo väčšine prípadov benígneho charakteru. Najčastejšie sa vyskytujú medzi 30. – 50. rokom života, ale len tretina je malígnych.

Nádory mediastina predstavujú 90% všetkých ochorení medzihrudia. Jedná sa o veľmi heterogénnu skupinu nádorov a nádorom podobných afekcí. Najčastejšie sa stretávame s nádormi thymu, ktoré sa nachádzajú v prednom mediastine, a s nádormi neurogénnymi (pôvodom z nervových štruktúr), ktoré sa typicky vyskytujú v zadnom mediastine. Medzi ostatné častejšie nádorové afekcie mediastina patria lymfómy, zárodočné nádory, nádory z mezenchymálneho tkaniva. Klinicky sa nádory prejavujú najmä útlakom okolitých štruktúr.

Klinický obraz

Príznaky sa líšia podľa umiestenia nádoru, podľa toho, ktoré orgány sú nádorom komprimované alebo do ktorých nádor prerastá. Tieto mediastinálne symptómy a syndrómy môžu byť natoľko charakteristické, že už pri základnom vyšetrení môžu viesť k podozreniu na tumor mediastina.

Predný mediastinálny syndróm – nádory uložené v prednom mediastine
 • Syndróm hornej dutej žily – príznak spoločný pre všetky typy nádorov mediastina
  • Cyanóza – sliznica pier, dutiny ústnej, spojovky, tváre, krku až na polovici trupu
  • Edém krku (Stokesov golier)
  • Tvorba žilových kolaterál
  • Zvýraznená žilová kresba v oblasti hlavy a krku
  • Bolesti hlavy pri stagnácii krvi v mozgových cievach
  • Epistaxa
 • Tlak na hrudi až bolesť

Pri uzávere v. cava superior nad ústím v. azygos sa stáva hlavným kolaterálnym obehom práve v. azygos, ktorá zabezpečí prietok krvi z povodia hornej dutej žily do pravej predsiene srdca. V prípade uzáveru pod ústím v. azygos, je kolaterálny obeh hrudníku rozsiahlejší.

Stredný mediastinálny syndróm – nádory uložené v strednom mediastine, porucha funkcie dýchacej sústavy
 • Kašeľ
 • Dyspnoe
 • Stridor
 • Recidivujúce respiračné infekcie
 • Vyššie postavenie bránice
 • Perzistujúci singultus
Zadný mediastinálny syndróm – nádory uložené v zadnom mediastine
 • Dysfágia – tlak na pažerák
 • Claude-Bernard-Hornerov syndróm – tlak na sympatikus
  • mióza
  • enoftalmus
  • ptóza
 • Pancoast-Tobiasov syndróm – tlak na cervikobrachiálny plexus
  • bolesť ramena a končatiny
  • príznaky Hornerovho syndrómu
  • atrofia svalov ruky
Difúzny mediastinálny syndróm – pri generalizovanom postihnutí mediastina, prípadne pri rozsiahlom nádore
 • Kombinácie vyššie uvedených príznakov

Medzi nešpecifické (systémové) príznaky prítomnosti nádoru v mediastine patrí myastenia gravis, hypertenzia či vznik hyperkalcémie.  Benígne nádory sa často klinicky nemanifestujú. Väčšinou ide o náhodný nález pri RTG alebo CT vyšetrení.

Typy nádorov

Predné mediastinum

 • Thymóm
 • Tumor štítnej žľazy
 • Tumor prištítnych teliesok
 • Teratóm
 • Germinálny nádor
 • Lymfóm

Stredné mediastinum

 • Primárny a sekundárny nádor srdca
 • Mezenchymálne nádory
 • Malígny lymfóm
 • Bronchogénne cysty a nádory

Zadné mediastinum

 • Neurofibróm
 • Neurosarkóm
 • Ganglioneuróm
 • Neuroblastóm
 • Paraganglióm

Diagnostika

 • Fyzikálne vyšetrenie
 • RTG vyšetrenie
 • CT vyšetrenie
 • MRI vyšetrenie
 • Echokardiografia
 • Mediastinoskopia, bronchoskopia
 • Prehĺtací akt pažerákom
 • Biopsia nádoru

V prvom rade je potrebné pátrať po príznakoch syndrómu hornej dutej žily a palpačne zväčšených uzlinách v oblasti krku (m. sternocleidomastoideus) a nad kľúčnou kosťou (supraklavikulárne LU).

CT vyšetrenie je indikované pri nejasných procesoch v mediastine. CT má vyššiu senzitivitu pre drobné nálezy do 1 cm.

MRI vyšetrenie umožní podrobnejší popis patologických procesov v mediastine a lepšie ich odlíši od štruktúr fyziologických. Funkčné MRI umožní hodnotiť krvný prietok, metabolické regulácie s možnosťou včasnej detekcie u nádorovom procese. MRI je vhodná najmä pre diagnostiku patologických procesov v oblasti chrbtice.

Transezofageálna endosonografia je užitočná pri hodnotení pravých oddielov srdca aj k odhaleniu procesov v zadnom mediastine.

PET vyšetrenie využíva detekciu akumulovanej 18FDG v maligných nádoroch – bronchogénny karcinóm s infiltráciou mediastina, extragonadálne germinálne nádory mediastina a malígne lymfómy.

Kontrastné RTG zobrazene pažeráka (prehĺtací akt) je indikováné vždy pri prítomnej dysfágii.

Materiál k histologickému a cytologickému vyšetreniu je možné získať bronchoskopicky, a to flexibilním alebo rigidným bronchoskopom pomocou pertracheálnej a perbronchiálnej punkcie, alebo druhou možnosťou je transparietálna punkcia pod CT kontrolou.

Terapia

Štádium Charakteristika
I Kompletne opuzdrený, bez kapsulárnej invázie
II Invázia do okolitého tkaniva, kapsulárna invázia
III Invázia do okolitého tkaniva (perikard, pľúca, veľké cievy)
IV a Invázia a rozsev na pleuru a perikard
IV b Lymfogénne a hematogénne metastázy
 1. Chirurgická liečba – klinické štádium I a II
  • Sternotómia
  • Thorakotómia
  • Thorakoskopia
 2. Radioterapia
 3. Chemoterapia

Podľa veľkosti nádoru sa určuje adekvátny chirurgický výkon zo sternotómie či thoraktómie vpravo alebo vľavo. Podľa lokalizácie tumoru, a to väčšinou v prípade menších afekcií, sa nádory odstraňujú pomocí mini-invazívneho prístupu z malých incizí thorakoskopicky.

Zdroj: Zdroje a literatúra