Základné chirurgické cievne výkony

 1. Sutura – jednoduchá sutura / so žilovou záplatou / s umelou záplatou (plastika)
 2. Endarterektómia – otvorená / polouzavretá
 3. Priama náhrada cievy
 4. Embolektómiatrombektómia – Fogartyho katétrom
 5. Bypass (premostenie)
 6. Implantácia
 7. Skrátenie cievy – pri zalámovaní dlhej cievy (napr. kinking karotíd)

Typy cievnych náhrad

 1. Biologické náhrady (tepna alebo žila) – autológne, alogénne, xenogénne (bovinné)
 2. Umelé náhrady
  • Polyesterové (dakron)
  • Expandovaný polytetrfluorethylén (ePTFE)
  • Kombinované

Zásady operácie

Cievy sa vždy preparujú a zošívajú subadventiciálne a pri výkone sa zásadne využívajú jemné atraumatické nevstrebateľné vlákna (Prolene®). Pred rekonštrukciou cievy je nutná aplikácia heparínu (1-2mg na kg hmotnosti). Následne pred obnovením prietoku sa heparín neutralizuje protamínom 1,5mg na 1 mg heparínu.

Endarterektómia

Endarterektómia je priame odstránenie aterosklerotického plátu z arteriálneho segmentu, ktorá sa lepšie vykonáva na lokalizovaných léziach tepien širšieho priemeru, najmä na bifurkácii (karotídy, aortoilické povodie, a. femoralis).

Výhodou endarterektómie je jej prirodzená podstata a možnosť využiť autológny materiál. Endarterektómia AFC a APF zostáva bežným a dôležitým chirurgickým postupom, pričom dobre ošetrená a dlhodobo ošetrená APF predstavuje kľúčový zdroj kolaterálneho obehu na dolnej končatine. Výkon môže byť prevedený buď izolovane, alebo ako súčasť hybridnej či otvorenej revaskularizácie.

AFC – a. femoralis communis
APF – a. profunda femoris

Bypass

Bypass je univerzálna a flexibilná chirurgická metóda umožňujúca revaskularizáciu u širokej škály tepien. Hlavnou zásadou pre technický úspech bypassu je dobrý pulzný prítokkapacitný výtokový trakt, spolu s dobre zvoleným a kvalitným štepom.

Randomizované multicentrické štúdie porovnavajúce oba typy cievnych umelých náhrad (dakron a ePTFE) pri aortoilických rekonštrukciach neukazujú žiadne rozdiely v 5-ročnej priechodnosti.

Povrchové žily (vena saphena magna) ponúkajú v príslušných dĺžkach netrombogénne autológne riešenie. VSM predstavuje dominantný typ bypassu u tepien malých malých a stredných priemerov a je náhradou voľby. Jediným limitujúcim faktorom je kvalita žily, ktorá žiaľ v 40% prípadov je nevyhovujúca.

Kvalitu samotnej žily určuje rutinné predoperačné zhodnotenie s duplexným ultrasonografickým mapingom povrchových žíl na končatinách. Pokiaľ nie je k dispozícii kvalitná žila, je protetický bypass vhodná alternatíva  a to až po úroveň a. poplitea. Hlavným rizikom protetického bypassu je celoživotné riziko infekcie.

Zvláštnou skupinou sú pedálne bypassy, ktoré majú za cieľ zachrániť ohrozenú končatinu s ischemickým defektom. K rekonštrukcii pedálneho bypassu sa používa výhradne žila a majú výbornú dlhodobú priechodnosť, pretože využívajú cirkuláciu v plantárnom tepennom oblúku.

Spôsob vedenia bypassu:

 1. Anatomický bypass – pozdĺž pôvodnej cievy (aortofemorálny / femoropopliteální bypass)
 2. Extraanatomický bypass – mimo priebeh pôvodnej cievy (axilofemorálny / femorofemorálny bypass)

Hybridné výkony

S vývojom endovaskulárnej medicíny sa stále viac využívajú hybridné – kombinované výkony, a to kombináciou tradičného angiochirurgického výkonu (napr. otvorená endarterektómia v inguinálnej oblasti) so súčasným ošetrením stenózy alebo oklúzie angioplastikou alebo stentom v aortoiliackej oblasti, stentovaním ilickej oblasti s FP bypassom alebo stenting AFS s následným distálnym bypassom.

Rekonštrukčné výkony

K prevedeniu cievnych rekonštrukcii sa využívajú rôzné druhy cievnych náhrad. Najvhodnejším materiálom pre rekonštrukcie tepien nepr. dolných končetin sú vlastné žily pacienta – autogénny žilový štep, a to najmä do oblasti stehna, podkolennej oblasti a oblasti predkolenia.

Zdroj: Zdroje a literatúra