Nádory mozgu

Nádory nervového systému u človeka tvoria približne 9% všetkých primárnych tumorov. Vyskytujú sa o niečo častejšie u mužov. U oboch pohlaví incidencia nádorov po 10. roku života klesá, po 25. roku opäť narastá a po 80. roku znovu klesá. V detskom veku sú nádory mozgu najčastejším nádorovým ochorením po leukémii. Nádor mozgu môže vyrastať z ktoréhokoľvek typu buniek nervového systému. Mozog môžu postihovať aj nádory vyrastajúce z obalov nervových štruktúr. Spomedzi nádorov CNS sa najčastejšie vyskytujú tumory vyrastajúce z buniek neuroglie – gliómy. Tvoria 40 – 50% všetkých nádorov mozgu a miechy.

Rozdelenie nádorov mozgu podľa histogenetického princípu na 9 skupín (WHO):

 1. Nádory z neuroepitelového tkaniva
  • Astrocytárne nádory – difúzny, anaplastický, pilocytárny, pleiomorfný tumor, glioblastóm
  • Oligodendrogliové nádory – oligodendroglióm, anaplastický tumor
  • Ependýmové nádory – ependymóm, anaplastický, myxopapilárny tumor
  • Nádory plexus choroideus – papilóm, karcinóm
  • Pineálocytárne nádory – pineocytóm, pineoblastóm, zmiešaný tumor
  • Embryonálne nádory – meduloepitelióm, neuroblastóm, retinoblastóm, PNETy
 2. Nádory hlavových a spinálnych nervov
  • Schwanóm
  • Neurofibróm
  • Malígne nádory obalov
 3. Nádory meningov
  • Meningeóm
  • Atypický meningeóm
  • Anaplastický meningeóm
 4. Lymfómy a hematopoetické nádory
  • Malígny lymfóm
  • Plazmocytóm
  • Granulocytárny sarkóm
 5. Nádory zo zárodočných buniek
  • Germinóm
  • Embryonálny karcinóm
  • Yolk-sac tumor
  • Choriokarcinóm
  • Zmiešaný tumor
 6. Cysty a nádorom podobné lézie
  • Cysta z Ratkeho výchlipky
  • Epidermoidný karcinóm
  • Dermoidná cysta
  • Lipóm
  • Hamartóm
  • Nazálna gliálna heterotopia
 7. Nádory selárnej oblasti
  • Adenóm hypofýzy
  • Karcinóm hypofýzy
  • Kraniofaryngeóm
 8. Nádory šíriace sa z okolia
  • Paraganglióm
  • Chondróm
  • Chondrosarkóm
  • Karcinóm
 9. Metastázy

Rozdelenie nádorov mozgu podľa lokalizácie:

 1. Supratentoriálne nádory
  (45-50%)

  • Astrocytómy
  • Oligodendrogliómy
  • Ependymómy
  • Nádory choroidálneho plexu
  • Meningeómy
  • Pinealocytómy a pinealoblastómy
  • Germinómy
  • Kraniofaryngeómy
  • Nádory hypofýzy
  • Neurinóm akustického nervu
 2. Infratentoriálne nádory
  (50-55%)

  • Nádory mozočka
  • Nádory mozgového kmeňa

Rozdelenie nádorov mozgu podľa miesta vzniku:

 1. Primárne nádory mozgu
 2. Sekundárne nádory – metastázy

Zdroj: Zdroje a literatúra