Poranenia vnútrobrušnej tráviacej sústavy

Poranenie žalúdka

U väčšiny zranení dochádza k úniku kyslej žaludočnej šťavy do peritoneálnej dutiny, čo má za následok rozvoj chemickej peritonitídy.

Mechanizmus poranenia je najčastejšie bodný. Tupé poranenie žalúdka s následnou peritonitídou je vzácne. Postihnutá časť žalúdočnej steny je najviac zraniteľná pri náhlom zvýšení intragastrického tlaku pri kompresii brucha.

Diagnostika

 • Klinický obraz – známky peritoneálneho dráždenia
 • RTG vyšetrenie (v stoji) – voľný vzduch v subfrenickom priestore (pneumoperitoneum)
 • CT vyšetrenie
 • Diagnostická laparoskopia

Terapia

 1. Horná stredná laparotomia / laparoskopia
 2. Revízia brušnej steny
 3. Excízia okrajov
 4. Gastrektomia s gastroduodeno-anastomózou / gastroentero-anastomózou

Dôležitá je revízia prednej steny žalúdka, ďalej aj otvorenie omentálnej burzy s revíziou zadnej steny žalúdka.

Dôležitá je aj excízia okrajov ruptury, najmä pri zranených s rozvojom difúznej peritonitídy. Technika sutury závisí na rozsahu defektu a aj mechanizmu úrazu (dvojvrstvová sutura, sutura staplerom).

Pri rozsiahlom poranení žalúdka je niekedy nutná proximálna alebo distálna gastrektómia s gastroduodeno-anastomózou alebo gastroentero-anastomózou.

Poranenie duodena

Poranenie duodena vzniká ako následok penetrujúceho poranenia. Tupé poranenie duodena je výsledkom priameho úderu na epigastrium.

Diagnostika

 • Klinický obraz – peritoneálne príznaky
 • RTG vyšetrenie – pneumoperitoneum
 • CT vyšetrenie

RTG vyšetrenie s dôkazom voľného vzduchu v peritoneálnej dutine alebo v retroperitoneu v okolí duodena.

CT vyšetrenie s obrazom prítomnosti plynu mimo lumen duodena alebo únik kontrastu mimo črevný lumen.

Terapia

Liečba závisí od rozsahu poranenia.

 1. Konzervatívna liečba
 2. Chirurgická liečba
  • Duodenotómia s evakuáciou
  • Primárna sutura alebo duodeno-anastomóza
  • Duodenopankreatektomia

Poranenie tenkého čreva

Kombináciou penetrujúceho poranenia tenkého čreva s poranením mezentéria vedie k život ohrozujúcemu krvácaniu z poranených vetví hornej mezenteriálnej artérie.

Lézia steny tenkého čreva je rozsahom a aj charakterom závislá na typu poranenia, t.j. bodné alebo strelné poranenie. Následný únik črevného obsahu do peritoneálnej dutiny vedie k rozvoju difúznej peritonitídy.

Tupé poranenie tenkého čreva vzniká pri vysokoenergetickom úraze (dopravná nehoda), kedy vzniká náhla kompresia vnútrobrušných orgánov. Natiahnutie a trakcia čreva v mieste fixácie napr. zrastom predstavuje ďalší mechanizmus poranenia s prienikom toxínov a baktérii do brušnej dutiny.

Diagnostika

 • Klinický obraz – difúzna peritonitída
 • CT vyšetrenie
 • Diagnostická laparoskopia

Klinické známky peritoneálneho dráždenia vo včasnom poúrazovom období môžu chýbať! Črevný obsah  z tenkého čreva má neutrálne pH a je relatívne sterilné.

Terapia

 1. Sutura defektu čreva
 2. Resekcia čreva
 3. Laváž brucha

Je dôležité vykonať suturu defektu steny transverzálne, aby sa lumen čreva moc nezúžil.

Poranenie hrubého čreva

Hrubé črevo je druhý najčastejšie poranený orgán pri penetrujúcich poraneniach brušnej dutiny. Zriedka dochádza ku kontúzii, ischémii až perforácii steny.

Pri tupom mechanizme poranenia dochádza k poškodeniu:
 1. Akútnym zvýšením intraluminálneho tlaku v uzavretej časti čreva s rupturou steny
 2. Strižným násilým, ktoré vedie k rupture v mieste prechodu od relatívne imobilného segmentu do mobilného segmentu čreva (lienálna flexura, rektosigma)
 3. Avulziou časti mezokolon, ktoré vedie k devaskularizácii segmentu čreva, nekróze steny a pozdnej perforácii

Diagnostika

 • Klinický obraz – rozvoj sterkorálnej peritonitídy, prejavy SIRS
 • Laboratorny nález: leukocytóza, elevácia CRP
 • CT vyšetrenie

CT vyšetrenie s nálezom extraluminálneho plynu, únik kontrastnej látky mimo črevný lumen.

Terapia

 1. Primárne ošetrenie
 2. Derivácia dočasnej stomie – štúdie ukazujú, že bezpečnejšie je primárne ošetrenie než stomia
 3. Opakovaná revízia
 4. Definitívny uzáver kolostómie – s odstupom niekoľných mesiacov

Poranenie konečníka

Väčšina poranení konečníka vzniká následkom penetrujúceho poranenia. Tupé poranenia sú zriedkavé, ale vznikajú väčšinou pri fraktúrach panvy. Cudzie telesá a sexuálne deviácie môžu byť rovnako príčinou poranenia, respektíve perforácie konečníka.

Diagnostika

 • Klinické vyšetrenie per rectum
 • CT vyšetrenie

CT vyšetrenie s obrazom prítomného vzduchu v okolí rekta aj s voľnou tekutinou.

Terapia

 1. Sutura defektu s poistnou kolostomiou
 2. Laváž s odstránením kolekcii črevného obsahu a exudátu s drenážou malej panvy vrátane zavedenia drénu presakrálne k miestu sutury
 3. Revízia celého peritonea