Zlomeniny a luxácie pletenca hornej končatiny

Pletenec hornej končatiny tvorí funkčnú jednotku, ktorá sa skladá z:

 • Lopatky (scapula)
 • Kľučnej kosti (clavicula)

Jednotlivé kosti sú spolu spojené:

 • Mediálne sternoklavikulárnym kĺbom (articulatio sternoclavicularis)
 • Laterálne akromioklavikulárnym kĺbom (articulario acromioclavicularis)

Spojenie lopatky a ramennej kosti zabezpečuje guľovitý glenohumerálny kĺb. Ramenný kĺb patrí medzi kĺby s najväčším rozsahom pohybov v ľudskom tele.

Medzi základné  pohyby ramena patria 3 skupiny pohybov:
 1. Abdukcia a addukcia
 2. Ventrálna flexia a dorzálna flexia
 3. Vnútorná rotácia a vonkajšia rotácia

Abdukcia s ventrálnou flexiou nad 90° sa označuje ako elevácia. Z celkového rozsahu pohybov elevácie (180°) sa len približne 120° odohráva v glenohumerálnom skĺbení. Zvyšných 60°pripadá na pohyb medzi lopatkou a hrudníkom (thorakoskapulárne spojenie).

Medzi poranenia v oblasti pletenca hornej končatiny patrí:
 1. Akromioklavikulárna disjunkcia
 2. Sternoklavikulárna luxácia
 3. Zlomenina kľúčnej kosti
 4. Zlomenina lopatky

* Konkrétne poranenia sú spracované zvlášť v následujúcich článkoch.

Zdroj: Zdroje a literatúra