Zlomeniny diafýzy a distálnej časti femuru

Zlomeniny diafýzy femuru 

Femur je najväčšia kosť v ľudskom tele. K zlomeninám v oblasti tela femuru dochádza pri strižných silách na stehnovú kosť.

Pri zlomenine femuru môže dôjsť k rozvoju rôznych komplikácii.

 • veľké krvné straty
 • primárna lokálna zápalová odpoveď organizmu s uvoľňovaním cytokínov
 • spustenie sekundárneho systémového zápalového procesu – SIRS
 • uvoľnením zápalových mediátorov („second-hit“) rozvoj sekundárnych systémových komplikácii – ARDS, MODS

Klasifikácia

 1. Jednoduché zlomeniny
  • špirálne zlomeniny
  • šikmé zlomeniny
  • priečne zlomeniny
 2. Zlomeniny s medzifragmentom
  • špirálny klin
  • ohybový klin
  • rozlomený/fragmentovaný klin
 3. Viacúlomkové (trieštivé) zlomeniny
  • špirálne zlomeniny
  • etážové zlomeniny (trojúlomkové)
  • trieštivé zlomeniny

Diagnostika

 • Klinický obraz – bolesť, edém, skrátenie končatiny, malpozícia, krepitus
 • RTG vyšetrenie

Pokiaľ sú prítomné veľké hematómy, hrozí kompartment syndróm!

Zlomenina diafýzy ľavého femuru so stranovou dislokáciou

Terapia

Zlomeniny femuru sú indikované k operácii. Počas transport a v dobe čakania na výkon by mala byť končatina imobilizovaná a natiahnutá.

Možnosti imobilizácie končetiny:
 • Vakuová dlaha
 • Thomasova dlaha
 • Braunova dlaha – možná pri nedislokovaných zlomeninách
 • Extenzia končatiny (ťah za končatinu)
Chirurgická liečba
 • Intramedulárny klinec
 • Dlahová osteosyntéza
 • Vonkajšia fixácia

Komplikácie

 • Rozvoj kompartment syndromu stehna
 • Cievne poranenie
 • Tuková embólia
 • Pseudoartróza

Pooperačná rehabilitácia

 • Včasná rehabilitácia na motorovej dlahe
 • Postupná záťaž končatiny podľa typu a stability osteosyntézy
 • Dôležité obnoviť pohyb okolitých kĺbov, najmä kolena

Zlomeniny distálnej časti femuru

Zlomeniny distálneho konca stehennej kosti vznikajú následkom priameho násilia na kosť (dopravný úraz). Často sa v tejto lokalizácii vyskytujú formy otvorených a viacúlomkových zlomenín. V dôsledku prenosu síl bývajú súčasne poranené bedrové kĺby aj kolenný kĺb. Periférny fragment býva odklonený dorzálne
(m. gastrocnemius) s nebezpečím poškodenia popliteálneho cievneho zväzku (a. poplitea).

Klasifikácia

 1. Extraartikulárna zlomenina
 2. Čiastočná intraartikulárna zlomenina
  • S odlomením laterálneho kondylu
  • S odlomením mediálneho kondylu
  • S odlomením kondylu vo frontálnej rovine
 3. Úplná intraartikulárna zlomenina
  • Jednoduchá metafyzárna a kondylárna zlomenina („T“ a „Y“)
  • Jednoduchá artikulárna zlomenina
  • Trieštivá metafyzárna zlomenina
  • Trieštivá zlomenina dolného konca femuru

Medzi komplikácie patrí vznik artrózy s ktorou treba vždy rátať pri vnútrokĺbnych zlomeninách. Medzi iné komplikácie patrí výskyt kĺbovej nestability pri súčasnom poranení väzivového aparátu, obmedzenie hybnosti pri zániku suprapatelárnej burzy. Rovnako patrí medzi komplikácie zlomeniny aj atrofia svalu.

Klinický obraz

 • Výrazná deformácia
 • Bolesť

Bolesť pri akomkoľvek pohybe, ale aj v pokoji.

Diagnostika

 • RTG vyšetrenie v dvoch rovinách
Zlomenina distálneho femuru

Terapia

Chirurgická liečba:

 • Kondylárne dlahy
 • Spongiózne šróby

Pri operácii zaistiť koleno v 90° flexii. Po odznení bolesti začať s mobilizáciou. Záťaž vylúčiť na 3 mesiace.