Prvá pomoc pri úrazoch

Prvá pomoc pri úrazoch

Prvá pomoc je súbor opatrení, ktoré účelne smerujú k ochrane a záchrane zdravia osôb postihnutých náhlou poruchou zdravia.
Postup pri poskytovaní prvej pomoci pozostáva z:

 • Najskôr volať 155 alebo 112
 • Zabezpečiť okolie proti vzniku ďalšieho poranenia (najmä dopravné nehody)
 • Odstránenie príčiny poškodenia
 • Prvotné ošetrenie vzniknutého poranenia
 • Prevencia druhotných poškodení zdravia
 • Zabezpečenie ďalšieho ošetrenia vrátane odsunu

Pri poskytovaní prvej pomoci zachovávame pravidlá šetrného a pokojného nakladania s poraneným pacientom. K výkonu treba pristupovať bez dlhého premýšľania, ale rozvážne, účelne a cieľavedome.

Typy prvej pomoci

Technická prvá pomoc

 • Základný predpoklad pre uskutočnenie zdravotníckej pomoci
 • Podstatou sú opatrenia smerujúce k odstráneniu vplyvu vonkajších faktorov (mechanických, fyzikálnych, chemických), ktoré spôsobili poškodenie zraneného a ktoré zhoršujú jeho stav, pokým trvá ich vplyv

Zdravotnícka prvá pomoc

Predlekárska prvá pomoc
 • Zdravotnícka svojpomoc (poškodený sa ošetrí sám)
 • Vzájomná pomoc (poškodenému pomáha druhá osoba bez zdravotníckeho vzdelania)
 • Základná prvá pomoc (poškodenému pomáha školený pracovník)
 • Vyššia prvá pomoc (poškodenému pomáha pracovník so stredným odborným vzdelaním)
Lekárska prvá pomoc – poskytovaná lekárom
 • Základná prvá pomoc
 • Zabezpečenie voľných dýchacích ciest
 • Zastavenie väčšieho krvácania
 • Uzavretie otvoreného pneumotoraxu
 • Zahájenie umelého dýchania (ak je potrebné)
 • Aseptické krytie rán
 • Dostatočná imobilizácia poranenia
 • Príprava a zabezpečenie odsunu zraneného
 • Vyššia prvá pomoc
 • Zabezpečenie všetkých úkonov základnej prvej pomoci
 • Kardiopulmonálna resuscitácia
 • Dôkladné protišokové opatrenia
 • Trvalé monitorovanie pacienta

Všetky úkony lekárskej prvej pomoci sledujú zdokonalenie predlekárskej starostlivosti, zabezpečenie vitálnych funkcii, ale aj dokonalé ošetrenie lokálnych poranení a prevenciu možných komplikácii, ktoré sa môžu objaviť v priebehu celej poúrazovej fáze a môžu rozhodujúcim spôsobom ovplyvniť ako okamžitý stav zraneného, tak aj jeho celkovú prognózu.

Do celkovej starostlivosti o poraneného patrí aj prevedenie iných úkonov neodkladnej pomoci:
 • Vytiahnutie a fixácia zapadnutého jazyka, dolnej čeľuste
 • Punkcia hrudníka pri pneumotoraxe
 • Parenterálna aplikácia tekutín ihneď na mieste zranenia
 • Zabezpečenie náplne cievneho riečiska
 • Zabezpečenie správnej polohy podľa typu poranenia
 • Prevencia vzniku otlakov a prechladnutia

Hromadné úrazy

Hromadné úrazy sú definované ako súčasné poranenie najmenej 10 a najviac 50 ľudí. Hromadný úraz je situácia, pri ktorej dôjde na určitom mieste k vzniku takého počtu poranených s potrebou lekárskej starostlivosti, že sa objaví výrazná disproporcia medzi objektívne potrebnou a zdravotníckou pomocou a nedostatočným materiálom aj personálom.

Hromadný úraz sa odlišuje od pojmu katastrofa (postihnutie viac ako 50 osôb), ktorú spôsobuje pôsobenie prírodných síl.

Pri hromadnom úraze sú potrebné opatrenia ako:
 • Stanoviť poradie zranených k ošetreniu podľa potreby s ohľadom na ich zdravotný stav
 • Zúžiť zdravotnú pomoc na tú najdôležitejšiu, pre prežitie poranených
 • Zhromaždenie zdravotníckych síl a prostriedkov do blízkosti hromadného výskytu zranených
 • Rozdeliť poranených pri odvoze do väčšieho počtu zdravotníckych zariadení

Transport poranených osôb

Transport a polohy pri transporte sú jeden z rozhodujúcich faktorov správneho prenosu. Poloha pacienta závidí od charakteru poranenia, celkového stavu a spôsobu dopravy.

Poloha na chrbte, vodorovne alebo so zvýšenou polohou hlavy:

 • Poranenie hlavy bez poruchy vedomia
 • Poranenie očí, brucha bez známok šoku alebo väčšieho krvácania
 • Poranenie chrbtice

Poloha na chrbte so zníženou polohou hlavy a zvýšenými DK, ev. HK (protišoková poloha)

 • Väčšie straty krvi
 • Poloha v polosede (Fowlerova poloha)
 • Poranenie krku
 • Poranenie tváre
 • Poranenie hrudníka

Poloha v ľahu na boku s pokrčenou DK a zapaženou HK a sklonenou hlavou (stabilizovaná poloha)

 • Bezvedomie
 • Rany prenikajúce do ústnej dutiny
 • Zlomeniny dolnej čeľuste
 • Krvácanie z dýchacích ciest
 • Pri hroziacom zvracaní

Poloha v ľahu na bruchu vodorovne (na lôžku bez tuhej výstuhy)

 • Zlomeniny hrudnej a lumbálnej chrbtice

Objektívne vyšetrenie

Najskôr je potrebné dôsledné obnaženie tela pacienta. Pátrať po úrazoch, anomáliách, ochoreniach a pridružených poraneniach.

Pohľad

 • Sfarbenie kože a slizníc
 • Tvarové zmeny
 • Prítomnosť edému, krvných podliatin, rán, jazievm
 • Zmena ochlpenia

Pohmat – vždy začať vyšetrovať v mieste neporaneného tkaniva

 • Tlaková a ťahová bolestivosť
 • Patologická hybnosť
 • Odpor v kĺboch

Funkčné testovanie – pacienta vyzvať, aby aktívne urobil základné pohyby

 • Flexia
 • Extenzia
 • Rotácia

Testovanie kožnej citlivosti

 • Vpich hrotom ihly
 • Taktilná citlivosť
 • Vnímanie tepla
 • Rozlišovacia schopnosť (vpich dvoma ihlami)

Prekrvenie

 • Pulzácia na typických miestach a porovnať obe strany
 • Kapilárne prekrvenie na nechtoch a končekoch prstov
 • Teplotné zmeny na koži

Zdroj: Zdroje a literatúra