Zlomeniny metakarpálnych kostí

Zlomeniny metakarpov patria medzi najčastejšie zlomeniny na horných končatinách. Metakarpy sú kosti tubulárne a pozostávajú z bázy, diafýzy, krčku a hlavičky. Kosti sú dorzálne konvexné a to spolu s prevahou flekčných síl šľachového aparátu (šľachy flexorov) spôsobujú typickú anguláciu zlomenín diafýzy metakarpov volárnym smerom.

Klasifikácia

 1. Distálne zlomeniny (hlavička)
  • subkapitálna zlomenina
  • intraartikulárna zlomenina
 2. Zlomeniny diafýzy
  1. transverzálna zlomenina
  2. šikmá zlomenina
  3. viacúlomková zlomenina
 3. Proximálne zlomeniny (báza)

Boxerská zlomenina

Subkapitálna zlomenina 5. metakarpu. Toleruje sa angulácia do 30°.

Bennettova zlomenina

Dvojúlomková intraartikulárna zlomenina bázy 1. metakarpu postihujúca kĺb s luxáciou alebo subluxáciou karpometakarpálneho kĺbu. Metakarpus je dislokovaný ťahom m. abductor pollicis longus dorzálne a radiálne.

Rolandova zlomenina

Trojúlomková intraartikulárna zlomenina tvaru Y alebo tvaru T bázy 1. metakarpu

Diagnostika

Pre zlomeninu metakarpov je typická anamnéza úderu päsťou, pád na ruku alebo privretie ruky do dverí, strojov a pod.

 • Klinický obraz – bolest, obmedzenie hybnosti zápästia a prstov, edém, deformita
 • RTG vyšetrenie
Boxerská zlomenina – subkapitálna zlomenina V. metakarpu
Bennetova zlomenina – zlomenina bázy I. metakarpu
Rolandova zlomenina – viacúlomková zlomenina bázy I. metakarpu

Terapia

Cieľom liečby je plné a rýchle obnovenie funkcie ruky. Je preto vhodné vyvarovať sa dlhej imobilizácii pre riziko stuhnutia kĺbov.

 1. Konzervatívna liečba – nekompletné, nedislokované alebo minimálne dislokované zlomeniny alebo dislokované zlomeniny po správnej repozícii
  • Fixácia v sádrovej dlahe na 4 týždne
 2. Chirurgická liečba
  • Stabilná osteosyntéza kompresními šróbmi a/alebo dlahami
  • Intramedulárna stabilizácia K-drátmi
  • Vonkajšia fixácia

Na konzervatívny postup možno akceptovať aj miernu anguláciu v rovine sagitálnej, ale nemožno tolerovať akúkoľvek rotačnú odchyľku fragmentu pre riziko prekrývania prstov pri zovretí päste. Pri sadrovej fixácii je potrebné dať zápästie do 20 – 40° dorziflexie, metakarpofalangeálne kĺby je potrebné fixovať vo flexii 80 – 90° a interfalangeálne kĺby v extenzii. Fixácia na 3 – 4 týždne je dostatočná, ale je nutná následná asistovaná rehabilitácia s fyzioterapeutom. V priebehu konzervatívnej terapie sú nutné RTG kontroly (primárne za 5 – 7 dní od úrazu) pre riziko redislokace zlomeniny.

sadrová fixácia zlomeniny metakarpu

Vonkajšia fixácia je indikovaná prevažne pri otvorených zlomeninách, strátových poraneniach a významných poškodeniach mäkkých tkanív.

Zdroj: Zdroje a literatúra