Poranenia ciev

Cievne poranenie vznikajú v dôsledku traumy – kriminálny úraz, dopravný úraz, priemyslový úraz, ev. iatrogénne (katetrizácia, operácia).

 1. Otvorené poranenie – prerušenie cievy tangenciálne, laterálne, úplné prerušenie
  • Strelné poranenie – ťažká dilacerácia (stupeň dilacerácie je priamo úmerný rýchlosti strely)
  • Iatrogénne – operácie (poranenie aorty pri laminektomii, výmena berdového kĺbu aloplastikou, brušné a hrudné operácie)
 2. Zavreté poranenie – kontúzia, kompresia, kostný úlomok
  • Fraktúry a luxácie kĺbov
  • Deceleračné poranenie

Hlavné mechanizmy – trombóza, uzáver lumenu s rupturou tunica intima, vazospazmus. Môžu vznikať ruptury steny až celková avulzia. Pri traumatickej trombóze je časový faktor veľmi dôležitý, pretože nie je vyvinuté kolaterálne riečisko.

Klinický obraz

 • Zníženie až vymiznutie pulzácie
 • Krvácanie s hypotenziou
 • Zväčšujúci sa hematóm
 • Šelest v mieste poranenia
 • Neurologický deficit
 • Príznaky ischémie

Poranenie artérii

Priame poranenie

 • Ostré – bodné, rezné,  sečné, strelné, amputačné
  1. Stupeň – poranenie adventície cievy
  2. Stupeň – poranenie všetkých vrstiev steny cievy, ale nepostihuje celý obvod
  3. Stupeň – úplné prerušenie cievy
 • Tupé – kontúzia, kompresia, konstrikcia – zaškrtenie
  1. Stupeň – trhlina v intime, bez krvácania, zväčša bez ischémie
  2. Stupeň – trhlina v intime a médii, bez krvácanie, vzniká trombóza s periférnou ischémiou
  3. Stupeň – trhlina cez všetky vrstvy steny, trombóza alebo uzáver intimálnym lalokom spôsobí ischémiu, pri veľkých cievach môže perforovať hematóm v adventícii s veľkým krvácaním

Nepriame poranenie

 • Preťaženie
 • Decelarácia
 • Vazospazmus

Ostré poranenie artérie začína z povrchu tepny do jej lumenu. Krvácanie môže viesť až k hemoragickému šoku v dôsledku hypovolémie. Dôjde k periférnej ischémii.
Pri poraneniach I. stupňa môže dôjsť k druhotnej rupture alebo vzniku neskorej pseudoaneuryzmy cievy.
Pri poraneniach II. Stupňa sa môže krvácanie spontánne zastaviť tlakom okolitých tkanív a hematomom.
Pri poraneniach III. Stupňa sa môže krvácanie spontánne zastaviť konstrikciou oboch koncov prerušenej tepny.

Tupé poranenie artérie začína v intime a smeruje do medie a adventície, prípadne môže dôjsť k disekcii. Súčasne býva pomliaždenie mäkkých tkanív v blízkosti artérie, často sprievodné poranenie kostí a kĺbov. Klinicky sú známky periférnej ischémie bez známok krvácania.

Nepriame poranenie artérie vzniká deceleračným poranením hrudnej aorty (disekcia, ruptura). Preťažením artérie (luxácia kĺbov a dislokované zlomeniny v blízkosti artérie), ktoré vzniká na podklade ruptury intimy a medie, pričom poranená tepna nekrváca, ale dochádza v nej k vzniku ascendentnej a descendentnej trombóze s ischémiou periférie.
Traumatický vazospazmus je vzácny, vzniká na podklade myogénnej etiológie, napr. svalové kŕče. Klinicky sa prejavuje periférnou ischémiou trvajúcou dlhšie ako 3 hodiny. Stanovenie diagnózy je na základe arteriografie, ev. chirurgickou reviziou.

Diagnostika

 • Klinický obraz
 • Duplexné USG vyšetrenie, doplerovské meranie tlaku na periférnych cievach, CT angiografia (končatiny)
 • RTG a CT vyšetrenie, aortografia (hrudník)
 • USG vyšetrenie, aortografia, diagnostická peritoneálna laváž, laparoskopia (brucho)

Terapia

 1. Ostré poranenie – sutura
 2. Tupé poranenie – rekonštrukcia postihnutého úseku
 3. Nepriame poranenie – lokálna liečba papaverinom alebo balónkovou dilatáciou

Prvá pomoc – provizórna zástava krvácania (tlakový obväz, manuálna kompresia artérie v rane alebo nad ranou – tlakové doby), volumoterapia.
Definitívne ošetrenie – končatina vydrží ischémiu 4 – 6 hodín, následne dochádza k nevratným zmenám, počas rekonštrukcie je možné udržať perfúziu zavedením umelohmotného shuntu, ktorý sa vyťahuje pred dokončením sutury.

 • Jednoduchá sutura alebo sutura s plastikou žilovým štepom
 • Resekcia poškodenej časti tepny s anastomózou end-to-end
 • Rekonštrukčná operácia žilovým štepom (ideálne z v. saphena magna) – interpositum, bypass
 • Ligácia artérie (malé tepny pod lakťom alebo kolenom) – potreba aspoň u jednej tepny udržať dostatočnú cirkuláciu
Pri združenom poranení kostí, žíl a nervov:
 1. Stabilizovať zlomeninu, ošetriť luxáciu
 2. Rekonštrukcia kmeňovej žily
 3. Rekonštrukcia artérie (pokiaľ je významná a dlho trvajúca ischémia, má sa ako prvá rekonštruovať tepna!)
 4. Rekonštrukcia nervov
 5. Zabezpečiť kryt vitálnym okolitým tkanivom (sval, koža)

Komplikácie

Následky arteriálnych poranení a ich liečby môžu byť:
 • Postraumatický uzáver (ligáciou alebo trombózou)
 • Aneuryzma alebo pseudoaneuryzma artérie
 • Traumatická AV fistula
 • Arteriálna embólia
 • Kompartment syndróm
 • Reperfuzny syndróm

Poranenie žíl

Poranenie končatinových žíl − klinicky veľké nepulzujúce krvácanie tmavej krvi z miesta penetrujúceho poranenia, veľké nepulzujúce hematómy.

Terapia

Prvá pomoc – kompresia s eleváciou končatiny, cudzie telesá sa z rany odstraňujú až pri definitívnom ošetrení (žilová rekonštrukcia so žilovými štepmi, podväzy výnimočne), pri hroziacom kompartment syndrómu je nutná fasciotómia, pooperačne heparinizácia a warfarinizácie (ak to dovolí charakter poranenia), plná prevencia tromboembólie.

Provizórne ošetrenie žilového krvácania:

 • Tamponáda rúškami s teplým fyziologickým roztokom

Definitívne ošetrenie žilového krvácania:

 1. Žilová rekonštrukcia:
  • Jednoduchá sutura alebo sutura s plastikou (záplata)
  • Resekcia poranenej žily a priama anastomóza end-to-end
  • Resekcia poranenej žily s interpozíciou žilového štepu
 2. Ligácia žily
  • Končatinová žila – pod kolenom a lakťom je možná ligácia, nad kĺbom by mala byť spriechodnená aspoň jedna hlboká žila
  • Horná dutá žila – možné podviazať, vzniká syndróm vena cava superior, ale postupne sa rozvinie kolaterálny obeh
  • Dolná dutá žila – možné podviazať subrenálne, eventuálne medzi renálnymi a hepatálnymi žilami (kolaterálny obeh), nie je možné podviazať nad hepatálnymi žilami
  • Vena mesenterica inferiorvena lienalis – možné podviazať

Vena mesenterica superiorvena portaenedá sa podviazať, hrozí infarkt čreva, pri ligácii porty hrozí hepatálna encefalopatia

Komplikácie

Následky poranenia žíl a ich liečby:

 • Pooperačné venózne krvácanie
 • Pooperačná trombóza rekonštrukcie
 • Infekcia rekonštrukcie
 • AV fistula pri súčasnom poranení artérie

Pri pooperačnej trombóze, ak sa vytvorí kolaterálny obeh, nie je indikovaná reoperácia, je nutná profylaxia tromboembolie.

Zdroj: Zdroje a literatúra