Syndróm hornej hrudnej apertury

Syndróm hornej hrudnej apertury (TOS – thoracic outlet syndrome) patrí medzi kompresívne syndrómy a vzniká útlakom artérie alebo nervu. Ide o pomerne komplikovaný syndróm s rôznymi prejavmi kompresie nervovo-cievneho zväzku v zúžených miestach hornej hrudnej apertury.

V diagnostike pomáhajú špeciálne polohové manévre, ale pre presné stanovenie diagnózy je potrebné zobrazenie nervovo-cievneho zväzku vychádzajúceho z hornej apertury prostredníctvom duplexného/doppler USG vyšetrenie, CT vyšetrenie, digitálnej subtrakčnej angiografie či MRI vyšetrenia. Zobrazenie je potrebné vykonať ako v neutrálnej polohe, tak v polohe hornej končatiny, ktorá spôsobuje pacientovi ťažkosti (tzv. stresové polohy).

Liečba TOS je predovšetkým konzervatívna, spočíva v rehabilitácii. Pri komplikáciach TOS  je indikovaná chirurgická liečba – dekompresia a revaskularizácia.

Etiopatogenéza

 • Kompresia nervovo-cievneho zväzku
Kompresia zväzku nastáva v miestach zúženia nad hornou hrudnou aperturou:
 • Fissura scalenorum
 • Kostoklavikulárny priestor
 • Miesto úponu m. pectoralis minor

Najčastejšie nastáva kompresia v kostoklavikulárnom priestore, kde je nervovo-cievny zväzok pritlačený kľúčnou kosťou o 1. rebro. Dochádza tak k uzáveru artérie aj žily.

Syndróm hornej hrudnej apertury môže byť:

 1. Primárny TOS – u žien vo veku 20 – 40 rokov
 2. Sekundárny TOS (symptomatický)
  • Prítomnosť krčného rebra (1% v populácii)
  • Široké šľachy m. scaleni
  • Cervikobrachiálny syndróm – svalové napätie
  • Hyperostózy a fraktury klavikuly a 1. rebra
  • Karcinóm apexu pľúc (Pancoastov tumor)

Klinický obraz

 • Únava a pocit slabosti HK
 • Bolesti a parestézie HK
 • Edém HK
 • Lividné sfarbenie HK

Pocit únavy a slabosti HK vzniká v typických situáciách – vešanie bielizne, umývanie okien, maľovanie, montáž vo výške, česanie, držanie volantu pri šoférovaní. Bolesti a parestézie vznikajú v dôsledku kompresie nervového plexu. Niekedy vznikajú ťažkosti z intermitentnej kompresii žily – objaví sa opuch, lividné sfarbenie končatiny.

Diagnostika

 • Vyšetrovacie manévre a fyzikálne vyšetrenie
 • USG doppler vyšetrenie
 • Digitálna subtrakčná angiografia
 • CT a MRI vyšetrenie
 • RTG vyšetrenie

Vyšetrovacie manévre a testy:

 1. Kostoklavikulárny manéver – pacient urobí maximálnu retrakciu ramien
  • Pozitívny pri kompresii v kostoklavikulárnom priestore
 2. Roosov test / EAST (elevated arm stress test) – pacient elevuje končatinu tak, aby paža zvierala s trupom a aj s predlaktím v lakťovom kĺbe pravý uhol
  • Pozitívny pri kompresii v kostoklavikulárnom priestore
 3. Adsonov (skalenový) test – otočenie hlavy dozadu k ipsilaterálnej strane
  • Pozitívny pri kompresii vo fissura scalenorum
 4. Hyperabdukčný manéver – elevácia napnutej hornej končatiny (hyperabdukcia)
  • Pozitívny pri kompresii medzi processus coracoideus a šľachou pectoralis minor

Kompresia vo fissura scalenorum sa deje buď príliš širokými šľachami skalenov, alebo v dôsledku natlačenia artérie a vény na krčné rebro, pokiaľ je vyvinuté.

Okrem vyššie popísaných manévrov je nutné kontrolovať pulzáciu na a. radialis a rovnako zistiť prítomnosť šelestu vo fossa infraclavicularis. Pri kompresii artérie dochádza k vzniku šelestu a k oslabeniu pulzácie na postihnutej strane.

Angiografia je indikovaná v prípade zváženia operačnej liečby. V dnešnej dobe je lepšou alternatívou CT angiografické vyšetrenie. Okrem spomínaných vyšetrení je potrebné doplniť aj RTG vyšetrenie hornej hrudnej apertury a krčnej chrbtice. V rámci diferenciálnej diagnostiky je vhodné realizovať neurologické vyšetrenie, EMG a vyšetrenie reumatológom.

Terapia

 1. Konzervatívna liečba – rehabilitácia, masáže
 2. Chirurgická liečba
  • Transaxilárna resekcia 1. rebra
  • Resekcia inzercie m. scalenus anterior
  • Resekcia krčného rebra
  • Trombektómia
  • Bypass
  • Resekcia aneuryzmy

Chirurgická liečba je indikovaná v prípade dokázanej traumatizácie artérie s tvorbou stenóz, obliterácii, aneuryziem, ev. pri dôkaze embolizácie do periférnych vetví na HK. Pri tromboemolizácii do periférie je indikovaná trombektómia.

Zdroj: Zdroje a literatúra