Aneuryzma brušnej aorty

Aneuryzma je označenie lokalizovaného rozšírenia tepny presahujúci viac ako 50% predpokladaného priemeru tepny v danej úrovni. Ektázia je rozšírenie tepny, ktoré nedosahuje viac ako 50% priemeru. Priemer tepny je ovplyvnený vekom, pohlavím, celkovým vzrastom a inými faktormi. Pokiaľ rozšírenie tepny postihuje celú jej dĺžku, nie teda segment cievy, ide o tzv. arteriomegáliu.

Aneuryzmou aorty (AA) označujeme lokalizované rozšírenie:
 • hrudnej aorty (ThAA) na 4 cm a viac
 • brušnej aorty (AAA) na 3 cm a viac

Klasifikácia

Patogenetické rozdelenie AA:

 1. Kongenitálna AA
  • Marfanov syndróm
  • Ehlers-Danlosov syndróm
  • Idiopatická nekróza medie
  • Loeys-Dietzov syndróm
  • Aneurymo-osteoartritický syndróm
  • Turnerov syndróm
 2. Získaná AA
  • Ateroskleróza
  • Vaskulitídy
  • Posttraumatická AA
  • Postenotická AA
  • Postpunkčná AA
  • Embolicko-septická AA
Loeys-Dietzov syndrom je AD dedičné ochorenie, mutácia génu pre receptor transformujúci rastový faktor b (TGFBR1 a 2)

Aneuryzma brušnej aorty

Aneuryzma abdominálnej aorty (AAA) je najčastejšou tepnovou aneuryzmou vôbec a vzhľadom k vysokému potenciálu pre rupturu je aj závažným zdravotníckym problémom. Ruptura AAA je 15. najčastejšia príčina úmrtia v západnom svete.

Schématicky znázornená aneuryzma abdominálnej aorty

Etiopatogenéza

Ide o ochorenie typické pre fajčiarov vyššieho veku. Fajčenie samo o sebe zvyšuje riziko výskytu AA > 4cm 5-násobne a toto riziko sa signifikantne zvyšuje s počtom rokov aktívneho fajčenia. Ide taktiež o najsilnejší faktor progresie veľkosti.

Výskyt AAA v populácii zvyšuje prítomnosť niektorých rizikových faktorov:
 • Vek
 • Mužské pohlavie
 • Pozitívna rodinná anamnéza
 • Fajčenie
 • Arteriálna hypertenzia
 • Zvýšená hladina cholesterolu
 • Ischemická choroba dolných končatín
 • Ischemická choroba srdca

Proces vzniku aneuryzmy je komplexný, všeobecne degeneratívny. Zmeny v štruktúre a pomeroch proteínoch, ktoré sú súčasťou extracelulárnej matrix (elastín a kolagén). Obsah elastínu, ktorý zodpovedá za pružnosť steny aorty, klesá od proximálnych hrudných partii k distálnym infrarenálnym úsekom. Kolagén tvorí pevnú sieť v stene aorty, ktorá chráni stenu pred rupturou.
Obecne možno tvrdiť, že zmeny v kvalite či kvantite elastínu spolupôsobí pri formovaní vaku aneuryzmy a zmeny v kvalite či v kvantite kolagénu ovplyvňujú riziko ruptury aneuryzmy. Na zmenách v štruktúre aortálnej steny u pacientov s AA sa pravdepodobne podieľa zvýšená aktivita matrixových proteolytických enzýmov, najmä metaloproteáz (MMP-9). Niektoré štúdie popisujú až 3x vyššiu aktivitu MMP-9 v stene aorty u pacientov s AA.

U 15-20% pacientov je možné zistiť výskyt v rodinnej anamnéze, takže genetická predispozícia sa rovnako uplatňuje pri vzniku ochorenia. Degeneratívne postihnutie aorty pôsobí pri 90% prípadoch. Medzi ďalšie príčiny patria niektoré vrodené ochorenia spojiva (Marfanov syndróm, Ehlers-Danlosov syndróm), cystická nekróza tunica media, infekcie, pseudoaneuryzmy v anastomózach po cievnych rekonštrukciách.

Klinický obraz

 • Bolesť brucha
 • Ischémia orgánov
 • Ischémia končatín
 • Tlak na okolité orgány

Bolesti vznikajú pri symptomatickej AA, a charakteristická je bolesť v okolí pupku s propagáciou do inguinálnej oblasti.

Diagnostika

 • Klinické vyšetrenie – palpačne pulzujúca rezistencia v bruchu
 • USG vyšetrenie
 • CT angiografia

Základom diagnostiky je správne odobraná anamnéza a fyzikálne vyšetrenie. Z anamnestických údajov je potrebné zistiť rodinný výskyt AA. Ďalej je to prítomnosť rizikových faktorov (fajčenie, hypertenzia, hyperlipidémia) a výskyt poranení brucha či hrudníku v minulosti.

Na USG vyšetrení nález rozšírenej brušnej aorty > 3cm, väčšinou lokalizovaná infrarenálne, ev. s rozšírením do panvových artérii. CT angiografia je skôr verifikujúcim vyšetrením, a upresní lokalitu, rozsah a tvar aneuryzmy.

CT vyšetrenie umožní zistiť:
 • vzťah k renálnym artériam, čo je potrebné pri rozhodovaní o možnosti endovaskulárnej liečby,
 • prítomnosť nástenného trombu vo vaku AA,
 • postranné vetvy odstupujúce z vaku AA – môžu po zavedení stentgraftu retrográdne plniť vak aneuryzmy (endoleak II. typu)
 • Distálne ohraničenie smerom k panvovým artériam
 • prítomnosť aktívneho krvácania a či je prítomná voľná tekutina v okolí (známka difúzneho presakovania stenou) a odhalí teda hroziacu rupturu

Terapia

 1. Konzervatívna liečba – priemer aorty < 5cm
  • Minimalizácia kardiovaskulárnych rizikových faktorov
  • Antihypertenzná terapia
 2. Chirurgická liečba – priemer aorty > 5 – 5,5cm
 3. Endovaskulárna liečba

Významný nárast veľkosti AAA, ktorý by mal viesť k zmene v stratégii liečby je zväčšenie o > 1cm za rok!

Rozhodnutie medzi pravidelným sledovaním pacienta s asymptomatickou AA a plánovaným preventívnym výkonom je vždy náročné a musí sa zohľadniť rad faktorov:

 • aké je riziko ruptury AA v prípade sledovania?
 • akým rizikom je zaťažený prípadný chirurgický výkon / endovaskulárny výkon?
 • aké je dlhé predpokladané prežívanie pacienta s AA a či je ovplyvnené inými chorobami?
 • aké sú preferencie samotného pacienta?
 • aké je vlastné riziko ruptury, ktoré je ovplyvnené priemerom vaku AA a súčasne aj rýchlosťou zväčšovania vaku?
Veľkosť aneuryzmy brušnej aorty Ročné riziko ruptury
AAA veľkosti < 4 cm < 1%
AAA veľkosti 4 – 5 cm 0,5 – 5%
AAA veľkosti 5 – 6 cm 3 – 15%
AAA veľkosti 6 – 7 cm 10 – 20%
AAA veľkosti 7 – 8 cm 20 – 40%
AAA veľkosti > 8 cm 30 – 50%

chirurgickej liečbe sú pacienti indikovaní pri rozmere vaku aneuryzmy u mužov > 5,5cmu žien > 5cm. Klasická chirurgická liečba spočíva v resekcii vaku a implantácii umelej cievnej náhrady – aorto-biiliakálny Y bypass.

Endovaskulárna liečba vyradí vak AAA endovaskulárne zavedeným stentgraftom. Ide o plnohodnotnú alternatívu chirurgických výkonov.

Zdroj: Zdroje a literatúra